യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ഏലിയാവായിട്ട്, മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ പ്രവാചകനാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ പ്രവാചകനായ ഏലിയാവല്ലെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. പകരം, യോഹന്നാൻ “അവൻ അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മക്കളിലേക്കും വഴങ്ങാത്തവരെ നീതിമാന്മാരുടെ ബോധത്തിലേക്കും തിരിച്ചുംകൊണ്ടു ഒരുക്കമുള്ളോരു ജനത്തെ കർത്താവിന്നുവേണ്ടി ഒരുക്കുവാൻ അവന്നു മുമ്പായി ഏലീയാവിന്റെ ആത്മാവോടും ശക്തിയോടും കൂടെ നടക്കും” കർത്താവിനുവേണ്ടി അത് നമ്മോട് പറയുന്നു. കർത്താവിനുവേണ്ടി” (ലൂക്കാ 1:17).

താൻ ഏലിയാവല്ലെന്ന് യോഹന്നാൻ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു (യോഹന്നാൻ 1:21). ഏലിയാവിന്റെ വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവൃത്തിയായാണ് യോഹന്നാൻ വന്നതെന്ന് യേശു സ്ഥിരീകരിച്ചു (മത്താ. 11:9-14; 17:10-13). ശിഷ്യന്മാർ അത് വ്യക്തമായി കണ്ടു (മത്താ. 17:13).

വിശ്വാസത്യാഗത്തിന്റെ നാളുകളിലെ ഏലിയാവിന്റെ ധീരത (1 രാജാക്കന്മാർ 17: 1; 18: 1-19, 36-40) ഇസ്രായേൽ ജനതയെ കർത്താവിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ പ്രവാചകൻ വിശ്വസ്തനാണെന്ന് കാണിച്ചു. സമാനമായ രീതിയിൽ, മിശിഹായുടെ മുമ്പാകെ വഴി ഒരുക്കുന്നതിനും മാനസാന്തരത്തിലേക്കും നവീകരണത്തിലേക്കും ആളുകളെ നയിക്കുന്നതിലും യോഹന്നാന്റെ പ്രവൃത്തി ഏലിയാ പ്രവാചകന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി സാമ്യമുള്ളതാണ്.

ദേശീയ വിശ്വാസത്യാഗത്തിനിടയിലെ ധീരമായ പ്രസംഗത്തിൽ (1 രാജാക്കന്മാർ 21:17-24; മത്താ. 3:7-10) മാത്രമല്ല, ലളിതമായ ജീവിതത്തിലും എളിമയുള്ള രൂപത്തിലും ജോൺ ഏലിയാവിനെപ്പോലെയായിരുന്നു (മത്താ. 3:4; 2 രാജാക്കന്മാർ. 1:8).

മിശിഹായുടെ പ്രഘോഷകനെന്ന നിലയിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ശുശ്രൂഷ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് (യെശ. 40:1-11; മലാ. 3:1; 4:5, 6) യോഹന്നാൻ ഏലിയാവിനോട് സാമ്യമുള്ളതായി ആളുകൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 1:19). –21). എന്തെന്നാൽ, ആത്മീയ അന്ധകാരത്തിന്റെ കാലത്ത് തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് നൽകിയ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് രണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു (1 രാജാക്കന്മാർ 18:10; 19:2; മത്താ. 14:10).

മിശിഹായുടെ വരവിന് മുമ്പ് “ഏലീയാവ്‌ ആദ്യം വരണം” എന്നും (മത്താ. 17:10; മർക്കോസ് 9:11, 12) അവൻ ജനങ്ങളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വിളിക്കുമെന്നും മതനേതാക്കന്മാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു (മത്താ. 3:1-10). യോഹന്നാന്റെ മരണത്തിനു ശേഷവും പുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും മൂപ്പന്മാരും യോഹന്നാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവനാണെന്ന് നിഷേധിച്ചില്ല (മത്താ. 21:24-27; മർക്കോസ് 11:29-33; ലൂക്കോസ് 20:3-7).കൂടാതെ, യോഹന്നാൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് ഹെരോദാവ് രാജാവിന് അറിയാമായിരുന്നു. (മത്താ. 14:3-11; മർക്കോ. 6:17-28).

ഏലിയാവും സ്നാപകയോഹന്നാനും ചെയ്ത ശുശ്രൂഷ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്യാഗ ലോകത്തിന് ആവശ്യമാണ്. ദൈവം തന്റെ വിശ്വസ്തരായ മക്കളെ ഏലീയാവിന്റെയും സ്നാപകയോഹന്നാന്റെയും ആത്മാവിൽ പ്രസംഗിക്കാനും നവീകരണം കൊണ്ടുവരാനും ഉടൻ വരുന്ന ക്രിസ്തുവിനായി ആളുകളെ ഒരുക്കാനും വിളിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 8:56; 1 പത്രോസ് 1:10, 11).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment