Answered by: BibleAsk Malayalam

Date:

യേശു വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കിയപ്പോൾ അത് മുന്തിരി നീരാക്കിയോ?

താഴെപ്പറയുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ, മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും അതിന്റെ ദോഷകരമായ ഫലങ്ങൾക്കായി മദ്യത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തെ ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല: “വീഞ്ഞ് ഒരു പരിഹാസക്കാരനാണ്, മദ്യം കലഹക്കാരനാണ്, അതിലൂടെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നവൻ ജ്ഞാനിയല്ല” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 20:1); “വീഞ്ഞ് ചുവന്നിരിക്കുമ്പോൾ, പാനപാത്രത്തിൽ അത് തിളങ്ങുമ്പോൾ, അത് സുഗമമായി കറങ്ങുമ്പോൾ നോക്കരുത്; അവസാനം അത് സർപ്പത്തെപ്പോലെ കടിക്കുകയും അണലിയെപ്പോലെ കുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 23:31, 32); “വ്യഭിചാരികളോ മദ്യപാനികളോ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല” (1 കൊരിന്ത്യർ 6:9, 10). ലഹരിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന മറ്റു വാക്യങ്ങൾ ഇവയാണ്: 1 പത്രോസ് 4:3; എഫെസ്യർ 5:18; റോമർ 13:13; സദൃശവാക്യങ്ങൾ 31:4-5).

എല്ലാ ലഹരി പാനീയങ്ങൾക്കും നിരുത്സാഹമായ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇത് കുടിക്കുന്ന ആളുകൾ, കുടിക്കുന്നതിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് തങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തരും, ബുദ്ധിമാനും, പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വേഗമേറിയതും, കൂടുതൽ ധൈര്യമുള്ളവരുമായി മാറുന്നുവെന്ന് കരുതുന്നു, അതേസമയം ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ കാണിക്കുന്നത് അവർ മന്ദഗതിയിലാണെന്നും കാര്യക്ഷമത കുറഞ്ഞവരാണെന്നും മികച്ച ചിന്തക്കൊ സംസാരത്തിനോ കഴിവില്ലാത്തവരുമാണ്. മനുഷ്യർ അവരെ തീർത്തും നിരുപദ്രവകാരികളായി കണക്കാക്കുന്നു, അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അവരെ പിടിച്ചടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു, എന്നാൽ പുളിപ്പിച്ച പാനീയങ്ങൾ അതിന്റെ ഇരകളിൽ ഗാഢമായ പിടിമുറുക്കുന്നു. (യെശയ്യാവ് 28:7; എഫെസ്യർ 5:18).

ദൈവത്തിന്റെ ആരോഗ്യ നിയമങ്ങൾ യുക്തിരഹിതമല്ല, അവ അവഗണിക്കുന്നത് ദോഷകരമായ ഫലങ്ങൾ കൈവരുത്തും. തിരുവെഴുത്തുകൾ പറയുന്നു, “കാരണമില്ലാത്ത ശാപം വരുകയില്ല” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 26:2). ആരോഗ്യ നിയമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് രോഗം വരുന്നത്. ദൈവം, അനുകമ്പയോടെ, അവന്റെ ആരോഗ്യ നിയമങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മോട് പറയുന്നു, അതിനാൽ അവ ലംഘിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം.

വീഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ മുന്തിരിച്ചാറ്

യോഹന്നാൻ 2:1-11-ൽ ഗലീലിയിലെ കാനായിലെ കല്യാണവിരുന്നിലെ അത്ഭുത സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യേശു വെള്ളത്തെ മുന്തിരിയുടെ ശുദ്ധമായ നീരാക്കി മാറ്റിയെന്നത് വ്യക്തമാണ്, കാരണം പുളിപ്പിച്ച വീഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ച് താൻ നേരത്തെ തന്നെ ബൈബിൾ എഴുത്തുകാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയ തത്ത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി മാത്രമേ അവൻ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ.

“വൈൻ” എന്ന വാക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം വിവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ഗ്രീക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ, പുളിപ്പിച്ചതും പുതിയതുമായ മുന്തിരി നീരിനെ “വീഞ്ഞ്” എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇത് വായനക്കാർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്നാൽ ബൈബിളിൽ മുഴുവനും ലഹരിപാനീയങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള തെളിവുകളുടെ ഗൗരവം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല.

യേശു കല്യാണവിരുന്നിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച പുളിപ്പിക്കാത്ത വീഞ്ഞ്, അന്ത്യ തിരുവത്താഴ വേളയിൽ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം കുടിച്ച പുളിപ്പിക്കാത്ത വീഞ്ഞിന് സമാനമാണ് (മത്തായി 26:27). പെസഹാ ശുശ്രൂഷയിൽ, പുളിപ്പിക്കൽ പാപത്തിന്റെയും അഴിമതിയുടെയും പ്രതീകമായ പുളിമാവ് നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു (മത്തായി 16:6, 12; 1 കൊരിന്ത്യർ 5:6-8).

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയം

പുളിപ്പിച്ച പാനീയങ്ങളാൽ മത്തുപിടിപ്പിക്കാതെ അവരുടെ ശരീരം വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കാൻ കർത്താവ് തന്റെ അനുയായികളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു: “നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം എന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവു നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ? ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും; ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം വിശുദ്ധമല്ലോ; നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നേ” (1 കൊരിന്ത്യർ 3:16, 17).

യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ അവന്റെ ആരോഗ്യ തത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി അവരുടെ ജീവിതം നയിക്കും. അവന്റെ നിയമങ്ങൾ സന്തോഷം നൽകുകയും സാത്താന്റെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 10:38). ദൈവത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും നിയമങ്ങളും എപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ നന്മയ്ക്കാണ്. “നല്ലത് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യാത്തവന് അത് പാപമാണ്” അതിന് കർത്താവിനോട് തന്റെ മക്കൾ കണക്കുബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. (യാക്കോബ് 4:17).

കർത്താവ് വിജയം നൽകുന്നു

ലഹരി പാനീയങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന അനാരോഗ്യകരമായ ശീലം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ഈ ഹാനികരമായ ശീലം തരണം ചെയ്യാനും ദൈവമകനാകാനുമുള്ള ഒരു പുതിയ ഹൃദയവും ശക്തിയും അവൻ സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും (യെഹെസ്‌കേൽ 11:18, 19). അവൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, “എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഒരു തരത്തിലും തള്ളിക്കളയുകയില്ല” (യോഹന്നാൻ 6:37). കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ വിജയം നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. “എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിലൂടെ എനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും” (ഫിലിപ്പിയർ 4:13) എന്ന് പൗലോസിനെപ്പോലെ നിങ്ങൾക്കും പറയാൻ കഴിയും.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

More Answers: