യേശുവും പിതാവും ഒരേ വ്യക്തിയാണോ?

BibleAsk Malayalam

യേശുവും പിതാവും വ്യക്തമായും വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നവരും വ്യത്യസ്തരുമായ വ്യക്തികളാണെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമഭാഗങ്ങളിൽ ചിലത് നമുക്ക് സൂക്ഷ്മമായി നോക്കാം:

ഒരു ദൈവം

ദൈവം ഏകനാണെന്ന് പഴയ നിയമം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു (ആവർത്തനം 6:4; യെശയ്യാവ് 44:6, 8). പുതിയ നിയമവും അതേ സത്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു (മർക്കോസ് 12:29; യോഹന്നാൻ 17:3; 1 തിമോത്തി 2:5; 1 കൊരിന്ത്യർ 8:4-6; എഫെസ്യർ 4:4-6). എന്നാൽ ഏകദൈവത്തിൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഉൾപ്പെടുന്നു (1 യോഹന്നാൻ 5:7; മത്തായി 28:19; വെളിപ്പാട് 1:4-6). പഴയ നിയമത്തിൽ, അത് ആരംഭിക്കുന്നു “ദൈവം പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഛായയിലും നമ്മുടെ സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാം” (ഉല്പത്തി 1:26). ദൈവം എന്നതിന്റെ എബ്രായ പദം എലോഹിം എന്നാണ്. പഴയനിയമത്തിൽ 2,700-ലധികം തവണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബഹുവചന നാമമാണിത്. കൂടാതെ, ദൈവത്വത്തിന്റെ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു (മത്തായി 3:16,17; 2 കൊരിന്ത്യർ 13:14; എബ്രായർ 9:14; വെളിപാട് 1:4-6).

പിതാവും പുത്രനും

പിതാവ് – (1 കൊരിന്ത്യർ 8:6; യോഹന്നാൻ 1:18; പുറപ്പാട് 33:20; മത്തായി 11:25; യോഹന്നാൻ 8:26-27). ആരും പിതാവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. പാപികൾക്ക് ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം കാണാനും ജീവിക്കാനും കഴിയില്ല (പുറപ്പാട് 33:20; ആവർത്തനം 4:12). ചിലർ അവന്റെ ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ഒരു നേർക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് (യോഹന്നാൻ 1:14), എന്നാൽ, ദർശനത്തിലല്ലാതെ ആരും ദൈവിക വ്യക്തിയെ കണ്ടിട്ടില്ല (യെശയ്യാവ് 6:5). പിതാവ്, അനന്തമായ കാരുണ്യത്താൽ, മനുഷ്യരാശിയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ തന്റെ പുത്രനെ അർപ്പിച്ചു. “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16).

പുത്രൻ – അവൻ ദൈവവചനമാണ് (യോഹന്നാൻ 1:1; 1 യോഹന്നാൻ 1:1; എബ്രായർ 11:3; 2 പത്രോസ് 3:7; വെളിപ്പാട് 19:13), പിതാവിനെ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്താൻ വന്നവൻ (യോഹന്നാൻ 14) :7–11). മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാൻ, അവൻ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ തന്റെ ദൈവികതയുടെ പൂർണ്ണമായ മാനം മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നു (റോമർ 8:3; 2 കൊരിന്ത്യർ 8:9; ഫിലിപ്പിയർ 2:5-8; യോഹന്നാൻ 17:5; യോഹന്നാൻ 14:28 ). യേശുക്രിസ്തുവിനെ ദൈവപുത്രൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു (യെശയ്യാവ് 9:6; സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 80:15; 2 പത്രോസ് 1:17; 1 കൊരിന്ത്യർ 15:28; യോഹന്നാൻ 1:1-4; 14:6; യോഹന്നാൻ 20:26-29; വെളിപ്പാട് 1:8; 1 യോഹന്നാൻ 5:11, 12, 20; കൊലൊസ്സ്യർ 1:16; യോഹന്നാൻ 10:18; യോഹന്നാൻ 11:25). പുത്രൻ പിതാവിനോട് തുല്യനാണ് (ഫിലിപ്പിയർ 2:6; യോഹന്നാൻ 1:1-3; യോഹന്നാൻ 10:30; കൊലൊസ്സ്യർ 2:9; മത്തായി 11:27; 1 യോഹന്നാൻ 2:23; യോഹന്നാൻ 5:16-23). അതിനാൽ, പുത്രനെ നിഷേധിക്കുന്നവൻ പിതാവിനെ നിഷേധിക്കുന്നു (1 യോഹന്നാൻ 2:22).

യേശു പിതാവല്ല

താൻ പിതാവല്ലെന്ന് 80 പ്രാവശ്യം യേശു പറഞ്ഞു. ഉദ്ദേശത്തിലും ഉത്ഭവത്തിലും എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഒന്നായി തുടരുമ്പോൾ, യേശുവും പിതാവും വ്യക്തമായും വേറിട്ടതും വ്യത്യസ്തവുമായ വ്യക്തികളാണ്. ഒന്നിലധികം തവണ പിതാവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് യേശുവിനോട് സംസാരിച്ചു. “ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി” (മത്തായി 3:17; ലൂക്കോസ് 9:35; മർക്കോസ് 9:7; യോഹന്നാൻ 12:27, 28). യേശുവും ഗെത്സെമനിൽ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു (യോഹന്നാൻ 17:5, 6).

ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനുശേഷം, സ്റ്റീഫനെ കല്ലെറിഞ്ഞപ്പോൾ, രക്തസാക്ഷി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു, പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് യേശു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു (അപ്പ. 7:54-56). അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി: “എന്തെന്നാൽ, പിതാവും വചനവും പരിശുദ്ധാത്മാവും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവർ മൂന്നുപേരുണ്ട്; ഇവർ മൂന്നും ഒന്നാണ്…” (1 യോഹന്നാൻ 5:7,8). കൂടാതെ, മൂന്ന് ദൈവിക വ്യക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു: “കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടുംകൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ” (2 കൊരിന്ത്യർ 13:14 എബ്രായർ 9: 14). യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാടുകാരൻ പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരസ്പരം വ്യത്യസ്‌തരും വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നവരുമായി സംസാരിച്ചു (വെളിപാട് 1:4-6).

ആരാണ് ആരെ മറികടക്കുന്നത്?

ഈശ്വരന്റെ മൂന്ന് അംഗങ്ങളും ഗുണങ്ങളിലും സ്വഭാവങ്ങളിലും ഒന്നുതന്നെയാണെങ്കിലും ശക്തിയിലും മഹത്വത്തിലും തുല്യരാണെങ്കിലും, പിതാവ് പരമാധികാരിയായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്നു. “ക്രിസ്തുവിന്റെ തല ദൈവമാണ്” (1 കൊരിന്ത്യർ 11:3 കൂടാതെ 1 കൊരിന്ത്യർ 3:23). എന്നിരുന്നാലും, പിതാവിന് പരമോന്നത അധികാരമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നതിനാൽ, അത് യേശുവിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും ദിവ്യത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തരത്തിലും കുറയുന്നില്ല. പുത്രൻ തന്റെ മഹത്വവും ശക്തിയും സിംഹാസനവും പിതാവിൽ നിന്ന് നിരന്തരം സ്വീകരിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 3:35; യോഹന്നാൻ 5:22). പുത്രൻ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ജീവിക്കുന്നു, ആത്മാവ് പിതാവിനെയും പുത്രനെയും മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ജീവിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 17:1, 5; യോഹന്നാൻ 16:14; യോഹന്നാൻ 13:31, 32). പിതാവും പുത്രനും ആത്മാവും എപ്പോഴും പരസ്പരം കൊടുക്കാനും മഹത്വപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു (യോഹന്നാൻ 17:1, 5; യോഹന്നാൻ 16:14; യോഹന്നാൻ 13:31, 32).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: