യേശു ഒരു ആദർശവാദിയായിരുന്നോ അതോ യാഥാർത്ഥ്യവാദിയായിരുന്നോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഒരു ആദർശവാദിയും യാഥാർത്ഥ്യവാദിയും തമ്മിൽ ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു ആദർശവാദി ഒരു ആദർശ ലോകം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുകയും തുടർന്ന് ആ ആദർശ ലോകത്തേക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ചുവടുകൾ വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതേസമയം ഒരു റിയലിസ്റ്റ് ലോകത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണുകയും അത് മാറ്റാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ നിർവചനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, തികഞ്ഞ മനുഷ്യനായ യേശു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യവാദിയായിരുന്നു.

ദൈവം നമ്മുടെ ലോകത്തെ പൂർണമായി സൃഷ്ടിച്ചു (ഉല്പത്തി 1:31). തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം (യോശുവ 24:15) ഉപയോഗിച്ച് അവൻ പൂർണരായ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, മനുഷ്യവർഗം പിശാചിൽ വിശ്വസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു (ഉല്പത്തി 3:6) അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലോകത്ത് അവന്റെ ഭരണം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവനെ അനുവദിച്ചു. നമ്മുടെ പാപകരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ഫലമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോകത്ത് നാം കാണുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളും മരണവും (റോമർ 6:23).

എന്നാൽ കർത്താവ്, തന്റെ അനന്തമായ കാരുണ്യത്താൽ, പാപത്തിൽ നിന്നും അതിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും മനുഷ്യരാശിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഭാരം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു. പിശാചിൽ നിന്ന് നമ്മെ മോചിപ്പിക്കാനും മനുഷ്യനിൽ ദൈവത്തിന്റെ പൂർണതയുള്ള പ്രതിച്ഛായ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും നിരപരാധിയായ യേശു മരിച്ചു. “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നല്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ” (യോഹന്നാൻ 3:16). ദൈവത്തിന്റെ സ്‌നേഹവും നീതിയും കുരിശിൽ പൂർണ്ണമായി തെളിയിക്കപ്പെടുകയും നിറവേറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ഒരു ആദർശവാദി ദൈവത്തെ സ്നേഹവനായി മാത്രമെ കാണുന്നുള്ളു, വിധികർത്താവായിട്ടല്ല. അവർ മനുഷ്യപ്രകൃതിയെ നല്ലതായി കാണുന്നു. എല്ലാവരും ഒടുവിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ആദർശവാദി വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം സ്നേഹമുള്ളവനാണെങ്കിലും (1 യോഹന്നാൻ 4:8), അവൻ നീതിമാനാണ് (സങ്കീർത്തനം 9:7-9) എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നിയമങ്ങൾ ശുദ്ധമാണ് (റോമർ 7:12). മറുവശത്ത്, ഒരു യാഥാർത്ഥ്യവാദി മനുഷ്യന്റെ പാപകരമായ അവസ്ഥയും പാപത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ട രക്ഷകന്റെ ആവശ്യകതയും കാണുന്നു. യേശുവിന്റെ മരണത്തിലൂടെ ദൈവം പാപികളെ വീണ്ടും സമ്പൂർണ്ണനാക്കുവാൻ എല്ലാ കരുതലും ചെയ്തു (റോമർ 8:1-39). യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസത്താൽ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും പാപത്തിന്മേൽ വിജയം നേടുകയും ചെയ്യാം (2 കൊരിന്ത്യർ 2:14).

യേശു ഒരു സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും യാഥാർത്ഥ്യവാദിയും ആയിരുന്നു. ഒരു യാഥാർത്ഥ്യവാദി എന്ന നിലയിൽ, പാപപൂർണമായ ഒരു ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ തികഞ്ഞ ധാർമ്മികതയെ യേശു പഠിപ്പിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു, ‘നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുക,’ പ്രതികാരം ഉപേക്ഷിക്കുക, പാപമോചനം നൽകുക, അപലപിക്കരുത്, അനുകമ്പ കാണിക്കുക (ലൂക്കാ 6:27-37). അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു, “ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗീയപിതാവു സൽഗുണപൂർണ്ണൻ ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണപൂർണ്ണരാകുവിൻ ” (മത്തായി 5:48). ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടും ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കാനും നമ്മുടെ അയൽക്കാരനെ നമ്മെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കാനും യേശു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു.(ലൂക്കാ 10:27)

എന്നാൽ അവൻ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും കഴിയില്ലെന്ന് യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 15:5). അതിനാൽ, നല്ല കർത്താവ് തന്റെ കൽപ്പനകൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ കൃപയും നൽകി (1 കൊരിന്ത്യർ 15:57). ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാപ്തീകരണ ശക്തിയിലൂടെ, എല്ലാവർക്കും പാപത്തിന്മേൽ വിജയം നേടാനാകും (ഫിലിപ്പിയർ 4:13). നാം ചെയ്യേണ്ടത്, അവന്റെ വചനത്തിന്റെ ദൈനംദിന പഠനത്തിലൂടെയും അവന്റെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന കൃപ (യോഹന്നാൻ 15:17,7) ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും കർത്താവുമായി നമ്മെത്തന്നെ ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.