യേശു തന്റെ കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെട്ടോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


യേശു രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരുന്നില്ല. യേശു തന്റെ കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടില്ല, കാരണം മനുഷ്യരാശിയെ ശാശ്വതമായി രക്ഷിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് അവനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് (ലൂക്കാ 4:43). അവന്റെ കാലത്ത്, ദൈവത്തോടും അവന്റെ ഉടമ്പടിയോടും അനുസരണമുള്ളവരായിരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഫലമായി ഇസ്രായേൽ റോമൻ ഭരണത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു (ആവർത്തനം 28). ഇസ്രായേലിലെ മതനേതാക്കന്മാരും ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവപുത്രനെന്ന നിലയിൽ നിരസിക്കുകയും അവനെ കൊല്ലാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയും ചെയ്തു, അങ്ങനെ ദൈവത്തിനെതിരായ അവരുടെ കുറ്റബോധവും പാപവും വർധിപ്പിച്ചു. മരണശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു തെറ്റ് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ യേശുവിനെ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ, അവനെ കുടുക്കാൻ അവർ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യം ചോദിച്ചു: “സീസറിന് നികുതി കൊടുക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതമാണോ അല്ലയോ?” (മത്തായി 22:17)

റോമൻ അധികാരപരിധി ചുമത്തിയ വോട്ടെടുപ്പ് നികുതി ഉണ്ടായിരുന്നു. കപ്പം കൊടുക്കുന്നത് യഹൂദന്മാർ വെറുത്തു, അത് ഭാരമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് അത് അവരുടെ വിധേയത്വത്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിരുന്നു. ഇത് തനിക്കുള്ള ഒരു കെണിയാണെന്ന് യേശുവിന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. നികുതിപ്പണം കാണിക്കൂ എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ അവനു ഒരു ദനാറ കൊണ്ടുവന്നു. അവൻ അവരോടുഇതു ആരുടെ ചിത്രവും എഴുത്തും എന്നു ചോദിച്ചു. അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു, “സീസറിന്റേത്” (മത്തായി 22:19-21). യഹൂദരുടെ കൈവശം പണമുണ്ടായിരുന്നതും അത് ഉപയോഗിച്ചതും സീസറിന്റെ അധികാരം അവർ അംഗീകരിച്ചു എന്നതിന്റെ തെളിവായിരുന്നു. അതിനാൽ, അവരുടെ നികുതി അവകാശപ്പെടാൻ റോമൻ ചക്രവർത്തിക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു.

എന്നാൽ പിന്നീട് യേശു തന്റെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രസ്താവന കൂട്ടിച്ചേർത്തു, “എന്നാൽ കൈസർക്കുള്ളതു കൈസർക്കും ദൈവത്തിനുള്ളതു ദൈവത്തിന്നും കൊടുപ്പിൻ എന്നു അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു” (മത്തായി 22:21). ഇവിടെ, ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഭരണകൂടവുമായുള്ള ബന്ധം നിർണ്ണയിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന തത്വം യേശു സ്ഥാപിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ അധികാരം പരമോന്നതമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പരമമായ വിശ്വസ്തത അവനുടേതാണെങ്കിലും, നമ്മുടെ മേലുള്ള സർക്കാരിന്റെയോ ഭരണകൂടത്തിന്റെയോ നിയമപരമായ അവകാശവാദങ്ങളെ നാം അവഗണിക്കരുത്.

നാം “ആയിരിക്കുന്ന ശക്തികളുമായി” സഹകരിക്കണം, കാരണം അവർ “ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടവരാണ്” (റോമർ 13:1). അതിനാൽ, പരീശന്മാർ അവകാശപ്പെട്ടതുപോലെ, സീസറിന് കപ്പം കൊടുക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമാകില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് അധികാരപരിധിയില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിൽ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 5:29). അതിനാൽ, ദൈവത്തിന്റെ അധികാരപരിധി അപരിമിതമായതാണ് അതേസമയം സിവിൽ അധികാരം കീഴ്ത്തരമായതാണ്. ക്രിസ്‌ത്യാനികൾ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌ ഭൗമിക കാര്യങ്ങൾക്കല്ല, ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണെന്ന്‌ യേശു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ കാണിച്ചു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments