യോഹന്നാൻ 1:1 യേശുവിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ എഴുതി, “ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു, വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ ആയിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു” (യോഹന്നാൻ 1:1). “വചനം” (Gr. Logos) എന്നതിന്റെ അർത്ഥം, “പ്രഖ്യാപനം ” എന്നാണ്. ഇവിടെ യോഹന്നാൻ ക്രിസ്തുവിന് ഈ തലക്കെട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ലോഗോസ് എന്ന വാക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ യോഹന്നാൻ തന്റെ സുവിശേഷത്തിലും 1 യോഹന്നാൻ 1:1ലും വെളിപാട് 19:13ലും മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തന്റെ പിതാവിന്റെ സ്വഭാവവും മനസ്സും ഇഷ്ടവും വെളിപ്പെടുത്താൻ വന്നവനാണ് യേശു. സൃഷ്ടിയിലൂടെയും വെളിപാടിലൂടെയും ദൈവം തന്റെ ദൈവിക ഹിതവും ഉദ്ദേശ്യവും കാണിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവൻ തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ (യോഹന്നാൻ 3:16) അവതാരത്തിലൂടെ അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അവന്റെ പരമോന്നതവും പൂർണ്ണവുമായ വെളിപാട്. യേശു “ദൈവത്തിന്റെ ചിന്ത കേൾക്കാവുന്നതാക്കി”ത്തീർന്നു.

തുടർന്ന്, “വചനം ദൈവത്തോടൊപ്പമായിരുന്നു” എന്ന് യോഹന്നാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു, അതായത് വചനം ഭൂതകാലത്തിൽ പിതാവിൽ നിന്ന് വേറിട്ടവ്യക്തിത്വം ആയിരുന്നു, എന്നാൽ “നമ്മുടെ” കൂടെ ആയിരിക്കാൻ അവൻ “ജഡം” ആയിത്തീർന്നു (വാക്യം 14). അവൻ ഇമ്മാനുവൽ ആയിരുന്നു, “ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ” (മത്താ. 1:23). ദൈവത്തിന്റെ അവതാരപുത്രനായ ക്രിസ്തു എല്ലാ മനുഷ്യരെയും രക്ഷിക്കാൻ പിതാവിന്റെ മടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവന്നു (1 തിമോ. 2:4).

“ദൈവവുമായുള്ള വചനം” എന്നതിനർത്ഥം, രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ക്രിസ്തു പിതാവുമായി അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് “ഞങ്ങൾക്ക് പിതാവിന്റെ പക്കൽ ഒരു കാര്യസ്ഥൻ” (1 യോഹന്നാൻ 2:1). ഇവിടെ “വചനം” എന്നത് ദൈവത്തോടും മനുഷ്യനോടും ഉള്ള അടുത്ത വ്യക്തിപരമായ കൂട്ടായ്മയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

“വചനം ദൈവമായിരുന്നു” എന്ന പദപ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്തുവിനെ പിതാവായ ദൈവത്തോട് തുല്യമാക്കുന്നു എന്നാണ്. യോഹന്നാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് “വചനം” ദൈവത്വത്തിന്റെ സത്തയാണ് എടുത്തതെന്നും ആത്യന്തികവും പരമമായ അർത്ഥത്തിൽ അവൻ ദൈവികനാണെന്നും. അങ്ങനെ, വചനം ഒന്നുകിൽ ഒരു ദൈവമോ, അനേകദൈവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമോ ആണെന്ന് യോഹന്നാൻ നിഷേധിക്കുന്നു.

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തിന്റെ തെളിവുകൾ അനേകം, തർക്കമില്ലാത്തവയാണ്. ഇവ ചുരുക്കമായി സംഗ്രഹിക്കാം:

  1. അവൻ ജീവിച്ച ജീവിതം (എബ്രാ. 4:15; 1 പത്രോസ് 2:22)
  2. അവൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ (യോഹന്നാൻ 7:46; 14:10; മത്താ. 7:29)
  3. അവൻ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ (യോഹന്നാൻ 5:20; 14:11)
  4. അവൻ നിറവേറ്റിയ പ്രവചനങ്ങൾ (ലൂക്കോസ് 24:26, 27, 44; യോഹന്നാൻ 5:39)

ലോഗോസ് എന്ന പദം യോഹന്നാന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രമേയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു (അദ്ധ്യായം 14:8-10). ആമുഖത്തിൽ (Vs. 1-18), സുവിശേഷം എഴുതുന്നതിലെ തന്റെ ലക്ഷ്യം മനുഷ്യനായ യേശുവിനെ ദൈവമായി അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നുവെന്ന് യോഹന്നാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു (1 യോഹന്നാൻ 1:1). എന്നാൽ യേശു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുഎന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന്നും വിശ്വസിച്ചിട്ടു അവന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്നും ഇതു എഴുതിയിരിക്കുന്നു.” (യോഹന്നാൻ 20:30, 31) എന്ന് അദ്ദേഹം നിഗമനം ചെയ്യുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.