യേശു പരീശന്മാർക്ക് നൽകിയ യോനായുടെ അടയാളം എന്തായിരുന്നു?

BibleAsk Malayalam

യേശുവിന്റെ കാലത്തെ മതനേതാക്കൾ അവന്റെ അധികാരം തെളിയിക്കാൻ അവനോട് ഒരു അടയാളം അഭ്യർത്ഥിച്ചു:

“ഗുരോ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു അടയാളം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു…” (മത്തായി 12: 38-42 കൂടാതെ മർക്കോസ് 8:12).

ഈ നേതാക്കൾ തങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥനയിൽ ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തിയില്ല, കാരണം യേശു ഇതിനകം ചെയ്ത എല്ലാ വീര്യപ്രവൃത്തികളും അവർ പരിഗണിച്ചില്ല. ദൈവികതയുടെ ഓരോ തെളിവും യേശു ലാസറിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ചതിനുശേഷം, യേശുവിനെ നിശ്ശബ്ദമാക്കാൻ മാത്രമല്ല, അവനെ കൊല്ലാനും അവർ പദ്ധതിയിട്ടത് വരെ അവന്റെ പ്രവൃത്തി നിർത്താൻ അവരെ കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തു.

മിശിഹായെക്കുറിച്ചുള്ള പഴയനിയമ പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവൃത്തിയിലേക്ക് അവർ കണ്ണുകൾ അടച്ചതിനാൽ ഒരു അടയാളം ആവശ്യപ്പെടാൻ മതനേതാക്കൾക്ക് അവകാശമില്ലായിരുന്നു. “മോശെയും പ്രവാചകന്മാരും” (ലൂക്കോസ് 16:31) സത്യം കാണാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് മതിയായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ലൗകിക നേട്ടത്തിനും അധികാരത്തിനുമുള്ള അവരുടെ അഭിലാഷം, യേശു പ്രസംഗിക്കുകയും പഴയ നിയമ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ ആത്മീയ രാജ്യം നിരസിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. (യോഹന്നാൻ 5:45-47). അവരുടെ ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങളോട് യേശു പ്രതികരിച്ചാൽ, അവൻ “പന്നികളുടെ മുമ്പിൽ മുത്തുകൾ” എറിയുകയായിരിക്കും (മത്തായി 7:6).

അതിനാൽ, ക്രിസ്തു അവർക്ക് പകരം യോനാ പറയുന്ന അടയാളം നൽകി.

“ദോഷവും വ്യഭിചാരവുമുള്ള തലമുറ അടയാളം തിരയുന്നു; യോനാപ്രവാചകന്റെ അടയാളമല്ലാതെ അതിന്നു അടയാളം ലഭിക്കയില്ല. യോനാ കടലാനയുടെ വയറ്റിൽ മൂന്നു രാവും മൂന്നു പകലും ഇരുന്നതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ മൂന്നു രാവും മൂന്നു പകലും ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കും.

മത്തായി 12:39-40

യോനാ പ്രവാചകൻ ഒരു “അടയാളം” ആയിരുന്നത് എങ്ങനെ? യോനായുടെ ശുശ്രൂഷ രണ്ടു തരത്തിൽ ഒരു അടയാളമായിരുന്നു:

ആദ്യം: യോനാ തിമിംഗലത്തിന്റെ വയറ്റിൽ 3 ദിവസം ചെലവഴിച്ചു. അതുപോലെ, ക്രിസ്തു 3 ദിവസങ്ങൾ ജോസഫിന്റെ ശവകുടീരത്തിൽ ചെലവഴിച്ചു, വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മുതൽ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വരെ. ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം ഭൂമിയിലെ അവന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആത്യന്തിക അത്ഭുതമായിരുന്നു.

രണ്ടാമത്: യോനാ അവർക്കുവേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നിനവേക്കാർ “മാനസാന്തരപ്പെട്ടു”. അവരുടെ കുറ്റം ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ അവർ അവന്റെ സന്ദേശം സ്വീകരിച്ചു (യോനാ 3:5-10). നേരെമറിച്ച്, മതനേതാക്കന്മാർ ക്രിസ്തു അവരുമായി പങ്കുവെച്ച സത്യത്തിന്റെ വാക്കുകൾ സ്വീകരിക്കണമായിരുന്നു. അവർ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ പശ്ചാത്തപിക്കണമായിരുന്നു (മർക്കോസ് 1:22, 27). ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് പുറമേ, തന്റെ വാക്കുകളുടെ സത്യസന്ധതയ്ക്ക് ദൈവിക തെളിവുകൾ നൽകുന്ന നിരവധി ശക്തമായ അത്ഭുതങ്ങളും അവൻ ചെയ്തു (യോഹന്നാൻ 5:36). എന്നിരുന്നാലും, ഈ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, മതനേതാവ് ക്രിസ്തുവിനെ നിരസിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അപേക്ഷകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: