യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം എഴുതിയത് ആരാണ്? സിനോപ്റ്റിക് സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

ഗ്രന്ഥകാരൻ

യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ നേരിട്ട് പേരിടുന്നത് ബോധപൂർവം ഒഴിവാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ക്രിസ്ത്യൻ പാരമ്പര്യം പ്രിയപ്പെട്ടവനയാ യോഹന്നാനെ തന്റെ പേരിലുള്ള സുവിശേഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രചയിതാവായി തിരിച്ചറിയുന്നു. എളിമയോടെ, യേശുവിനെ ആദ്യം അനുഗമിച്ച രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായി യോഹന്നാൻ സ്വയം പരാമർശിക്കുന്നില്ല (യോഹന്നാൻ 1:37). അവൻ സ്വയം “ആ ശിഷ്യൻ” (യോഹന്നാൻ 21:23), “യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ” (യോഹന്നാൻ 21:20), “ഈ ശിഷ്യൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചു സാക്ഷ്യം പറയുന്നവനും ഇതു എഴുതിയവനും ആകുന്നു; അവന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യം എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു” (യോഹന്നാൻ 21:24).

യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം

ഏകദേശം 30 വർഷം മുമ്പ് സിനോപ്റ്റിക് സുവിശേഷങ്ങൾ (സമാനമായ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് സംഭവങ്ങളെ വിവരിക്കുന്ന മത്തായി, മർക്കോസ്, ലൂക്കോസ് എന്നിവരുടെ സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം.) രേഖപ്പെടുത്തിയ വിശദാംശങ്ങൾ യോഹന്നാൻ നൽകുന്നില്ല. എന്നാൽ സുവിശേഷത്തിന്റെ മഹത്തായ അവശ്യ സത്യങ്ങളെ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് മറ്റുള്ളവരെയും പ്രേരിപ്പിക്കും എന്ന തത്വത്തിലാണ് അവൻ തന്റെ സുവിശേഷം ആരംഭിക്കുന്നത് (1 യോഹന്നാൻ 1:1-3). സിനോപ്റ്റിക് സുവിശേഷങ്ങൾ യേശുവിന്റെ മിശിഹാ പദവി പ്രേരകമായി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, യോഹന്നാൻ ആദ്യ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ഈ സത്യം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും തെളിവുകൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ യോഹന്നാൻ തന്റെ സുവിശേഷം എഴുതിയപ്പോൾ, മൂന്ന് പ്രധാന പ്രശ്‌നങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ സഭയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. മങ്ങിപ്പോകുന്ന ദൈവഭക്തി, പാഷണ്ഡത (ജ്ഞാനവാദം), പീഡനം എന്നിവയായിരുന്നു അവ. അങ്ങനെ, പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ഒരാളായ യോഹന്നാൻ, രക്ഷകന്റെ വ്യക്തമായ ചിത്രം കാണാൻ വിശ്വാസികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു പുസ്തകം എഴുതാൻ പ്രോത്സാഹിക്കപെട്ടു. രക്ഷകന്റെ അവതാരത്തിലും ദൈവത്തിലും യഥാർത്ഥ മനുഷ്യത്വത്തിലും ഉള്ള അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പൂർണ്ണമായ ജീവിതം, യാഗമരണം, പുനരുത്ഥാനം, യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് എന്നിവ വെളിപ്പെടുത്താൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു.

യോഹന്നാന്റെ പുസ്തകത്തെ സിനോപ്റ്റിക് സുവിശേഷങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ.

യോഹന്നാന്റെ പുസ്തകം സിനോപ്റ്റിക് സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്, കാരണം അത് സ്നാനം, രൂപാന്തരീകരണം, ഗെത്സെമനിലെ അനുഭവം എന്നിവയൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പകരം സുവിശേഷ കവറിന്റെ വലിയ ഭാഗങ്ങൾ, ജറുസലേം ദേവാലയത്തിലെ വിവാദ പ്രസംഗങ്ങൾ, കുരിശുമരണ രാത്രിയിൽ ശിഷ്യന്മാരുമായുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ അവസാന കൂടിക്കാഴ്ച. ഇക്കാര്യത്തിൽ, സുവിശേഷം സിനോപ്റ്റിക് സുവിശേഷങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവപുത്രന്റെ ദൈവികതയെ പ്രത്യേകം തെളിയിക്കുന്നു.

യേശുവിന്റെ ദൃക്‌സാക്ഷിയാണ് താൻ എന്ന് യോഹന്നാൻ ആദ്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു: “ഞങ്ങൾ അവന്റെ മഹത്വം, പിതാവിന്റെ ഏകജാതന്റെ മഹത്വം, കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി കണ്ടു” (യോഹന്നാൻ 1:14). ഒരു ദൃക്‌സാക്ഷിയെന്ന നിലയിൽ, തനിക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. “ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ലാതെ മറ്റു അനേകം അടയാളങ്ങളും യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കാണ്കെ ചെയ്തു” (യോഹന്നാൻ 20:30).

ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രധാന വാക്ക് “വചനം” (യോഹന്നാൻ 1:1) ആണ്. യോഹന്നാൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് രക്ഷ സാധ്യമാക്കിയ ദൈവത്തിന്റെ അവതാരമായ ആവിഷ്കാരമായാണ്. പിതാവിന്റെ മനസ്സിന്റെയും ഇച്ഛയുടെയും സ്വഭാവത്തിന്റെയും ജീവനുള്ള ആവിഷ്‌കാരമായാണ് യേശു വന്നത് എന്ന വസ്തുതയെ അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുകയും അത് 26 സന്ദർഭങ്ങളിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാറ്റിന്റെയും സ്രഷ്ടാവും സത്യത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെയും ഉറവിടമായും അവൻ അവനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യം വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയിലും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, “വിശ്വസിക്കുക” എന്ന വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ 100 തവണ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനാൽ, യോഹന്നാന്റെ ലക്ഷ്യം ദൈവശാസ്ത്രപരമായതിനാൽ ജീവചരിത്രപരമോ ചരിത്രപരമോ അല്ല.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

More answers: