യേശു അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


യേശു ദൈവപുത്രനാണ് (മത്തായി 3:17; 17: 5) മനുഷ്യരാശിയെ രക്ഷിക്കാൻ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നവൻ “ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു, കാരണം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നല്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16). യേശു കഷ്ടം സഹിക്കുകയും മരിക്കുകയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ലോകത്തെ വിധിക്കാൻ വീണ്ടും വരികയും ചെയ്യും (മത്തായി 24:30-31).

യേശു മഹത്വത്തിൽ മടങ്ങിവരുന്നതുവരെ ദൈവം തന്റെ ജനത്തിലേക്ക് പ്രവാചകന്മാരെ അയയ്ക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആളുകളെ ഉണർത്താനും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനും യേശുവിലേക്കും അവന്റെ വചനത്തിലേക്കും തിരിയാനും പ്രവാചകന്മാർ ആവശ്യമാണെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം. യേശുവിന്റെ ആദ്യ വരവിനായി ലോകത്തെ ഒരുക്കുന്നതിനായി കർത്താവ് ഒരു പ്രവാചകനെ (യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ) അയച്ചു (മർക്കോസ് 1:1-8). തന്റെ രണ്ടാം വരവിനായി സഭയെ ഒരുക്കുന്നതിനായി അവൻ കൂടുതൽ പ്രവാചകന്മാരെയും അയക്കും.

പ്രവചനവരം എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ പ്രകടമാകുമെന്ന് പൗലോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു “അവൻ ചിലർക്ക് അപ്പോസ്തലന്മാരെ നൽകി; ചിലർ പ്രവാചകന്മാരും; ചിലർ, സുവിശേഷകർ; ചിലർ, പാസ്റ്റർമാരും അധ്യാപകരും…നാം എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിലും ദൈവപുത്രനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലുമുള്ള ഐക്യതയും തികഞ്ഞ പുരുഷത്വവും ക്രിസ്തുവിന്റെ സമ്പൂർണ്ണതയായ പ്രായത്തിന്റെ അളവും പ്രാപിക്കുവോളം” (എഫേസ്യർ 4:11). , 13).

യോവേൽ പ്രവാചകൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് (അദ്ധ്യായം 2:28-32), തന്റെ സഭയെ നയിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അന്ത്യകാലത്ത് പ്രവാചകന്മാരെ അയയ്ക്കുമെന്ന് കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. പിശാച് കള്ള പ്രവാചകന്മാരെയും അയക്കും (മത്തായി 7:15; 24:11, 24). അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകന്മാരെ തിരുവെഴുത്തുകളാൽ പരീക്ഷിക്കാൻ നാം തയ്യാറാകേണ്ടത് (യെശയ്യാവ് 8:19, 20; 2 തിമോത്തി 2:15), അവരുടെ ഉപദേശം യഥാർത്ഥമാണെങ്കിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുകയും വ്യാജമാണെങ്കിൽ അവരെ തള്ളിക്കളയുകയും വേണം.

ആദിമ സഭയിൽ “ആത്മാവിന്റെ പ്രകടനം” “ഓരോ മനുഷ്യരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി” നൽകപ്പെട്ടു (1 കൊരി. 12:7). “ജ്ഞാനത്തിന്റെ വചനം,” “അറിവിന്റെ വചനം,” “വിശ്വാസം,” “സൗഖ്യമാക്കൽ,” “അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കൽ,” “പ്രവചനം,” “ആത്മാക്കളുടെ വിവേചനം,” “വ്യത്യസ്‌ത തരം ഭാഷകൾ, “അന്യഭാഷകളുടെ വ്യാഖ്യാനം” (Vs. 8-10). പെന്തക്കോസ്ത് സംഭവങ്ങൾ യോവേലിന്റെ പ്രവചനത്തിന്റെ ഭാഗിക നിറവേറൽ മാത്രമായിരുന്നു. സുവിശേഷവേലയുടെ സമാപനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവചനം.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment