യോഹന്നാൻ 1:17 സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പഴയനിയമ നിയമം തെറ്റാണോ അതോ തെറ്റിയോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ചിലർ പഴയനിയമ ചട്ടം റദ്ദാക്കുകയും യോഹന്നാൻ 1:17-ൽ തങ്ങളുടെ നിലപാട് ആധാരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃപയും സത്യവും യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ വന്നു” (യോഹന്നാൻ 1:17). എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള നിയമം തെറ്റാണെന്നോ തെറ്റായിപ്പോയെന്നോ യോഹന്നാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ മഹത്തായ ശാശ്വതസത്യങ്ങൾ വീണ്ടും സ്ഥിരീകരിക്കാനാണ് യേശു വന്നത്. അവൻ പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നീക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു വിചാരിക്കരുത്; അവയെ ഇല്ലാതാക്കാനല്ല, നിറവേറ്റാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. സത്യമായും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ആകാശവും ഭൂമിയും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതുവരെ, എല്ലാം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ അക്ഷരമോ ഒരു പേനയുടെ അടിയോ പോലും അപ്രത്യക്ഷമാകില്ല” (മത്തായി 5:17,18).

അതിൽത്തന്നെ “കല്പന” വിശുദ്ധവും ന്യായവും നല്ലതും തന്നേ. (റോമർ 7:12). അത് ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാൽ അത് ക്രമേണ മാനുഷിക പാരമ്പര്യങ്ങളാൽ വളച്ചൊടിക്കപ്പെട്ടു. യേശു മതനേതാക്കളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം പാലിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ദൈവകൽപ്പന നിരസിക്കുന്നത് എങ്ങിനെ? അങ്ങനെയുള്ള പലതും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു” (മർക്കോസ് 7:9-13). ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യപാരമ്പര്യങ്ങളുടെ കട്ടിയുള്ള പാളി നീക്കം ചെയ്യാൻ യേശു പ്രവർത്തിച്ചു, തൽഫലമായി, മനുഷ്യൻ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതും ദൈവം സ്ഥാപിച്ചതും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പലർക്കും കഴിയാത്തതിനാൽ ഒരു യേശു നിയമലംഘകനാണെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ടു.

പഴയനിയമത്തിൽ പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പുതിയ നിയമം വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചാണെന്നും ചിലർ നിഗമനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ, നിയമം (പഴയനിയമത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത്) വരാനിരിക്കുന്ന മിശിഹായിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ ആളുകളെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് (യോഹന്നാൻ 5:39, 45-47; ലൂക്കോസ് 24:25-27, 44). ഇത് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും വിശ്വാസത്തേക്കാൾ നിയമത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ രക്ഷ നേടാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്തു. തൽഫലമായി, ദൈവം അവർക്കായി ഉദ്ദേശിച്ച ആത്മീയ വിശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ പലരും പരാജയപ്പെട്ടു (എബ്രായർ 3:18, 19; അദ്ധ്യായം 4). എന്നാൽ നാം ബൈബിൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ, പഴയ നിയമത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ “വിശ്വാസത്താൽ ഒരു നല്ല റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചു” (എബ്രായർ 11:39) എന്ന് അത് നമ്മോട് പറയുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുത. ഒരു “നല്ല റിപ്പോർട്ട്” നേടുന്നതിന് “വിശ്വാസത്തിലൂടെ” അല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമുക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, കൃപയും വിശ്വാസവും പഴയനിയമ നിയമങ്ങളിലും വ്യവസ്ഥിതിയിലും അന്തർലീനമായിരുന്നുവെങ്കിലും മാനുഷിക പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കട്ടിയുള്ള പാളിക്ക് കീഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ബൈബിൾ, പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമങ്ങൾ, പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ്.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.