“യേശു നമ്മുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു” എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


ആദാമും ഹവ്വായും ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചപ്പോൾ പാപം ചെയ്തുവെന്ന് ഉല്പത്തി പുസ്തകം പറയുന്നു (ഉല്പത്തി 3). ദൈവത്തിന്റെ ഭരണകൂടത്തിൽ, പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ മരണമാണ് (റോമർ 6:23). എന്നാൽ ആദാമും ഹവ്വായും മരിക്കുന്നതിനുപകരം, യേശു അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് മരിക്കാൻ നൽകപ്പെട്ടു (ഉല്പത്തി 3:15) കാരണം രക്തം ചൊരിയാതെ പാപമോചനം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു (എബ്രായർ 9:22).

അപ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടായ യേശു ഒരു ദിവസം പാപത്തിനുള്ള ആത്യന്തിക യാഗമായി വരുമെന്നതിന്റെ പ്രതീകമായി നിരപരാധിയായ ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ അർപ്പിക്കുന്ന യാഗങ്ങളുടെ ആചാരം ദൈവം ഏർപ്പെടുത്തി. മിശിഹായെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ അവൻ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് പ്രവചിച്ചു, ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കശാപിലേക്കു നയിച്ചു (യെശയ്യാവ് 53:7).

ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിനു മുമ്പുള്ള വിശ്വാസികൾ യാഗങ്ങളുടെ പ്രതീകാത്മകതയിലേക്ക് നോക്കി, ആത്യന്തികമായ യാഗമായി മിശിഹായുടെ വരവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. വിശ്വാസത്താൽ അവരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടു. അബ്രഹാമിനെക്കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞു, “നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രാഹാം എന്റെ ദിവസം കാണും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടു ഉല്ലസിച്ചു; അവൻ കണ്ടു സന്തോഷിച്ചുമിരിക്കുന്നു” (യോഹന്നാൻ 8:56). മിശിഹായുടെ വരവിൽ അബ്രഹാമിന് വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും അത് അവനെ നീതിയായി കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പൗലോസ് വിശദീകരിച്ചു (റോമർ 4:3).

യേശു വന്നപ്പോൾ, യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ അവനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു: “ഇതാ! ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടു!” (യോഹന്നാൻ 1:29). യേശു ആത്യന്തിക യാഗമായി. “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നല്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16). മനുഷ്യരാശിയുടെ പാപത്തിനുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം യേശു നൽകി, അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടാമതൊരു അവസരം ലഭിക്കും. “സ്നേഹിതന്മാർക്കുവേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും അധികമുള്ള സ്നേഹം ആർക്കും ഇല്ല” (യോഹന്നാൻ 15:13).

ഇപ്പോൾ, യേശു സ്വർഗത്തിൽ നമ്മുടെ കാര്യസ്ഥനായി സേവിക്കുന്നു (1 യോഹന്നാൻ 2:1). നാം പാപം ചെയ്യുകയും അവന്റെ നാമത്തിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അവൻ തന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നു (എബ്രായർ 4:14-16) അവന്റെ കൃപയാൽ നമ്മെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു. “നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നമ്മോടു പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചു സകലഅനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകുന്നു” (1 യോഹന്നാൻ 1:9).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment