യേശുവിന്റെ മരണം എങ്ങനെയാണ് എന്റെ പാപത്തിന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ദൈവം ആദാമിനെയും ഹവ്വായെയും പരിപൂർണ്ണമായി സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചപ്പോൾ അവർ മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടു “പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ്” (റോമർ 6:23). ദൈവം തന്റെ അനന്തമായ കാരുണ്യത്താൽ തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ മനുഷ്യന്റെ പകരക്കാരനായി മരിക്കാനും മനുഷ്യരാശിയെ നിത്യമായ മരണത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കാനും വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പിനുള്ള മാർഗം ആസൂത്രണം ചെയ്തു. “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16).

ദൈവത്തിന്റെ ഈ വീണ്ടെടുപ്പിൻ പദ്ധതി അവൻറെ നീതിയേയും കരുണയേയും പ്രകടമാക്കി. എന്നാൽ എന്ത് വില കൊടുക്കേണ്ടിവന്നു? എല്ലാവരുടെയും നിരപരാധിയും സ്രഷ്ടാവുമായ യേശു തന്റെ സൃഷ്ടികൾക്കുവേണ്ടി ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്തൊരു അനന്തമായ സ്നേഹം! “സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം മറ്റൊന്നില്ല” (യോഹന്നാൻ 15:13).

പാപപരിഹാര യാഗം പാപിക്ക് ഫലപ്രദമാകുന്നത് പാപി ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ മാത്രമാണ്. പാപമോചനം വിശ്വാസത്താൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ , പാപപരിഹാരം കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല (യോഹന്നാൻ 1:12). ഒരു മൃഗത്തെ ബലിയർപ്പിക്കുക എന്ന ആചാരം യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തു എന്തുചെയ്യുമെന്നതിന്റെ പ്രതിരൂപമായി മുൻകൂട്ടി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലെ ശുശ്രൂഷകളിലെ ഈ യാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രക്തം ചൊരിയുന്നതും തളിക്കുന്നതും വരാനിരിക്കുന്ന രക്ഷകന്റെ യാഗത്തിലേക്കു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. കാലം തികഞ്ഞപ്പോൾ, ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു, കുറ്റമറ്റ ജീവിതം നയിച്ചു, മനുഷ്യരാശിക്ക് പിതാവിന്റെ സ്നേഹം പ്രകടമാക്കി, ദൈവത്തിന്റെ സത്യത്തെ ഇരുട്ടിലാക്കിയ പാരമ്പര്യങ്ങളെ മായ്ച്ചുകളയുകയും, എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പാപത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള യഥാർത്ഥ ബലിയായി കുരിശിൽ രക്തം ചൊരിയുകയും ചെയ്തു.

“അനേകർക്കുവേണ്ടി ചൊരിയപ്പെട്ട” തന്റെ സ്വന്തം രക്തത്തെക്കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞു (മർക്കോസ് 14:24). നാം “അവന്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു” (റോമർ 5:9). “അവന്റെ രക്തത്താൽ നമുക്കു വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട്” (എഫെസ്യർ 1:7). ക്രിസ്തു തന്റെ കുരിശിന്റെ രക്തത്താൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി (കൊലോസ്യർ 1:20). “ദൂരെ” ആയിരുന്നവരെ അവന്റെ രക്തത്താൽ “അടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു” (എഫേസ്യർ 2:13). ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ “സ്വന്തം രക്തം കൊണ്ട് വാങ്ങിയതാണ്” (പ്രവൃത്തികൾ 20:28).

ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം “പ്രായശ്ചിത്തം” (റോമർ 3:25), നീതീകരണം (അദ്ധ്യായം 5:9), പുനരേകികരണം (എഫെസ്യർ 2:13) എന്നിവയ്‌ക്ക് മാത്രമല്ല, പാപത്തിന്റെ മേൽ സമ്പൂർണ്ണ വിജയത്തിനും ഫലപ്രദമാണ്. യേശുവിന്റെ രക്തം പാപിക്ക് എല്ലാ പാപ സ്വഭാവങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ശക്തിയും നൽകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് “അത്യന്തം രക്ഷ പ്രാപിക്കാം” എന്ന് കർത്താവ് ഉറപ്പുനൽകുന്നു,(എബ്രായർ 7:25), “പൂർണ്ണജയം പ്രാപിക്കുന്നു” (റോമർ 8:37), “എപ്പോഴും ജയോത്സവം” (2 കൊരിന്ത്യർ 2:14).

അവന്റെ രക്തത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നമുക്ക് ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അവകാശപ്പെടാം.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment