യേശുവും പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും തമ്മിലുള്ള സമാനതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


യേശുവിന്റെയും പന്ത്രണ്ടു ശിഷ്യന്മാരുടെയും ശുശ്രൂഷയിലെ സമാനതകൾ ബൈബിൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ സമാന്തരങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന വസ്തുതകളിൽ കാണപ്പെടുന്നു:

ഒന്നാമതായി– യേശുവും 12 ശിഷ്യന്മാരും വരാനിരിക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ സന്ദേശം പ്രസംഗിച്ചു:

മത്തായി 4:17 – “അന്നുമുതൽ യേശു, “മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ, സ്വർഗ്ഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി.

മത്തായി 10: 5-8 – “ഈ പന്ത്രണ്ടുപേരെയും യേശു ഇനിപ്പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളോടെ അയച്ചു: “വിജാതീയരുടെ ഇടയിൽ പോകരുത്, ശമര്യക്കാരുടെ ഏതെങ്കിലും പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. ഇസ്രായേലിലെ കാണാതെപോയ ആടുകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുക. നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ, ഈ സന്ദേശം പ്രഖ്യാപിക്കുക: ‘സ്വർഗ്ഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു.’ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുക, മരിച്ചവരെ ഉയിർപ്പിക്കുക, കുഷ്ഠരോഗികളെ ശുദ്ധീകരിക്കുക, ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി ലഭിച്ചു; സ്വതന്ത്രമായി നൽകുക.

രണ്ടാമത്– യേശു 12 ശിഷ്യന്മാർക്ക് രോഗശാന്തിയും പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളും ചെയ്യാൻ ശക്തി നൽകി:

മത്തായി 4:24 – “അവനെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത സിറിയയിലെങ്ങും പരന്നു, വിവിധ രോഗങ്ങളാൽ രോഗികൾ, കഠിനമായ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർ, പിശാചുബാധിതർ, അപസ്മാരം ബാധിച്ചവർ, തളർവാതം ബാധിച്ചവർ എന്നിവരെ ആളുകൾ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. അവൻ അവരെ സുഖപ്പെടുത്തി.

മത്തായി 10:1 – “യേശു തന്റെ പന്ത്രണ്ടു ശിഷ്യന്മാരെ തന്റെ അടുക്കൽ വിളിച്ച് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കാനും എല്ലാ രോഗങ്ങളും സുഖക്കേടുകളും സുഖപ്പെടുത്താനും അവർക്ക് അധികാരം നൽകി.”

അപ്പോസ്തോലിക സഭയുടേതിന് സമാനമായ വിളി ഇന്ന് സഭയ്ക്കുണ്ട് (1 പത്രോസ് 2:9). തന്റെ ചുവടുകൾ പിന്തുടരാൻ ക്രിസ്തു തന്റെ അന്ത്യകാല സഭയെ വിളിക്കുന്നു. പത്രോസ് എഴുതി: “ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കഷ്ടം സഹിച്ചു, നിങ്ങൾ അവന്റെ കാൽച്ചുവടുകൾ പിന്തുടരുന്നതിന് ഒരു മാതൃക അവൻ അവശേഷിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടത്” (1 പത്രോസ് 2:21).

നഷ്‌ടമായ ലോകത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ക്ഷമയും വിശ്വാസ്യമായ ശുശ്രൂഷയ്‌ക്കുള്ള ജയിക്കുന്ന ക്രമമായ മാതൃകയും ക്രിസ്തു നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അത് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ തുടരണം. ദൈവത്തെ തങ്ങളുടെ കർത്താവായി അംഗീകരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അവനോട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനും അവന്റെ രക്ഷയുടെ സുവാർത്ത അറിയിക്കാനും നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്റെ സാക്ഷികൾ ആകുന്നു” എന്ന് യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു” (യെശയ്യാവു 43:10).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment