യേശുവിന്റെ വസ്‌ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങലിന് രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താൻ ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


രക്തപ്രവാഹമുള്ള സ്ത്രീയുടെ കഥ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു: “ഇപ്പോൾ, പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി രക്തപ്രവാഹമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ, തന്റെ ഉപജീവനം മുഴുവൻ വൈദ്യന്മാർക്കായി ചെലവഴിച്ചു, ആർക്കും സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല, പിന്നിൽ നിന്ന് വന്നു. അവന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങലിൽ തൊട്ടു. ഉടനെ അവളുടെ രക്തപ്രവാഹം നിലച്ചു” (ലൂക്കാ 8:43,44 മർക്കോസ് 5:25-28).

യേശുവിന്റെ വസ്‌ത്രത്തിന്റെ “തൊങ്ങലിൽ” തൊട്ടാൽ സുഖം പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഈ സ്‌ത്രീ വിശ്വസിച്ചു. ഈ വിശ്വാസം അക്കാലത്ത് പ്രബലമായിരുന്നു. യേശുവിന്റെ വസ്‌ത്രത്തിന്റെ “അറ്റം” സ്പർശിച്ച ചിലർക്ക് “തികച്ചും പൂർണ്ണമായി” (മത്താ. 14:36). യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിനു ശേഷവും, അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ നിഴലും (പ്രവൃത്തികൾ 5:15) അവരുടെ “തൂവാലകളോ ഏപ്രണുകളിലൊ” രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് ചിലർ വിശ്വസിച്ചു (പ്രവൃത്തികൾ 19:12). ആ വിശ്വാസികൾക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചുള്ള രോഗശാന്തി ലഭിച്ചു.

സ്ത്രീയുടെ ചിന്താഗതി തിരുത്താൻ യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു, “മകളേ, നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു” (മർക്കോസ് 5:34). രഹസ്യമായ സ്പർശനമല്ല, അവളുടെ രോഗശമനമാണ് അവളുടെ വിശ്വാസമാണെന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു. അവളോടുള്ള യേശുവിന്റെ ഉറപ്പ്, മാന്ത്രികവിദ്യയിലൂടെ രോഗശാന്തി നേടിയെന്ന അഭ്യൂഹത്തെ ഫലപ്രദമായി തടയും. ആളുകൾ അവനെ അന്ധവിശ്വാസത്തോടെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് അവന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം നശിപ്പിക്കും (മർക്കോസ് 1:38).

ശതാധിപന്റെ വിശ്വാസത്തെപ്പോലെ (ലൂക്കോസ് 7:9), സ്ത്രീയുടെ വിശ്വാസം മറ്റുള്ളവർക്ക് പിന്തുടരാവുന്ന ഒരു മാതൃകയായിരിക്കണമെന്ന് യേശു ആഗ്രഹിച്ചു. സ്ത്രീയുടെ വിശ്വാസം എത്ര ദുർബലമായിരുന്നാലും, അത് ആത്മാർത്ഥവും ആളുകളുമായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവളുടെ പരിമിതമായ അറിവിനും ധാരണയ്ക്കും തുല്യമായിരുന്നു. അവളുടെ രോഗശാന്തിയുടെ യഥാർത്ഥ കാരണം മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം, ദൈവത്തിന്റെ സ്വീകാര്യതയുടെയും പ്രീതിയുടെയും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ “സമാധാനത്തിൽ” (മർക്കോസ് 2:5, 10) അവൾ പോയി.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments