യേശു പത്രോസിന് നൽകിയ താക്കോലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


യേശു പത്രോസിന് നൽകിയ താക്കോലുകൾ

“സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോൽ ഞാൻ നിനക്കു തരും, നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗ്ഗത്തിലും കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും, നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വർഗ്ഗത്തിലും അഴിഞ്ഞിരിക്കും”.

മത്തായി 16:19

യേശു പത്രോസിന് നൽകിയ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോലുകൾ ദൈവവചനങ്ങളാണ് (യോഹന്നാൻ 1:12; 17:3). ഇവിടെ “താക്കോലുകൾ” രാജ്യത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കാം എന്നതിന്റെ “അറിവിന്റെ താക്കോലുകൾ” എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നുവെന്ന് ക്രിസ്തു തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു (ലൂക്കാ 11:52). യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും “ആത്മാവ്”, “ജീവൻ” എന്നിവയാണ് (യോഹന്നാൻ 6:63). യേശുവിന്റെ വാക്കുകളാണ് നിത്യജീവൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് (യോഹന്നാൻ 6:68). അവയാണ് വീണ്ടും ജനനത്തിന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ താക്കോൽ (1 പത്രോസ് 1:23).

യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അവന്റെ ദൈവത്വത്തെക്കുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതുപോലെ, അവർ ഈ വാക്കുകൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ലോകത്തെ ദൈവവുമായി അനുരഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു (2 കൊരിന്ത്യർ 5:18-20). സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആളുകളെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരേയൊരു കാര്യം ദൈവവചനത്തിന്റെ രക്ഷാകരശക്തിയാണ്.

ക്രിസ്തു പത്രോസിനും മറ്റെല്ലാ അപ്പോസ്തലന്മാർക്കും (മത്തായി 18:18; യോഹന്നാൻ 20:23) ആളുകളെ രാജ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള അധികാരവും ശക്തിയും നൽകി. രാജ്യത്തിന്റെ താക്കോലുകൾ തന്റെ കൈവശം വച്ചതും അവനെ രാജ്യത്തിലേക്ക് അനുവദിച്ചതും യേശുവാണെന്ന സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പത്രോസിന്റെ തിരിച്ചറിവാണ്, അവൻ വീണ്ടും വരുന്നതുവരെ ക്രിസ്തുവിന്റെ എല്ലാ അനുയായികളെക്കുറിച്ചും ഇത് തന്നെ പറയാം.

മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിയതിനേക്കാൾ വലിയ അധികാരം ക്രിസ്തു പത്രോസിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന വിശ്വാസം തിരുവെഴുത്തു അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതല്ല (മത്തായി 16:18). കാരണം, അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ജെറുസലേമിലെ ആദിമ സഭയുടെ ഭരണപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് പത്രോസല്ല, യാക്കോബ് ആയിരുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 15:13, 19; cf. chs. 1:13; 12:17; 21:18; 1 കൊരിന്ത്യർ 15:7; ഗലാത്യർ 2:9, 12).

അവസാനമായി, ഒരു പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ, തെറ്റായ നടപടിക്കായി പൗലോസ് പത്രോസിനോട് “മുഖമുഖത്തോട് എതിർത്തു” (ഗലാത്യർ 2:11-14), പത്രോസിന് അധികാരം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പൗലോസ് തീർച്ചയായും ഇത് ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. മത്തായി 16:18, 19 ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കത്തോലിക്കാ സഭ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുവേണ്ടി അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു.

യേശു പത്രോസിന് രാജ്യത്തിന്റെ താക്കോൽ നൽകിയോ?

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.