യേശുവിന് കുരിശിൽ വിനാഗിരി കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവം സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ യേശുവിന്റെ മരണസമയത്ത് വിനാഗിരി നൽകുമെന്ന് പ്രവചിച്ചു: “നിന്ദ എന്റെ ഹൃദയത്തെ തകർത്തു, ഞാൻ ഏറ്റവും വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നു; വല്ലവന്നും സഹതാപം തോന്നുമോ എന്നു ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു; ആർക്കും തോന്നിയില്ല; ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടോ എന്നും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു; ആരെയും കണ്ടില്ലതാനും.
അവർ എനിക്കു തിന്നുവാൻ കൈപ്പു തന്നു; എന്റെ ദാഹത്തിന്നു അവർ എനിക്കു ചൊറുക്ക കുടിപ്പാൻ തന്നു” (സങ്കീർത്തനം 69:20, 21). ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ മിശിഹൈക നിവൃത്തി രണ്ടുതവണ നടന്നു:

വിനാഗിരി ആദ്യ നൽകൽ

ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, റോമൻ പടയാളികൾ “പിത്തം കലർന്ന പുളിച്ച വീഞ്ഞ് അവനു കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു. എന്നാൽ അവൻ അത് രുചിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ കുടിചില്ല ” (മത്തായി 27:34). ലൂക്കോസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു, “അവർ അവന് മൂറും കലക്കിയ വീഞ്ഞു കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു, പക്ഷേ അവൻ അത് എടുത്തില്ല” (മർക്കോസ് 15:23)

“വിനാഗിരി” എന്ന മൂലവാക്യ തെളിവുകൾ ഓക്സോസിന് പകരം “വൈൻ” എന്ന വായനയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഓക്സോസ് എന്ന വാക്ക് അഴുകൽ വഴി പുളിപ്പിച്ച വീഞ്ഞായിരുന്നു (സംഖ്യ 6:3). റബ്ബി ഹയിസ്‌ദ (c. AD 309) പറയുന്നതനുസരിച്ച്, “വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തളർത്തുന്നതിനായി, കുന്തുരുക്കത്തിന്റെ ഒരു തരി വീഞ്ഞ് അയാൾക്ക് നൽകുന്നു” (താൽമുഡ് സാൻഹെഡ്രിൻ 43a, സോൻസിനോ എഡി., പേജ്. 279). പുളിച്ച വീഞ്ഞ് ഒരു വേദനസംഹാരിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ആചാരം നടപ്പിലാക്കിയത്.

എന്നാൽ യേശു വിനാഗിരി രുചിച്ചപ്പോൾ (പുളിച്ച വീഞ്ഞ്) അവൻ അത് നിരസിച്ചു. അവന്റെ മസ്തിഷ്കത്തെ മറയ്ക്കുന്ന ഒന്നും അവൻ എടുക്കില്ല. അവന്റെ വിശ്വാസം ദൈവത്തിൽ ശക്തമായി മുറുകെ പിടിക്കണം. ഇതായിരുന്നു അവന്റെ ഏക ശക്തി. അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നത് സാത്താന് ഒരു നേട്ടം നൽകും.

വിനാഗിരി രണ്ടാമത്തെ കൊടുക്കൽ.

യേശു തന്റെ അവസാന ശ്വാസം വിടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, അവന് വീണ്ടും വിനാഗിരി നൽകി: ഏകദേശം ഒമ്പതാംമണി നേരത്തു യേശു: “ഏലീ, ഏലീ, ലമ്മാ ശബക്താനി” എന്നു ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു; “എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, നീ എന്നെ കൈവിട്ടതു എന്തു” എന്നർത്ഥം.
അവിടെ നിന്നിരുന്നവരിൽ ചിലർ അതു കേട്ടിട്ടു; അവൻ ഏലീയാവെ വിളിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
ഉടനെ അവരിൽ ഒരുത്തൻ ഓടി ഒരു സ്പോങ്ങ് എടുത്തു പുളിച്ച വീഞ്ഞു നിറെച്ചു ഓടത്തണ്ടിന്മേൽ ആക്കി അവന്നു കുടിപ്പാൻ കൊടുത്തു.
ശേഷമുള്ളവർ: നിൽക്ക; ഏലീയാവു അവനെ രക്ഷിപ്പാൻ വരുമോ എന്നു നോക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു.
യേശു പിന്നെയും ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു പ്രാണനെ വിട്ടു” (മത്തായി 27:34, 46-50).

ഇതേ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ എഴുതി: “അവിടെ പുളിച്ച വീഞ്ഞു നിറഞ്ഞോരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു; അവർ ഒരു സ്പോങ്ങ് പുളിച്ചവീഞ്ഞു നിറെച്ചു ഈസോപ്പുതണ്ടിന്മേൽ ആക്കി അവന്റെ വായോടു അടുപ്പിച്ചു. യേശു പുളിച്ചവീഞ്ഞു കുടിച്ചശേഷം: നിവൃത്തിയായി എന്നു പറഞ്ഞു തല ചായ്ച്ചു ആത്മാവിനെ ഏല്പിച്ചുകൊടുത്തു. ” (യോഹന്നാൻ 19:29,30). പുളിച്ച വീഞ്ഞോ വിനാഗിരിയോ യേശുവിനെ ബാധിച്ചില്ല, കാരണം മനുഷ്യത്വത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള അവന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അവസാനിച്ചു.

പിതാവ് അവനെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി യേശു പൂർത്തിയാക്കി (യോഹന്നാൻ 4:34). ക്രിസ്തുവിന്റെ വിജയം മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് ഉറപ്പുനൽകി. ” സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു; നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ ചുമന്നു; നാമോ, ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിച്ചും അടിച്ചും ദണ്ഡിപ്പിച്ചുമിരിക്കുന്നു എന്നു വിചാരിച്ചു.
എന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾനിമിത്തം മുറിവേറ്റും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾനിമിത്തം തകർ‍ന്നും ഇരിക്കുന്നു; നമ്മുടെ സമാധാനത്തിന്നായുള്ള ശിക്ഷ അവന്റെമേൽ ആയി അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നമുക്കു സൌഖ്യം വന്നുമിരിക്കുന്നു. (ഏശയ്യാ 53:4,5).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Why was Jesus given vinegar on the cross?

Leave a Comment