യേശുവിന് കുരിശിൽ വിനാഗിരി കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

Table of Contents hide വിനാഗിരി ആദ്യ നൽകൽ വിനാഗിരി രണ്ടാമത്തെ കൊടുക്കൽ. പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവം സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ യേശുവിന്റെ മരണസമയത്ത് വിനാഗിരി നൽകുമെന്ന് പ്രവചിച്ചു: “നിന്ദ എന്റെ ഹൃദയത്തെ തകർത്തു, ഞാൻ ഏറ്റവും … യേശുവിന് കുരിശിൽ വിനാഗിരി കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? വായന തുടരുക