യേശു ആരാകുന്നു ?

Author: BibleAsk Team


യേശു – ദൈവത്വത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി

യേശുക്രിസ്തു എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന യേശു ദൈവപുത്രനാണ് (യോഹന്നാൻ 1:34). അവൻ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ പ്രതിച്ഛായയും (എബ്രായ 1:3) ദൈവത്വത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയുമാണ് (യോഹന്നാൻ 1:1-3). അവൻ പിതാവായ ദൈവവുമായി ഒന്നാണ് (യോഹന്നാൻ 10:30), അവനുമായി തുല്യനാണ് (ഫിലിപ്പിയർ 2:5-6). യേശു സ്രഷ്ടാവും (യോഹന്നാൻ 1:1-3, 14) ലോകത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമാണ് (വെളിപാട് 5:9). പിതാവായ ദൈവം സ്നേഹമാണ് (1 യോഹന്നാൻ 4:8), യേശു വന്നത് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനാണ് (1 യോഹന്നാൻ 4:9). ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നിസ്വാർത്ഥമാണ് (1 കൊരിന്ത്യർ 13: 4-5), കാരണം അവൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു (യിരെമ്യാവ് 29:11).

മനുഷ്യരാശിയുടെ പ്രതീക്ഷ

ദൈവരാജ്യം സ്‌നേഹത്തിൽ അധിഷ്‌ഠിതമായതിനാൽ, തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയാണ്‌ അവൻ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചത്‌. ദൈവത്തിൻറെ സ്നേഹനിയമം അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനത്തോടെ എന്നേക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയും (യെശയ്യാവ് 1:19). പിശാചിന്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിനു പകരം പാപം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്, അത് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. “പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണം; എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള നിത്യജീവൻ ആകുന്നു” (റോമർ 6:23). ദുഃഖകരമെന്നു പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾ ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേടു കാണിച്ചു (ഉല്പത്തി 3:6). അവർ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു, ഏദെൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു (ഉല്പത്തി 3:23).

രക്ഷ പദ്ധതി

വീണുപോയ മനുഷ്യരാശിയോട് ദൈവത്തിന് അനന്തമായ അനുകമ്പ തോന്നി. യേശു, പുത്രനായ ദൈവം, മനുഷ്യവർഗത്തെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കാൻ ഒരു മറുവിലയായി സ്വയം സമർപ്പിച്ചു (യോഹന്നാൻ 10:17-18) അവൻ ലോകത്തിലേക്ക് വരികയും നമ്മുടെ മാതൃകയാകാൻ തികഞ്ഞ പാപരഹിതമായ ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്തു (2 കൊരിന്ത്യർ 5:21) . നിരപരാധിയായ ദൈവപുത്രൻ നമുക്കുവേണ്ടി മരിച്ചു, അങ്ങനെ നമുക്ക് നിത്യജീവന്റെ സൗജന്യ സമ്മാനം ലഭിക്കും. ഇതിലും വലിയ സ്നേഹമില്ല, അവർ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി ആരെങ്കിലും മരിക്കും (യോഹന്നാൻ 15:13). “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16).

മിശിഹൈക പ്രവചനങ്ങൾ

രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് 120-ലധികം പ്രവചനങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവന്റെ വരവിന് നൂറുകണക്കിനു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇവ എഴുതിയത്. അവ പഴയനിയമത്തിൽ ഉടനീളം കാണപ്പെടുന്നു, അത് അവന്റെ ആദ്യ വരവിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആദാമിന് ആദ്യത്തെ പ്രവചനം നൽകപ്പെട്ടു. സർപ്പത്തിന്റെ തല തകർക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ സർപ്പം (പിശാച്, വെളിപാട് 12:9) യേശുവിന്റെ കുതികാൽ തകർക്കുമെന്ന് അത് പ്രസ്താവിച്ചു (ഉല്പത്തി 3:15). യേശു മിശിഹായായി വരുന്നതിന് ഏകദേശം 4,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു ഇത്.

പല പ്രവചനങ്ങളും യേശുവിന്റെ ഭൂമിയിലെ ദൗത്യം പ്രവചിച്ചു. മനുഷ്യരാശിയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ അവൻ എങ്ങനെ സഹിക്കുകയും രക്തം ചൊരിയുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവ വിവരിച്ചു (യെശയ്യാവ് 53). മറ്റു പ്രവചനങ്ങൾ യേശുവിനെ മിശിഹായാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ, അവന്റെ കന്യക ജനനം (യെശയ്യാവ് 7:14) എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. മറ്റൊരു അടയാളം അവന്റെ വരവോടെയുള്ള നക്ഷത്രമായിരുന്നു (സംഖ്യ 24:17). ചില പ്രവചനങ്ങൾ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാന സംഭവങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, അവൻ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറുന്നത് പോലെ (സെഖറിയാ 9:9). ഒരു പ്രവചനം ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നാനത്തിന്റെയും കുരിശുമരണത്തിന്റെയും കൃത്യമായ വർഷം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇത് സംഭവിക്കുന്നതിന് 600 വർഷം മുമ്പ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു (ദാനിയേൽ 9:24-27, എസ്രാ 7:7-14).

ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാനും അവനെ തങ്ങളുടെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കാനും തൻറെ ജനത്തിന് മതിയായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു. പ്രവചനങ്ങൾ കൃത്യമായി നിവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ഉറവിടം വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിന് തെളിവ് നൽകുന്നു (യെശയ്യാവ് 46: 9-11). “കൂടുതൽ ഉറപ്പുള്ള ഒരു പ്രവചന വചനവും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്; നേരം പുലരുകയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകൽ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ, ഇരുണ്ട സ്ഥലത്ത് പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു പ്രകാശത്തെപ്പോലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ”(2 പത്രോസ് 1:19). കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്ക്, പരിശോധിക്കുക: https://bibleask.org/messianic-prophecies-jesus-fulfilled/

യേശുവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ

യേശു ഭൂമിയിൽ വന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിലാണ് (എബ്രായർ 2:17). എന്നിരുന്നാലും, അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പിതാവിൽ നിന്ന് അവന് ശക്തി ലഭിച്ചു (യോഹന്നാൻ 10:32). മരിച്ചവരെ ഉയിർപ്പിക്കാനും (യോഹന്നാൻ 11:37-45), രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താനും (മത്തായി 4:24) കൂടാതെ ഏതാനും അപ്പവും മീനും കൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാനുള്ള അധികാരം അവനു നൽകപ്പെട്ടു (മത്തായി 14:16-21; 15 :34-37). യേശു അന്ധർക്ക് കാഴ്ച നൽകുകയും മുടന്തർക്ക് ശക്തിയും കഴിവും പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു (മത്തായി 21:12, 14). യേശു ചെയ്ത മറ്റു പല അത്ഭുതങ്ങളും ഉണ്ട്, ചിലത് നമുക്ക് പട്ടികപ്പെടുത്താം (യോഹന്നാൻ 2:1-11, യോഹന്നാൻ 9:1-7, ലൂക്കോസ് 8:43-44). യേശുവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ അവനിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി കാണാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായിരിക്കണം, അവർ രക്ഷയ്ക്കായി അവനിൽ വിശ്വസിക്കും (യോഹന്നാൻ 2:23). “ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിശ്വസിക്കരുത്. ഞാൻ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, പിതാവ് എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് പ്രവൃത്തികളിൽ വിശ്വസിക്കുക. (യോഹന്നാൻ 10:37-38).

രക്ഷ ദൈവത്തിന്റെ ദാനം

യേശുവിന്റെ യാഗം സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി രക്ഷ ലഭ്യമാണ് (യോഹന്നാൻ 1:12). യേശുവിന്റെ രക്ഷ വാഗ്ദാനം നിരസിക്കുന്നവർ സ്വന്തം പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മരിക്കേണ്ടിവരും, കാരണം പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ മരണമാണ് (റോമർ 6:23). യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവനെ വാമൊഴിയായി ഏറ്റുപറയുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെയും വരുന്നു (റോമർ 10:9).

നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ നാം അവയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു (1 യോഹന്നാൻ 1:9). യേശു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നതുപോലെ, അവന്റെ കൃപയാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയും (യോഹന്നാൻ 14:15). യേശുവിൽ വസിക്കുന്നതിനാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ (യോഹന്നാൻ 15:5). ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മുടേതാകുന്നു (1 കൊരിന്ത്യർ 15:57). അവന്റെ വചനം അനുദിനം ഭക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ നാം ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 5:39). നാം അവനോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥനയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും വേണം (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 5:17). വഴിയിൽ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ ദൈവം നമ്മോട് ക്ഷമ കാണിക്കുന്നു, ഒരിക്കലും നമ്മെ കൈവിടുകയില്ല (1 യോഹന്നാൻ 2:1-2). “നിങ്ങളിൽ ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചവൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാൾവരെ അതു നിവർത്തിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കുക.” (ഫിലിപ്പിയർ 1:6).

യേശു നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗീയ അഭിഭാഷകൻ

നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചതിനുശേഷം, അവൻ മൂന്നാം ദിവസം ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു (പ്രവൃത്തികൾ 10:40). അവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് തന്നെത്തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും താൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചത് ലോകത്തെ മുഴുവൻ അറിയിക്കാനുള്ള മഹത്തായ നിയോഗത്തിന് അവരെ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു (മത്തായി 28: 18-20). 40 ദിവസത്തിനു ശേഷം, യേശു സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തു (പ്രവൃത്തികൾ 1: 3, 9). യേശു തന്റെ പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങി (പ്രവൃത്തികൾ 2:33, എബ്രായർ 8:1).

രക്ഷയുടെ പദ്ധതിയിൽ യേശുവിന്റെ പങ്ക് മഹത്തായ മഹാപുരോഹിതൻ എന്നാണ് വിവരിക്കുന്നത് (എബ്രായർ 3:1). അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിനെപ്പോലെ അവൻ ഒരു യാഗമായി ഭൂമിയിൽ വന്നു (വെളിപാട് 13:8). പിന്നെ, അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ തന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ കയറി (എബ്രായർ 8:1-2, 9:11). യേശു ഇപ്പോൾ സ്വർഗീയ കൂടാരത്തിൽ നമുക്കുവേണ്ടി ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു (എബ്രായർ 7:27-28). അവൻ തന്റെ ജനത്തെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ മടങ്ങിവരുമ്പോൾ അവർക്കായി ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കുകയാണെന്നും അവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു (യോഹന്നാൻ 14:1-3).

യേശുവിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള വരവ്

എല്ലാവർക്കും സുവിശേഷം കേൾക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നതുവരെ യേശു തന്റെ മദ്ധ്യസ്ഥപ്രവൃത്തി ചെയ്യും (മത്തായി 24:14). അപ്പോൾ, തന്റെ ജനത്തെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അവൻ വീണ്ടും വരും (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16-17). അവന്റെ വരവിന്റെ നാളും നാഴികയും ആർക്കും അറിയില്ല (മർക്കോസ് 13:32). എന്നിരുന്നാലും, നാം തങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ കാണാൻ തയ്യാറായ ഒരു ജനമായി ജീവിക്കണം (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 5:4-6).

നിങ്ങൾക്കും ഓരോ വ്യക്തിക്കും വേണ്ടിയാണ് യേശു വന്നത് പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും (മത്തായി 1:21) അവനിലൂടെ നിത്യജീവന്റെ സൗജന്യ ദാനവും. “ഏകസത്യദൈവമായ നിന്നെയും നീ അയച്ച യേശുക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുന്നതിനാണ് ഇത് നിത്യജീവൻ” (യോഹന്നാൻ 17:3).

ഒരിക്കൽ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, അവൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, “എന്നാൽ ഞാൻ ആരാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്?” (മത്തായി 16:15).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment