യേശു വിശേഷാൽ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ ആരായിരുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ബൈബിൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ തന്റെ യജമാനനെ സ്നേഹിക്കുക മാത്രമല്ല, അവൻ “യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ” ആയിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 20:2; 21:7, 20). ഈ പദപ്രയോഗം യോഹന്നാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പദവിയായിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 19:26; 20:2; 21:7, 20). അവസാനത്തെ അത്താഴത്തിൽ, യോഹന്നാൻ യേശുവിന്റെ മടിയിൽ തല ചായ്ച്ചു (യോഹന്നാൻ 13:23).

ബൈബിൾ അനുസരിച്ച്, യോഹന്നാനും യാക്കോബും സെബദിയുടെ പുത്രന്മാരായിരുന്നു (മത്തായി 4:21). യോഹന്നാനും സഹോദരനും ഗലീലി കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തി. അവർ ആദ്യം യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു, എന്നാൽ യേശു അവരെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ ഉടനെ അവനെ അനുഗമിച്ചു (മത്തായി 4:22). യോഹന്നാനും സഹോദരനും യേശുവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് (മത്തായി 10:2).

യോഹന്നാനെയും അവന്റെ സഹോദരനെയും “ഇടിമക്കൾ” (മർക്കോസ് 3:17; ലൂക്കോസ് 9:54) എന്ന് യേശു വിളിച്ചു. എന്നാൽ യോഹന്നാൻ തന്റെ ഹൃദയത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ, അവൻ തന്റെ ഗുരുവിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലേക്ക് മറ്റെല്ലാ ശിഷ്യന്മാരേക്കാളും രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. അവൻ ആഴമായ ആത്മീയ ഗ്രാഹ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിത്തീർന്നു, യേശുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം കണ്ടപ്പോൾ അത് വളർന്നു (2 കൊരിന്ത്യർ 3:18).

ഏകദേശം എ.ഡി. 44-നടുത്ത് (പ്രവൃത്തികൾ 12:1, 2) പന്ത്രണ്ടുപേരിൽ ആദ്യത്തെയാളാണ് യാക്കോബ് എന്നതിനാൽ, യോഹന്നാൻ അവസാനമായി മരിച്ചത് ഏകദേശം എ.ഡി. 96-ലാണ്. പലരും യോഹന്നാന്റെ അമ്മയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സെബെദിയുടെ ഭാര്യ സലോമിയായി (മർക്കോസ് 15:40; മത്താ. 27:56).

ആദ്യകാല ക്രിസ്ത്യൻ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച്, യോഹന്നാൻ എഫെസസിലെ പള്ളിയുടെ പാസ്റ്ററായും ഏഷ്യയിലെ റോമൻ പ്രവിശ്യയിലുടനീളമുള്ള പള്ളികളുടെ മേൽനോട്ടക്കാരനായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം, യോഹന്നാന്റെ മൂന്ന് ലേഖനങ്ങൾ, വെളിപാട് പുസ്തകം എന്നിവയുടെ രചയിതാവ് യോഹന്നാൻ ആണെന്ന് പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സീസർ ഡൊമിഷ്യൻ ഖനികളിലെ അധ്വാനത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പത്മോസ് ദ്വീപിൽ നാടുകടത്തപ്പെട്ട സമയത്താണ് അദ്ദേഹം വെളിപാട് പുസ്തകം എഴുതിയത്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.