യേശു അയച്ച എഴുപത് ശിഷ്യന്മാർ ആരായിരുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


യേശു തിരഞ്ഞെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് യഥാർത്ഥ അപ്പോസ്തലന്മാരെ കൂടാതെ എഴുപത് ശിഷ്യന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശു എഴുപത് ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചതായി പരാമർശിക്കുന്ന ഒരേയൊരു പുസ്തകം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലാണ്.

“അനന്തരം കർത്താവു വേറെ എഴുപതു പേരെ നിയമിച്ചു, താൻ ചെല്ലുവാനുള്ള ഓരോ പട്ടണത്തിലേക്കും സ്ഥലത്തിലേക്കും അവരെ തനിക്കു മുമ്പായി ഈരണ്ടായി അയച്ചു” (ലൂക്കോസ് 10:1).

എഴുപത് ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പരാമർശിക്കാത്തത് ഇത് താൽക്കാലിക നിയമനമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

പശ്ചാത്തലം

നിയമനം നടന്നത് പെരിയയിൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, എന്നാൽ എഴുപത് പേരെ ആദ്യം അയച്ചത് സമരിയാ പ്രദേശത്തേക്കാണ്. “ഈ തൊഴുത്തിൽ പെടാത്ത വേറെ ആടുകൾ എനിക്കുണ്ട്” (യോഹന്നാൻ 10:16) എന്ന് യേശു നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. കാണാതെപോയ ഈ ആടുകളിൽ ചിലത് കണ്ടെത്താൻ അവൻ എഴുപതുപേരെ അയച്ചു. മൂന്നാമത്തെ ഗലീലിയൻ പര്യടനത്തിൽ എഴുപതുപേരും യേശുവിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗലീലിയിലെ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നതിനുമായി പന്ത്രണ്ടുപേർ അവരുടെ ആദ്യ ദൗത്യത്തിനായി പുറപ്പെട്ടത് ഇവിടെ നിന്നാണ് (മത്തായി 10:1-42; ലൂക്കോസ് 9:1-6).

ദൗത്യം

എഴുപത് പേർക്ക് യേശു നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുമ്പ് പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് നൽകിയതിന് സമാനമാണ്. അവൻ പറഞ്ഞു, “പോകുവിൻ; ചെന്നായ്ക്കളുടെ നടുവിൽ കുഞ്ഞാടുകളെപ്പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു. സഞ്ചിയും പൊക്കണവും ചെരിപ്പും എടുക്കരുതു; വഴിയിൽ വെച്ചു ആരെയും വന്ദനം ചെയ്കയുമരുതു; ഏതു വീട്ടിൽ എങ്കിലും ചെന്നാൽ: ഈ വീട്ടിന്നു സമാധാനം എന്നു ആദ്യം പറവിൻ അവിടെ ഒരു സമാധാനപുത്രൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമാധാനം അവന്മേൽ വസിക്കും; ഇല്ലെന്നുവരികിലോ നിങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോരും. അവർ തരുന്നതു തിന്നും കുടിച്ചുംകൊണ്ടു ആ വീട്ടിൽ തന്നേ പാർപ്പിൻ; വേലക്കാരൻ തന്റെ കൂലിക്കു യോഗ്യനല്ലോ; വീട്ടിൽനിന്നു വീട്ടിലേക്കു മാറിപ്പോകരുതു. ഏതു പട്ടണത്തിലെങ്കിലും ചെന്നാൽ അവർ നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നതു ഭക്ഷിപ്പിൻ. അതിലെ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി, ദൈവരാജ്യം നിങ്ങൾക്കു സമീപിച്ചുവന്നിരിക്കുന്നു എന്നു അവരോടു പറവിൻ. ഏതു പട്ടണത്തിലെങ്കിലും ചെന്നാൽ അവർ നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തെരുക്കളിൽ പോയി: നിങ്ങളുടെ പട്ടണത്തിൽനിന്നു ഞങ്ങളുടെ കാലിന്നു പറ്റിയ പൊടിയും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു കുടഞ്ഞേച്ചുപോകുന്നു; എന്നാൽ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചുവന്നിരിക്കുന്നു. എന്നു അറിഞ്ഞുകൊൾവിൻ എന്നു പറവിൻ. ആ പട്ടണത്തെക്കാൾ സൊദോമ്യർക്കു ആ നാളിൽ സഹിക്കാവതാകും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. ” (ലൂക്കാ 10:3-12).

പുതിയ നിയമത്തിൽ, വഴി ഒരുക്കുന്നതിനും തന്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനും അവനെ സഹായിക്കാനും യേശു 70 പേരെ നിയമിച്ചു എന്നറിയുന്നത് താത്പര്യമുണർത്തുന്നതാണ്. പഴയനിയമത്തിൽ, ഇസ്രായേലിനെ ന്യായംവിധിക്കുന്നതിൽ തന്നെ സഹായിക്കാൻ മോശെ 70 പേരെയും നിയമിച്ചു (പുറപ്പാട് 24:1; സംഖ്യാപുസ്തകം 11:16).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment