യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ വെട്ടുക്കിളി തിന്നു എന്ന് ബൈബിൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ഭക്ഷണക്രമത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു: “ഇപ്പോൾ യോഹന്നാൻ തന്നെ ഒട്ടക രോമം ധരിച്ചിരുന്നു, അരയിൽ തുകൽ ബെൽറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നു; വെട്ടുക്കിളിയും കാട്ടുതേനും ആയിരുന്നു അവന്റെ ആഹാരം” (മത്തായി 3:4).

മേൽപ്പറഞ്ഞ വാക്യവും മർക്കോസ് 1:6 ഉം അനുസരിച്ച്, യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ഭക്ഷണക്രമം “വെട്ടുക്കിളിയും കാട്ടുതേനും” അടങ്ങിയതായിരുന്നു. യോഹന്നാൻ മറ്റൊന്നും കഴിച്ചില്ല എന്നാണോ സുവിശേഷ രചയിതാക്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്, അതോ ഇവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ഭക്ഷണക്രമം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. “വെട്ടുക്കിളിയും കാട്ടുതേനും” ഒരു പ്രവാചകന്റെ വ്യതിരിക്തമായ ഭക്ഷണമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നതായി ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു, “ഒട്ടക രോമംകൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രവും തുകൽ കച്ചയും” പുരാതന പ്രവാചകന്മാരുടെ പിൻഗാമിയായി അവനെ അടയാളപ്പെടുത്തി.

“വെട്ടുക്കിളി” (ഗ്രീക്കിൽ  അക്രിഡ്സ്) എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം ഒരു പ്രാണിയെയും ചിലതരം മരങ്ങളെയും ആയതിനാൽ, തേൻ ഉപയോഗിച്ച് യോഹന്നാന്റെ ഭക്ഷണക്രമം എന്തായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യം സാധാരണയായി ഉയർന്നുവരുന്നു. തിരുവെഴുത്തുകളിലും സമകാലീന ഗ്രീക്ക് സാഹിത്യത്തിലും അക്രിഡ്സ് എന്ന പദം എപ്പോഴും വെട്ടുക്കിളി എന്ന പ്രാണിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

മോശയുടെ നിയമമനുസരിച്ച് ചില തരം വെട്ടുക്കിളികൾ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണമാണ്. “ഇവയിൽ അതതു വിധം വെട്ടുക്കിളി, അതതു വിധം വിട്ടിൽ, അതതു വിധം ചീവീടു, അതതു വിധം തുള്ളൻ എന്നിവയെ നിങ്ങൾക്കു തിന്നാം” (ലേവ്യപുസ്തകം 11:22). ഇവിടെ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന നാല് പ്രാണികൾ പുരാതന കാലത്ത് സാധാരണയായി ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, അവ ഇന്ന് കിഴക്കൻ രാജ്യക്കാരുടെ ഭക്ഷണം. ഈ വസ്‌തുതകൾ മത്തായിയിലെയും മാർക്കോസിലെയും  രേഖകൾ  ഒരു ഇനം വൃക്ഷത്തേക്കാൾ “വെട്ടുക്കിളി” എന്ന പേരിലാണ് പ്രാണികൾക്കു   പദവി നൽകേണ്ട നിഗമനത്തിൽ അംഗീകരിക്കാൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.