യേശു എപ്പോഴെങ്കിലും പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


യേശു ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല. ബൈബിൾ നമ്മോടു പറയുന്നു: “നമുക്കുള്ള മഹാപുരോഹിതൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയാത്തവനല്ല; പാപം ഒഴികെ സർവ്വത്തിലും നമുക്കു തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനത്രേ നമുക്കുള്ളതു” (എബ്രായർ 4:15). ഈ ലോകത്തിലെ 33 1/2 വർഷങ്ങളിൽ യേശു എങ്ങനെ തികച്ചും ശുദ്ധവും പാപരഹിതവുമായ ജീവിതം നിലനിർത്തി? പാപത്തിന്റെ മേൽ അത്തരമൊരു വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ? ബൈബിൾ പറയുന്നു, അതെ:

“ഞങ്ങൾ ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ എങ്കിലും ജഡപ്രകാരം പോരാടുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങളോ ജഡികങ്ങൾ അല്ല, കോട്ടകളെ ഇടിപ്പാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശക്തിയുള്ളവ തന്നേ. അവയാൽ ഞങ്ങൾ സങ്കല്പങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്നു വിരോധമായി പൊങ്ങുന്ന എല്ലാ ഉയർച്ചയും ഇടിച്ചുകളഞ്ഞു, ഏതു വിചാരത്തെയും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അനുസരണത്തിന്നായിട്ടു പിടിച്ചടക്കി” (2 കൊരിന്ത്യർ 10:3-5).

യേശുവിന് നമ്മെക്കാൾ യാതൊരു ആനുകൂല്യവുമില്ല. നമുക്ക് ലഭ്യമായ അതേ സ്വഭാവത്തിലും അതേ ആത്മീയ ആയുധങ്ങളാലും അവൻ ശത്രുവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്തു. എന്തെന്നാൽ, “പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു അധികാരം തരുന്നു; ഒന്നും നിങ്ങൾക്കു ഒരിക്കലും ദോഷം വരുത്തുകയും ഇല്ല” (ലൂക്കാ 10:19). മനുഷ്യപ്രകൃത്തിൽ അവന് എന്തെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടെങ്കിൽ, അവന്റെ ജന്മസിദ്ധമായ മനുഷ്യപ്രകൃതി ഒരിക്കലും പാപത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടത്തിന് വഴങ്ങി മലിനമായിരുന്നില്ല.

ക്രൂശിലൂടെ, സാത്താൻ തെറ്റാണെന്ന് യേശു പ്രപഞ്ചത്തിന് തെളിയിച്ചു. പിതാവിനെ പൂർണമായി ആശ്രയിക്കുന്നതിലൂടെ, ജഡത്തിൽ, ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തോട് അനുസരണമുള്ളവരായിരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് യേശു തെളിയിച്ചു. ദൈവകൃപയാൽ പാപരഹിതനാകാൻ കഴിയുമെന്ന് യേശു തെളിയിച്ചു. അവസാനം വരെ വിശ്വസ്തരായി നിലകൊള്ളുന്ന 144,000 പേരുടെ ശേഷിപ്പിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അന്തിമ ന്യായീകരണം നടക്കും: “കുഞ്ഞാടുപോകുന്നേടത്തൊക്കെയും അവർ അവനെ അനുഗമിക്കുന്നു;. ഭോഷ്കു അവരുടെ വായിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; അവർ കളങ്കമില്ലാത്തവർ തന്നേ” (വെളിപാട് 14:4,5).

തിന്മയ്‌ക്കെതിരായ ആയുധങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് (2 കൊരിന്ത്യർ 1:12; എഫെസ്യർ 6:10-20). ഈ ആയുധങ്ങളിൽ ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സത്യവും (എബ്രായർ 4:12), ക്രിസ്തുവിന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും പകർന്നുനൽകിയ ശക്തിയും ഉൾപ്പെടുന്നു (1 കൊരിന്ത്യർ 2:4). ദൈവം മനുഷ്യരെ ഈ സംഘട്ടനത്തിലേക്ക് വിളിക്കുകയും അവരെ യുദ്ധത്തിന് സജ്ജരാക്കുകയും വിജയം ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ വിശ്വാസികൾക്ക് ജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ശക്തിയും നൽകുന്നു (2 കൊരിന്ത്യർ 2:14).

ദൈവം വിശ്വാസികളോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് അവർ “നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഇതിൽ ഒക്കെയും പൂർണ്ണജയം പ്രാപിക്കുന്നു” (റോമർ 8:37). ജഡത്തിലെ അവന്റെ പാപരഹിതമായ അനുഭവം, യേശു ചെയ്‌തതുപോലെ പിതാവിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അതേ വിജയം ലഭിക്കുമെന്നതിന്റെ ഉറപ്പാണ്: “എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻമുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിന്നും മതിയാകുന്നു” (ഫിലിപ്പിയർ 4:13).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment