യേശു മരിച്ചതിനു ശേഷം 3 ദിവസം കല്ലറയിൽ എന്തായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


യേശു തന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ദിവസം വരെ മൂന്ന് ദിവസം കല്ലറയിൽ ഉറങ്ങി. ബൈബിൾ തെളിവ് ഇതാ:

1-മരണം നിദ്രയുടെ അവസ്ഥയാണെന്ന് യേശു തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചു. “അവൻ ഇതു പറഞ്ഞു, അതിനുശേഷം അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു: “നമ്മുടെ സുഹൃത്തായ ലാസർ ഉറങ്ങുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ അവനെ ഉണർത്താൻ പോകുന്നു.” ഇതു പറഞ്ഞിട്ടു അവൻ: നമ്മുടെ സ്നേഹിതനായ ലാസർ നിദ്രകൊള്ളുന്നു; എങ്കിലും ഞാൻ അവനെ ഉണർത്തുവാൻ പോകുന്നു എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു. ശിഷ്യന്മാർ അവനോടു: കർത്താവേ, അവൻ നിദ്രകൊള്ളുന്നു എങ്കിൽ അവന്നു സൗഖ്യം വരും എന്നു പറഞ്ഞു. യേശുവോ അവന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചു ആയിരുന്നു പറഞ്ഞതു; ഉറക്കം എന്ന നിദ്രയെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നു അവർക്കു തോന്നിപ്പോയി”(യോഹന്നാൻ 11:11-14). മരണം നിദ്രയുടെ അവസ്ഥയാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന മറ്റു പല പരാമർശങ്ങളും ബൈബിളിലുണ്ട് (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:17; 1 കൊരിന്ത്യർ 15:51; 1 കൊരിന്ത്യർ 1:18).

2-മരണത്തിൽ മനുഷ്യർ സ്വർഗത്തിലേക്കോ നരകത്തിലേക്കോ പോകുന്നില്ലെന്ന് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവർ തങ്ങളുടെ ശവകുടീരങ്ങളിൽ ചെന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. “ശവക്കുഴികളിൽ ഉള്ളവരെല്ലാം അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും, പുറത്തുവരും” (യോഹന്നാൻ 5:28, 29).

3-പ്രതിഫലങ്ങളോ ശിക്ഷകളോ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപിൻറെ നാളിൽ മാത്രമേ നൽകൂ.”ഞാൻ ഒരു മർമ്മം നിങ്ങളോടു പറയാം: നാം എല്ലാവരും നിദ്രകൊള്ളുകയില്ല; എന്നാൽ അന്ത്യകാഹളനാദത്തിങ്കൽ പെട്ടെന്നു കണ്ണിമെക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും. കാഹളം ധ്വനിക്കും, മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയിർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഈ ദ്രവത്വമുള്ളതു അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായതു അമർത്യത്വത്തെയും ധരിക്കേണം” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:51-53).

4- നീതിമാന്മാരായി മരിച്ചവർ മരണത്തിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ലെന്നും പിന്നീട് പുനരുത്ഥാനത്തിൽ എന്ന് കർത്താവ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, “ദാവീദ്… മരിച്ചവനും അടക്കപ്പെട്ടവനുമാണ്, അവന്റെ ശവകുടീരം ഇന്നും നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്”  അവൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു, “ദാവീദ് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തിട്ടില്ല” (പ്രവൃത്തികൾ 2:29, 34).

5-ശവക്കുഴിയിൽ കിടന്ന 3 ദിവസങ്ങളിൽ യേശു സ്വർഗത്തിൽ പോയി എന്ന് ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ യേശു അത് നിഷേധിക്കുന്നു. അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിനു ശേഷം തോട്ടത്തിൽ മറിയ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവളോട് പറഞ്ഞു, “യേശു അവളോടു: എന്നെ തൊടരുതു; ഞാൻ ഇതുവരെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ കയറിപ്പോയില്ല; എങ്കിലും നീ എന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു: എന്റെ പിതാവും നിങ്ങളുടെ പിതാവും എന്റെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ ദൈവവുമായവന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ കയറിപ്പോകുന്നു എന്നു അവരോടു പറക എന്നു പറഞ്ഞു” (യോഹന്നാൻ 20:17).

യേശു നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മാതൃകയാണ് ശവക്കുഴിയിൽ ഉറങ്ങി (യോഹന്നാൻ 13:15) അവന്റെ പുനരുത്ഥാന ദിവസം വരെ (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 13:3; ദാനിയേൽ 12:2; പ്രവൃത്തികൾ 7:60; ഇയ്യോബ് 14:12).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങളുള്ള പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment