യേശു അവിവാഹിതാവസ്ഥ ശുപാർശ ചെയ്തോ?

Author: BibleAsk Malayalam


വിവാഹമോചനത്തെയും അവിവാഹിതാവസ്ഥയേയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു, “ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, പരസംഗത്തിനുവേണ്ടിയല്ലാതെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു; ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു.” അപ്പോൾ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു: അങ്ങനെ തന്നെ പുരുഷന്റെ കാര്യത്തിലും ഭാര്യയുടെ കാര്യത്തിലും വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല.. അപ്പോൾ യേശു മറുപടിപറഞ്ഞു: “എന്നാൽ അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു: ഈ വചനം ആർക്കു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അവർക്കല്ലാതെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്തെന്നാൽ, അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ചില ഷണ്ഡന്മാരുണ്ട്: മനുഷ്യരാൽ നപുംസകരാക്കിയ ചില ഷണ്ഡന്മാരുണ്ട്: സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിനുവേണ്ടി തങ്ങളെത്തന്നെ ഷണ്ഡന്മാരാക്കിയ ഷണ്ഡന്മാരുമുണ്ട്. അത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ സ്വീകരിക്കട്ടെ” (മത്തായി 19:9-12).

മുകളിലെ ഖണ്ഡികയിൽ യേശു ബ്രഹ്മചര്യം ശുപാർശ ചെയ്തോ? ഇല്ല എന്നാണ് ബൈബിളിലെ ഉത്തരം. മത്തായി 19-ലെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ, വിവാഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് എതിരായിരിക്കും.

തുടക്കം മുതലേ, ദൈവം വിവാഹത്തെ ഒരു അനുഗ്രഹീത സ്ഥാപനമായി നിശ്ചയിച്ചു. യേശു പറഞ്ഞു: “ഇതു നിമിത്തം ഒരു പുരുഷൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ടു ഭാര്യയോടു പറ്റിച്ചേരും; അവർ ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായിരിക്കുമോ? ആകയാൽ അവർ ഇനി രണ്ടല്ല, ഒരു ദേഹമത്രേ. അതുകൊണ്ട് ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ വേർപെടുത്തരുത്” (മത്തായി 19:5, 6).

ക്രിസ്ത്യാനികൾ മൊത്തത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ നേതാക്കൾക്കായി യേശു ഒരിക്കലും ബ്രഹ്മചര്യം ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ല. “ഒരു ബിഷപ്പ് കുറ്റമറ്റവനും ഒരു ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവും ആയിരിക്കണം” (1 തിമോത്തി 3:2, 12) എന്ന് കർത്താവ് നിർദ്ദേശിച്ചു. അതുപോലെ, മൂപ്പൻ “മൂപ്പൻ കുറ്റമില്ലാത്തവനും ഏകഭാര്യയുള്ളവനും ആയിരിക്കണം, ദുർന്നടപ്പിന്റെ ശ്രുതിയോ അനുസരണക്കേടോ ഇല്ലാത്ത വിശ്വാസികളായ മക്കളുള്ളവനും ആയിരിക്കേണം” (തീത്തോസ് 1:6).

“ഒറ്റയ്ക്കല്ല”, വിവാഹത്തിലൂടെ ആളുകൾ പരസ്പരം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വഭാവ രൂപീകരണം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണ്. ദാമ്പത്യത്തിന്റെ അടുപ്പമുള്ള, അനുദിന ബന്ധങ്ങളിൽ, സ്‌നേഹം, ത്യാഗം, ദയ, വിവേകം, ക്ഷമ, നിസ്വാർത്ഥത തുടങ്ങിയ സ്വർഗീയ സ്വഭാവങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ദമ്പതികൾക്ക് പഠിക്കാനാകും. ബ്രഹ്മചര്യം പതിവായതും സാധാരണവുമായ അവസ്ഥയല്ല, ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്നതുപോലെ അത് വിശുദ്ധിയുടെ ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല.

യഹൂദർക്കിടയിൽ, ബ്രഹ്മചര്യം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു, എസ്സെനസ് പോലുള്ള തീവ്ര സന്യാസി ഗ്രൂപ്പുകൾ മാത്രമാണ് അത് ആചരിച്ചിരുന്നത്. ഈ വൈകല്യമുള്ള പുരോഹിതന്മാർക്ക് പൗരോഹിത്യ പദവിയിൽ സേവിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല (ലേവ്യപുസ്തകം 21:20). ഷണ്ഡന്മാരായിരുന്നവർ യഹൂദരുടെ കരുണാപാത്രങ്ങളായിരുന്നു (യെശയ്യാവ് 56:3-5). പത്രോസ് വിവാഹിതനാണെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിക്കുന്നു, ഒരുപക്ഷേ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു (മർക്കോസ് 1:30).

ആത്മീയ നേതാക്കളിൽ ബ്രഹ്മചര്യം നിർബന്ധമാക്കുന്നത് അന്ത്യത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളിലൊന്നാണെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. “എന്നാൽ ഭാവികാലത്തു ചിലർ വ്യാജാത്മാക്കളെയും ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചു ഭോഷ്കു പറയുന്നവരുടെ കപടത്താൽ വിശ്വാസം ത്യജിക്കും എന്നു ആത്മാവു തെളിവായി പറയുന്നു, വഞ്ചിക്കുന്ന ആത്മാക്കളെയും ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളെയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും കാപട്യത്തിൽ കള്ളം പറയുകയും വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് വിലക്കുകയും ചെയ്യും…”പൗലോസ്, ഇവിടെ ജ്ഞാനവാദികൾ ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും സന്യാസ സമ്പ്രദായം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത മതഭ്രാന്തൻ ആശയങ്ങൾക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

മനുഷ്യശരീരം ഭൗതികമായതിനാൽ നിഷേധിക്കപ്പെടണമെന്ന് ജ്ഞാനവാദികൾ വിശ്വസിച്ചു, അതിനാൽ വിവാഹം പാപമാണ്. എന്നാൽ വിവാഹം ദൈവദത്തമായ ഒരു സ്ഥാപനമാണെന്നും അത് ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും ബൈബിൾ വ്യക്തമാണ് (1 കൊരിന്ത്യർ 7:1; എബ്രായർ 13:4).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment