യേശു നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനാണെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

Author: BibleAsk Malayalam


വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ രക്ഷയുടെ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വിശുദ്ധമന്ദിരം ഉണ്ടെന്ന് ദൈവജനത്തിന് എപ്പോഴും അറിയാം. ബൈബിൾ നമ്മോടു പറയുന്നു: “നീ അവരെ കൊണ്ടുചെന്നു തിരുനിവാസത്തിന്നൊരുക്കിയ സ്ഥാനത്തു, യഹോവേ, നിന്നവകാശപർവ്വതത്തിൽ നീ അവരെ നട്ടു,.. സ്ഥാപിച്ചു” (പുറപ്പാട് 15:17).

കൂടാതെ നാം ഇങ്ങനെയും വായിക്കുന്നു: “…സ്വർഗ്ഗത്തിലെ മഹത്വത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്ന അത്തരമൊരു മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്കുണ്ട്; മനുഷ്യനല്ല, കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ കൂടാരത്തിന്റെയും ശുശ്രൂഷകൻ” (എബ്രായർ 8:1-2; സങ്കീർത്തനം 102:19).

മോശെയുടെ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ ഭൗമിക വിശുദ്ധമന്ദിരം സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളതിന്റെ മാതൃകയിലാണ് നിർമ്മിച്ചത് (പുറപ്പാട് 25:8-9, എബ്രായർ 8:5, 9:24). രക്ഷയുടെ പദ്ധതി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ദൈവജനത്തെ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു പഠിപ്പിക്കൽ ഉപകരണമായിരുന്നു അത് (സങ്കീർത്തനം 77:13-15, എബ്രായർ 9:23-28).

ഭൂമിയിലെ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ധാരാളം പുരോഹിതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ, ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ മഹാപുരോഹിതൻ യഥാർത്ഥ മഹാപുരോഹിതനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു (എബ്രായർ 2:17, 3:1, 5:5). ദൈവജനം എല്ലാവരും പുരോഹിതന്മാരാകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (വെളിപാട് 5:10, 20:6), എന്നാൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ മഹാപുരോഹിതനെ പിന്തുടരണം (എബ്രായർ 2:18).

വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലെ ശുശ്രൂഷയിൽ, മഹാപുരോഹിതൻ ദൈവജനത്തിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക മദ്ധ്യസ്ഥത നടത്തി, എല്ലാ ദൈവജനങ്ങളുടെയും പാപങ്ങൾക്കായി ഒരു മൃഗബലിയിൽ നിന്ന് രക്തം തളിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തവും അധികാരവും തനിക്കു മാത്രമേയുള്ളൂ (ലേവ്യപുസ്തകം 16:15-16) . തന്റെ രക്തം ചൊരിയുകയും എല്ലാ കാലത്തും വിശ്വാസികൾക്കുവേണ്ടി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥ മഹാപുരോഹിതന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു ഇത് (എബ്രായർ 9:11-15).

മോശയും ശലോമോനും സെറുബാബേലും ചേർന്ന് ഭൂമിയിൽ നിർമ്മിച്ച വിശുദ്ധ മന്ദിരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെ യഥാർത്ഥ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു, അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് ദൈവജനത്തിന്റെ പാപങ്ങൾക്കായി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കും (യോഹന്നാൻ 1:29, എബ്രായർ 7:22-27). സാരാംശത്തിൽ, പാപം നീക്കം ചെയ്യാനും കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിൽ കഴുകാനും നാം ആത്മീയമായി വരുന്നിടത്താണ് വിശുദ്ധമന്ദിരം (വെളിപാട് 7:14-15, 1 പത്രോസ് 1:18-19). നാം ആത്മീയമായി ദൈവവുമായി കണ്ടുമുട്ടുകയും കൃപ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണിത്.

“നമ്മുടെ ബലഹീനതകളുടെ വികാരം അറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്കില്ല. എന്നാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മെപ്പോലെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, എന്നിട്ടും പാപം കൂടാതെ. ആകയാൽ കരുണ ലഭിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ കൃപയുടെ സിംഹാസനത്തിങ്കലേക്ക് വരാം. (എബ്രായർ 4:15-16).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment