യേശുവിന് കുരിശിൽ വിനാഗിരി കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവം സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ യേശുവിന്റെ മരണസമയത്ത് വിനാഗിരി നൽകുമെന്ന് പ്രവചിച്ചു: “നിന്ദ … യേശുവിന് കുരിശിൽ വിനാഗിരി കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? വായന തുടരുക