യോശുവ 10-ൽ സൂര്യൻ നിശ്ചലമായി നിന്നാൽ, എല്ലായിടത്തും സുനാമി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


സൂര്യൻ നിശ്ചലനായി

10 യോശുവ ഹായിപട്ടണം പിടിച്ചു നിർമ്മൂലമാക്കി എന്നും അവൻ യെരീഹോവിനോടും അതിന്റെ രാജാവിനോടും ചെയ്തതുപോലെ ഹായിയോടും അതിന്റെ രാജാവിനോടും ചെയ്തു എന്നും ഗിബെയോൻ നിവാസികൾ യിസ്രായേലിനോടു സഖ്യത ചെയ്തു അവരുടെ കൂട്ടത്തിലായി എന്നും യെരൂശലേംരാജാവായ അദോനീ-സേദെക്ക് കേട്ടപ്പോൾ 2ഗിബെയോൻരാജനഗരങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലെ വലിയോരു പട്ടണവും ഹായിയെക്കാൾ വലിയതും അവിടത്തെ പുരുഷന്മാർ എല്ലാവരും പരാക്രമശാലികളും ആയിരുന്നതുകൊണ്ടു അവർ ഏറ്റവും ഭയപ്പെട്ടു.3 ആകയാൽ യെരൂശലേംരാജാവായ അദോനീ-സേദെക്ക് ഹെബ്രോൻരാജാവായ ഹോഹാമിന്റെയും യർമ്മൂത്ത്‌രാജാവായ പിരാമിന്റെയും ലാഖീശ്‌രാജാവായ യാഹീയയുടെയും എഗ്ലോൻ രാജാവായ ദെബീരിന്റെയും അടുക്കൽ ആളയച്ചു: 4ഗിബെയോൻ യോശുവയോടും യിസ്രായേൽമക്കളോടും സഖ്യതചെയ്കകൊണ്ടു നാം അതിനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു എന്നെ സഹായിപ്പിൻ എന്നു പറയിച്ചു.” 5 ഇങ്ങനെ യെരൂശലേംരാജാവു, ഹെബ്രോൻരാജാവു, യർമ്മൂത്ത്‌രാജാവു, ലാഖീശ്‌രാജാവു, എഗ്ലോൻരാജാവു എന്നീ അഞ്ചു അമോര്യരാജാക്കന്മാരും ഒരുമിച്ചുകൂടി; അവരും അവരുടെ സൈന്യങ്ങളൊക്കെയും ചെന്നു ഗിബെയോന്നുനേരെ പാളയം ഇറങ്ങി അതിനോടു യുദ്ധംചെയ്തു.

അപ്പോൾ ഗിബെയോന്യർ ഗില്ഗാലിൽ പാളയത്തിലേക്കു യോശുവയുടെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു: അടിയങ്ങളെ കൈവിടാതെ വേഗം ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നു ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു രക്ഷിക്കേണമേ; പർവ്വതങ്ങളിൽ പാർക്കുന്ന അമോര്യരാജാക്കന്മാർ ഒക്കെയും ഞങ്ങൾക്കു വിരോധമായിട്ടു ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറയിച്ചു.

എന്നാറെ യോശുവയും പടജ്ജനം ഒക്കെയും സകലപരാക്രമശാലികളും ഗില്ഗാലിൽനിന്നു പറപ്പെട്ടു. 8യഹോവ യോശുവയോടു: അവരെ ഭയപ്പെടരുതു; ഞാൻ അവരെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; അവരിൽ ഒരുത്തനും നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കയില്ല എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു. 9യോശുവ ഗില്ഗാലിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു രാത്രി മുഴുവനും നടന്നു പെട്ടെന്നു അവരെ എതിർത്തു. 10യഹോവ അവരെ യിസ്രായേലിന്റെ മുമ്പിൽ കുഴക്കി ഗിബെയോനിൽവെച്ചു അവരെ കഠിനമായി തോല്പിച്ചു ബേത്ത്-ഹോരോനിലേക്കുള്ള കയറ്റംവഴിയായി അവരെ ഓടിച്ചു അസേക്കവരെയും മക്കേദവരെയും അവരെ വെട്ടി. 11അങ്ങനെ അവർ യിസ്രായേലിന്റെ മുമ്പിൽനിന്നു ഓടി; ബേത്ത്-ഹോരോൻ ഇറക്കത്തിൽവെച്ചു അസേക്കവരെ യഹോവ ആകാശത്തിൽനിന്നു വലിയ കല്ലു അവരുടെ മേൽ പെയ്യിച്ചു അവരെ കൊന്നു. യിസ്രായേൽമക്കൾ വാൾകൊണ്ടു കൊന്നവരെക്കാൾ കല്മഴയാൽ മരിച്ചുപോയവർ അധികം ആയിരുന്നു.

12 എന്നാൽ യഹോവ അമോര്യരെ യിസ്രായേൽമക്കളുടെ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചുകൊടുത്ത ദിവസം യോശുവ യഹോവയോടു സംസാരിച്ചു, യിസ്രായേൽമക്കൾ കേൾക്കെ:

സൂര്യാ, നീ ഗിബെയോനിലും
ചന്ദ്രാ, നീ അയ്യാലോൻ താഴ്‌വരയിലും നില്ക്ക എന്നു പറഞ്ഞു.
ജനം തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളോടു പ്രതികാരം ചെയ്യുവോളം സൂര്യൻ നിന്നു,
ചന്ദ്രനും നിശ്ചലമായി.
ശൂരന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ.

അങ്ങനെ സൂര്യൻ ആകാശത്തിന്റെ നടുവിൽ നിശ്ചലമായി, ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ അസ്തമിക്കാൻ തിടുക്കം കാട്ടിയില്ല. 14 അതിനു മുമ്പോ ശേഷമോ, കർത്താവ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അങ്ങനെയൊരു ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. യഹോവ യിസ്രായേലിന്നു വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തു.

15 അനന്തരം യോശുവയും യിസ്രായേലൊക്കെയും ഗിൽഗാലിലെ പാളയത്തിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി.

അത്ഭുത പ്രവൃത്തി

യോശുവ 10-ൽ നടന്ന അത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ച്, മനുഷ്യർക്ക് പലപ്പോഴും സ്രഷ്ടാവിനെക്കുറിച്ച് പരിമിതമായ ആശയങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രകൃതിനിയമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അവൻ ശക്തിയില്ലാത്തവനാണെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചേക്കാം. പ്രകൃതിയിലെ ഏതൊരു മാറ്റവും ഭൂമിയിൽത്തന്നെ (ഉദാഹരണത്തിന് സുനാമിക്ക് കാരണമാകുന്നു) മറ്റ് ആകാശഗോളങ്ങളിൽ വിനാശകരമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് അവർ കണ്ടേക്കാം.

യോശുവ 10-ൽ സൂര്യനെ നിറുത്തുന്ന പ്രതിഭാസം പ്രകാശത്തിന്റെ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതാണോ അതോ മനുഷ്യർക്ക് അജ്ഞാതമായ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഉണ്ടായതാണോ, യോശുവയുടെ കാലത്ത് ഒരുതരം അത്ഭുതം നടന്നുവെന്നതാണ് വസ്തുത. സ്രഷ്ടാവും പരിപാലകനും എന്ന നിലയിൽ അവന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സർവ്വശക്തനായ ഒരു ദൈവത്തിൽ നാം വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവന് അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല (യോഹന്നാൻ 19:26).

ഈ അത്ഭുതം ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായിരുന്നു. വിജാതീയർ ആരാധിച്ചിരുന്ന ദൈവങ്ങൾ തന്നെ അത്തരം അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലാത്തവരാണെന്ന് അത് കാണിച്ചു. കനാന്യർ ബാൽ ദേവനെയും അസ്തോരെത്ത് ദേവിയെയും ആരാധിച്ചിരുന്നു. അവർ ആരാധിച്ചിരുന്ന സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയ്‌ക്ക് വിധേയമാണെന്ന് കാണിക്കപ്പെട്ടു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment