യേശുവിന്റെ മരണത്തിന് യൂദാസും പീലാത്തോസും മാത്രം ഉത്തരവാദികളാകുമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ഭൂമിയിലെ യേശുവിന്റെ ദൗത്യം മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തമായി മരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു (1 യോഹന്നാൻ 2:2). ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന് ആരെങ്കിലും ഉത്തരവാദികളാണെങ്കിൽ, അത് യൂദാസും പീലാത്തോസും മാത്രമല്ല, മുഴുവൻ മനുഷ്യരാശിയും ആണ്. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, “അവൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ടു ക്രൂശിന്മേൽ കയറി; ” (1 പത്രോസ് 2:24), “അവന്റെ അടിപ്പിണരാൽ നിങ്ങൾക്കു സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ” (യെശയ്യാവ് 53:5). ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിൽ തങ്ങളുടെ പങ്ക് വഹിച്ചവർ ഇതാ:

യൂദാസ്

മത്തായി 26:24-ൽ യേശു പറയുന്നു, “തന്നെക്കുറിച്ചു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ പോകുന്നു സത്യം; മനുഷ്യപുത്രനെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യന്നോ ഹാ കഷ്ടം; ആ മനുഷ്യൻ ജനിക്കാതിരുന്നു എങ്കിൽ അവന്നു കൊള്ളായിരുന്നു” യൂദാസിന്റെ വിശ്വാസവഞ്ചനയെക്കുറിച്ച് തിരുവെഴുത്തുകൾ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുത, ഈ വിഷയത്തിലെ വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് അവനെ ഒരു തരത്തിലും ഒഴിവാക്കിയില്ല. കർത്താവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ ദൈവം അവനെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നില്ല. യൂദാസിന്റെ തീരുമാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ബോധപൂർവമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു. യേശുവിന്റെ മരണത്തിൽ യൂദാസ് ഒരു പങ്കുവഹിച്ചപ്പോൾ, അവൻ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചു.

പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസ്

പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസ് യേശുവിനെ നിയമപരമായി ശിക്ഷിച്ച റോമൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കെ, പീലാത്തോസ് അത് എഴുതിത്തള്ളിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്തായാലും മരിക്കുമായിരുന്നു. ക്രിസ്തു മരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, എങ്ങനെ, ആരാൽ എന്നതിന് പുറമെ. നമ്മുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവന്റെ ദൗത്യം, അതിനാൽ അവൻ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ നൽകേണ്ടിവന്നു, അതായത് മരണം. “അതുകൊണ്ടു ജനത്തിന്റെ പാപങ്ങൾക്കു പ്രായശ്ചിത്തം വരുത്തുവാൻ അവൻ കരുണയുള്ളവനും ദൈവകാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്തമഹാപുരോഹിതനും ആകേണ്ടതിന്നു സകലത്തിലും തന്റെ സഹോദരന്മാരോടു സദൃശനായിത്തീരുവാൻ ആവശ്യമായിരുന്നു” (ഹെബ്രായർ 2:17).

മുഴുവൻ മനുഷ്യരാശിയും

ദൈവപുത്രന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികൾ മനുഷ്യരാണ്. “എന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾനിമിത്തം മുറിവേറ്റും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾനിമിത്തം തകർന്നും ഇരിക്കുന്നു; നമ്മുടെ സമാധാനത്തിന്നായുള്ള ശിക്ഷ അവന്റെമേൽ ആയി അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നമുക്കു സൗഖ്യം വന്നുമിരിക്കുന്നു” (യെശയ്യാവ് 53:5) അതായത്, ദൈവവുമായി നമ്മെ സമാധാനത്തിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ ശിക്ഷ (റോമർ 5:1). മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങൾക്കുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം ആകേണ്ട കുഞ്ഞാടായിരുന്നു ക്രിസ്തു (യോഹന്നാൻ 1:29). ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ പ്രതിരൂപത്തിലൂടെ , യോഹന്നാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന മിശിഹായെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്, പഴയ നിയമ കാലത്തെ ബലി സമ്പ്രദായം പൂർത്തീകരിക്കുകയും അർത്ഥവത്താകുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ “ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടായിരുന്നു” (വെളിപാട് 13:8).

സാത്താൻ

പാപത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ഒടുവിൽ യേശുവിന്റെ മരണത്തിനും ഉത്തരവാദിയായ ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് സാത്താൻ. ആരെയാണ് പിന്തുടരേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. സാത്താന്റെ ഗതിയെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു (മത്തായി 25:41), പാപത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുന്നവർക്ക് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന രക്ഷയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. “എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവൻ ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നു ദൈവം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു” (പ്രവൃത്തികൾ 2:21). നാം ഉത്തരവാദികളായിരിക്കേണ്ട കാര്യം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് (ജോഷ്വ 24:15).

ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്കിൽ ഈ ചോദ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ഉണ്ട്: link: https://bibleask.org/god-planned-to-send-jesus-to-die-for-our-sins-did-judas-and-pilate-have-a-choice/

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment