യോഹന്നാൻ 15 പ്രകാരം രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ജോൺ 15

രക്ഷ നഷ്‌ടപ്പെടുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞു, “ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ കൊമ്പുകളും ആകുന്നു. ഒരുത്തൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും…എന്നിൽ വസിക്കാത്തവനെ ഒരു കൊമ്പുപോലെ പുറത്തു കളഞ്ഞിട്ടു അവൻ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു ആ വക ചേർത്തു തീയിൽ ഇടുന്നു; അതു വെന്തുപോകും” (യോഹന്നാൻ 15:5-7).

ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളെ മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ശാഖകളായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവൻ തന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക്‌ അനുയോജ്യമായ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ഫലങ്ങളെ “ആത്മാവിന്റെ ഫലം” (ഗലാത്യർ 5:22; എഫെസ്യർ 5:9), അല്ലെങ്കിൽ “നീതിയുടെ ഫലം” എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഫിലിപ്പിയർ 1:11; എബ്രായർ 12:11. ഈ പഴങ്ങൾ സ്വഭാവത്തിലും ജീവിതത്തിലും പ്രകടമാണ്. ഈ “നല്ല പഴങ്ങൾ” (യാക്കോബ് 3:17) ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ഫലമില്ലാത്ത ശാഖ മുറിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

ജീവിതത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളും പരിശോധനകളും കൊണ്ട് സ്വഭാവം “ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു”. പിതാവ്, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ തോട്ടക്കാരൻ, ഈ പ്രക്രിയയെ നോക്കുന്നു. “ഏതു ശിക്ഷയും തൽക്കാലം സന്തോഷകരമല്ല ദുഃഖകരമത്രേ എന്നു തോന്നും; പിന്നത്തേതിലോ അതിനാൽ അഭ്യാസം വന്നവർക്കു നീതി എന്ന സമാധാന ഫലം ലഭിക്കും” (എബ്രായർ 12:11).

ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ദൈനംദിന ബന്ധം

ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ജീവനുള്ള ബന്ധത്തിൽ തുടർച്ചയായി വസിക്കുന്നത് വളർച്ചയ്ക്കും ഫലഭൂയിഷ്ഠതയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്. വിശ്വാസത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ശ്രദ്ധ പര്യാപ്തമല്ല. ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം ആത്മാവ് അവനുമായി അനുദിനം, നിരന്തരമായ കൂട്ടായ്മയിലായിരിക്കുകയും അവന്റെ ജീവിതം നയിക്കുകയും വേണം (ഗലാത്യർ 2:20).

“ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത ദൈവത്തോടു ശത്രുത്വം ആകുന്നു; അതു ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിന്നു കീഴ്പെടുന്നില്ല, കീഴ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല” (റോമർ 8:7). സ്വന്തം ശക്തിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും ദൈവഭക്തിയുടെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനും അസാധ്യമാണ്. സ്വന്തം പ്രവൃത്തിയാൽ തങ്ങളെത്തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന തത്വം മനുഷ്യർ മുറുകെപ്പിടിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം അവർക്ക് പാപത്തിനെതിരെ ഒരു തടസ്സവുമില്ല. യേശു പറഞ്ഞു, “ഞാനില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല” (യോഹന്നാൻ 15:5).

ഒരു മനുഷ്യൻ അവനിൽ വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവനെ മുന്തിരിവള്ളിയിൽ നിന്ന് വെട്ടിക്കളയും. “ഒരിക്കൽ കൃപയിലായാൽ എപ്പോഴും കൃപയിൽ” എന്നത് ഈ വ്യവസ്ഥയാൽ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ ആയിരുന്നവർക്ക് അവനുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായും സാധ്യമാണെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (എബ്രായർ 6:4-6). അങ്ങനെ, അവസാനം വരെ ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്നതിന് രക്ഷയ്ക്ക് വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.

ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, പരിശോധിക്കുക: ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അവരുടെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുമോ?

For more on this topic, check: Can a Christian lose their salvation?

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment