യേശു ഉല്പത്തിയിലെ കഥകളെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പരിഗണിച്ചോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ചില സമകാലിക സന്ദേഹവാദികൾ ഉല്പത്തിയിലെ കഥകളെ അവിശ്വസനീയമായ കെട്ടുകഥകളായി കാണുന്നു. എന്നാൽ യേശു ഉല്പത്തിയിലെ കഥകൾ അക്ഷരീയവും വസ്തുതാപരവും ആയി അംഗീകരിച്ചു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ച് പരാമർശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

1-ആദിയിലെ ആദാമിന്റെയും ഹവ്വായുടെയും സൃഷ്ടി – വിവാഹമോചനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, യേശു ചോദിച്ചു: “സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആദിയിൽ അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും അതു നിമിത്തം മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ടു ഭാര്യയോടു പറ്റിച്ചേരും; ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും? (മത്തായി 19:4-5). ആദാമും ഹവ്വായും യഥാർത്ഥ മനുഷ്യരാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

2-ആദാമിന്റെയും ഹവ്വായുടെയും മക്കളായ കയീനിന്റെയും ആബേലിന്റെയും കഥ. യേശു പരീശന്മാരെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും അവരുടെ കാപട്യത്തെ അപലപിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന് മത്തായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ദൈവം അവർക്ക് പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചതായി അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ പകരം അവർ അവരെ കൊല്ലാൻ പദ്ധതിയിട്ടുവെന്നു അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു, “അങ്ങനെ നീതിമാനായ ഹാബേലിന്റെ രക്തം മുതൽ ബരാഖിയയുടെ മകനായ സെഖറിയയുടെ രക്തം വരെ ഭൂമിയിൽ ചൊരിയപ്പെട്ട എല്ലാ നീതിമാന്മാരുടെയും രക്തം നിങ്ങളുടെമേൽ വരട്ടെ…” (മത്തായി 23:35). യേശുവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഹാബെൽ ഒരു സത്യസന്താനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു, അവന്റെ സഹോദരൻ കയീൻ രക്തം ചൊരിഞ്ഞു.

3-നോഹയുടെ വെള്ളപ്പൊക്കം – ഭാവി ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ യേശു ജലപ്രളയ കഥയെ ഒരു ഉദാഹരണമായി ഉപയോഗിച്ചു: “നോഹയുടെ നാളുകൾ പോലെ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവും ആയിരിക്കും. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനു മുമ്പുള്ള നാളുകളിൽ നോഹ പെട്ടകത്തിൽ കയറിയ ദിവസം വരെ അവർ തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹം കഴിച്ചും കല്യാണം കഴിച്ചും കൊണ്ടിരുന്നതുപോലെ, പ്രളയം വന്ന് അവരെയെല്ലാം ഒഴുക്കിക്കളയുന്നത് വരെ അവർ അറിയാതെ ഇരുന്നു. മനുഷ്യപുത്രൻ” (മത്തായി 24:37-39). ഉല്പത്തി 6-ലെയും 7-ലെയും ജലപ്രളയം ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന ഒരു വസ്തുതാപരമായ സംഭവമായി യേശു സംസാരിച്ചു.

4-ലോത്തിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും അനുഭവങ്ങൾ – തന്റെ രണ്ടാം വരവിന് മുമ്പുള്ള ലോകത്തിന്റെ ദുഷ്ടത ലോത്തിന്റെ നാളുകളിലെ ദുഷ്ടതയ്ക്ക് സമാനമാണെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു: “ലോത്തിന്റെ കാലത്തെപ്പോലെ തന്നെ: അവർ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്തു. , അവർ വാങ്ങി, അവർ വിറ്റു, അവർ നട്ടു, അവർ പണിതു; 29 എന്നാൽ ലോത്ത് സോദോമിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട ദിവസം ആകാശത്തുനിന്നു തീയും ഗന്ധകവും വർഷിക്കുകയും അവരെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യപുത്രൻ വെളിപ്പെടുന്ന നാളിലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും” (ലൂക്കാ 17:28-30). വീണ്ടും ലോത്ത് ഒരു യഥാർത്ഥ വ്യക്തിയായി പരാമർശിക്കപ്പെട്ടു.

5-സൊദോമിന്റെയും ഗൊമോറയുടെയും ന്യായവിധി – യഹൂദയെപ്പോലെ സൊദോമിനും ഗൊമോറയ്ക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള അവസരം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ, ഈ നഗരങ്ങൾക്ക് യഹൂദയെക്കാൾ കുറഞ്ഞ ന്യായവിധി ലഭിക്കുമെന്ന് ക്രിസ്തു പ്രസ്താവിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു, “തീർച്ചയായും, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ സോദോമിന്റെയും ഗൊമോറയുടെയും ദേശത്തിന് ആ നഗരത്തെക്കാൾ സഹിക്കാവുന്നതായിരിക്കും” (മത്തായി 10:15). ചരിത്രത്തിലെ യഥാർത്ഥ നഗരങ്ങളായ സോദോമിനെയും ഗൊമോറയെയും കുറിച്ച് യേശു സംസാരിച്ചു.

ഉപസംഹാരം

ഉല്പത്തിയിലെ കഥകളെ കെട്ടുകഥകളായി പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. “പഠിപ്പിക്കാനും ശാസിക്കാനും തിരുത്താനും നീതിയെ പരിശീലിപ്പിക്കാനും ഉപയോഗപ്രദമായ” ദൈവിക നിശ്വസ്‌ത സത്യങ്ങളായി അവയെ കണക്കാക്കുന്നത് എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെയും പദവിയും കടമയുമാണ് (2 തിമോത്തി 3:16).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment