യേശു ദാവീദിന്റെ പുത്രനാണെങ്കിൽ, അവൻ എങ്ങനെ ദൈവപുത്രനാകും?

BibleAsk Malayalam

താൻ മിശിഹാ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കാൻ യേശു മതനേതാക്കളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, “ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? അവൻ ആരുടെ പുത്രനാണ്? അവർ അവനോടു പറഞ്ഞു: ദാവീദിന്റെ പുത്രൻ. അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു: “പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ദാവീദ് ആത്മാവിൽ അവനെ ‘കർത്താവേ’ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്: കർത്താവ് എന്റെ കർത്താവിനോട് അരുളിച്ചെയ്തു, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ നിങ്ങളുടെ പാദപീഠമാക്കുന്നതുവരെ എന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുക? അപ്പോൾ ദാവീദ് അവനെ ‘കർത്താവേ’ എന്ന് വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ എങ്ങനെയാണ് അവന്റെ പുത്രനാകുന്നത്? അവനോട് ഒരു വാക്കുപോലും ഉത്തരം പറയാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല, അന്നുമുതൽ ആരും അവനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല” (മത്തായി 22:42-46).

മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, യേശു പറഞ്ഞു, ദാവീദ് മിശിഹായെ “കർത്താവ്” എന്ന് വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, മിശിഹാ ദാവീദിനെക്കാൾ പ്രായമുള്ളവനാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചാൽ, മിശിഹായും ദാവീദിന്റെ “പുത്രൻ” ആകുന്നതും അങ്ങനെ ദാവീദിനെക്കാൾ ചെറുപ്പമാകുന്നതും എങ്ങനെ? യേശുവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് സാധ്യമായ ഒരേയൊരു ഉത്തരം, മിശിഹായായി വരാനിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഈ ഭൂമിയിൽ അവന്റെ അവതാരത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കുമെന്നതാണ്. ദാവീദിന്റെ “കർത്താവ്” എന്ന നിലയിൽ, മിശിഹാ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായിരുന്നു; ദാവീദിന്റെ “പുത്രൻ” എന്ന നിലയിൽ, മിശിഹാ ദാവീദിന്റെ വംശാവലിയിലൂടെ മനുഷ്യപുത്രനായിരുന്നു (മത്തായി 1:1).

ഖേദകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ യഹൂദ നേതാക്കൾ തയ്യാറായില്ല, കാരണം മിശിഹായെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ തെറ്റായ ആശയങ്ങൾ (ലൂക്കാ 4:19). നസ്രത്തിലെ യേശു യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവപുത്രനായ മിശിഹായാണെന്ന് സമ്മതിക്കാതെ അവർക്ക് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഈ ചോദ്യം അവരെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി ഭൂമിയിലേക്കുള്ള തന്റെ ദൗത്യത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാൻ പരീശന്മാരെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും അനുവദിക്കാൻ യേശു ശ്രമിച്ചു. അവന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ, അധികം വൈകുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് മറ്റൊരു അവസരം നൽകാൻ അവൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ അവർ അവനെ സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു.

യേശു തന്റെ എതിരാളികളെക്കുറിച്ചു വിലപിച്ചു: “യെരൂശലേമേ, യെരൂശലേമേ, പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുകയും നിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നവരെ കല്ലെറികയും ചെയ്യുന്നവളേ, കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ചേർക്കുംപോലെ നിന്റെ മക്കളെ ചേർത്തുകൊൾവാൻ എനിക്കു എത്രവട്ടം മനസ്സായിരുന്നു; നിങ്ങൾക്കോ മനസ്സായില്ല. 38 നിങ്ങളുടെ ഭവനം ശൂന്യമായ്തീരും. കാണുക! നിങ്ങളുടെ വീട് നിങ്ങൾക്ക് ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു” (മത്തായി 23:37,38). ദൈവം നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരേയും ആർദ്രമായ അനുകമ്പയോടെ നോക്കുന്നു (ലൂക്കോസ് 15:7) അവരുടെ സ്വന്തം ദുഷിച്ച വഴികളിലേക്ക് അവരെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്നു (യെഹെസ്കേൽ 18:23; 1 തിമോത്തി 2:4) എന്നാൽ അവൻ അവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ മാനിക്കുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: