യോഹന്നാൻ 5:31-ൽ തന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമല്ലെന്ന് യേശു പറയുകയും പിന്നീട് യോഹന്നാൻ 8:14-ൽ അതിന് വിരുദ്ധമാവുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

Author: BibleAsk Malayalam


യോഹന്നാൻ 8:14 ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് യോഹന്നാൻ 5:31 ന് വിരുദ്ധമായി കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ രണ്ട് വാക്യങ്ങളും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ക്രമീകരണങ്ങളിൽ നടന്നതും വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ വഹിക്കുന്നതുമായതിനാൽ വൈരുദ്ധ്യമില്ല. ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും, യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ അവന്റെ ശ്രോതാക്കളുടെ ചിന്തയെ നേരിടാൻ നൽകപ്പെട്ടു. നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കാം:

യോഹന്നാൻ 5:31 “ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാൽ, എന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമല്ല.”

യഹൂദ പാരമ്പര്യവും നിയമവും അനുസരിച്ച്, “ആരും അവനവനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല” (മിഷ്ന കെതുബോത്ത് 2. 9, സോൺസിനോ എഡി. ഓഫ് ടാൽമൂഡ്, പേജ് 151) എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട്, യോഹന്നാൻ 5:31-ൽ, “ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയാൽ, എന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമല്ല” എന്ന് പറയുന്നിടത്ത്, യേശുവിന്റെ പ്രസ്താവന, തന്റെ യഹൂദ ശ്രോതാക്കൾക്കിടയിൽ മിഷ്നയുടെ ചിന്താഗതി കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.

തന്റെ അവകാശവാദങ്ങളുടെ തെളിവായി താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു തന്റെ പിതാവിലുള്ള പൂർണ്ണമായ ആശ്രയം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു, “എനിക്കോ യോഹന്നാന്റെ സാക്ഷ്യത്തിലും വലിയ സാക്ഷ്യം ഉണ്ടു; പിതാവു എനിക്കു അനുഷ്ഠിപ്പാൻ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ തന്നേ, പിതാവു എന്നെ അയച്ചു എന്നു എന്നെക്കുറിച്ചു സാക്ഷീകരിക്കുന്നു. എന്നെ അയച്ച പിതാവുതാനും എന്നെക്കുറിച്ചു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ അവന്റെ ശബ്ദം ഒരുനാളും കേട്ടിട്ടില്ല, അവന്റെ രൂപം കണ്ടിട്ടില്ല; ” (യോഹന്നാൻ 5:36, 37). തന്റെ ആശയം ഊന്നിപ്പറയുന്നതിന്, സ്വന്തം പെരുമാറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു സാക്ഷ്യം സാധുതയുള്ളതായി കണക്കാക്കില്ല എന്ന ഈ യഹൂദ തത്ത്വത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ തന്റെ സദസ്സിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

യോഹന്നാൻ 8:14 “യേശു അവരോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ചു തന്നേ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാലും എന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യം ആകുന്നു; ഞാൻ എവിടെനിന്നു വന്നു എന്നും എവിടേക്കു പോകുന്നു എന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു; നിങ്ങളോ, ഞാൻ എവിടെനിന്നു വന്നു എന്നും എവിടേക്കു പോകുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ല.”

യോഹന്നാൻ 8:14-ൽ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ്. പ്രസംഗം യേശുവിന്റെ പിതാവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് “ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ്” എന്ന അവന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു, അവൻ തന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിനാൽ പരീശന്മാർ അത് നിരസിച്ചു. അവരുടെ എതിർപ്പിന് യേശു തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment