യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു – ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ള മറ്റേതൊരു പുനരുത്ഥാനത്തേക്കാളും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു ഇനി പറയുന്ന കാരണത്താൽ . :

  1. ഇനി ഒരിക്കലും മരിക്കാതെ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റത് യേശു മാത്രമാണ്. യേശു, “മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു, ഇനി മരിക്കയില്ല. മരണത്തിന് ഇനി അവന്റെ മേൽ ആധിപത്യമില്ല” (റോമർ 6:9). യേശു തന്നെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ആദ്യനും അന്ത്യനും ആകുന്നു. ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനും മരിച്ചവനും ആകുന്നു, ഇതാ, ഞാൻ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു” (വെളിപാട് 1:17-18).
  2. പഴയനിയമത്തിൽ യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. യേശുവല്ലാതെ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്കും അവന്റെയൊ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെയൊ പുനരുത്ഥാനത്തെപറ്റി ഒരു പഴയനിയമ പ്രവാചകൻ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല “രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു അവൻ നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കും; മൂന്നാം ദിവസം അവൻ നമ്മെ എഴുന്നേല്പിക്കും; നാം അവന്റെ മുമ്പാകെ ജീവിക്കയും ചെയ്യും.” (ഹോശേയ 6:2).
  3. താൻ ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന കൃത്യമായ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് യേശു മാത്രമാണ് പ്രവചിച്ചത്, തുടർന്ന് ആ പ്രവചനം അവൻ നിറവേറ്റി. മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റതായി ബൈബിളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന യേശുവല്ലാതെ ആരും അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു പുരുഷനൊ ഒരു സ്ത്രീയോ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന കൃത്യമായ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് യേശുവല്ലാതെ ആരും പ്രവചിച്ചിട്ടില്ല. ഈ മുൻ അറിവും പ്രവചനവും അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെ ഒരു സുപ്രധാന സംഭവമാക്കി മാറ്റുന്നു (മത്തായി 16:21; 17:23; 20:19; മർക്കോസ് 9:31; 10:34; ലൂക്കോസ് 9:22; 13:32; 18:33;24:7 , 46).
  4. യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പൂർണ്ണമായ ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നു-മനുഷ്യന്റെ രാജകുമാരനും രക്ഷകനും മധ്യസ്ഥനും ആയിത്തീരുന്നതിന് വേണ്ടി പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കുകയും ഉപേക്ഷിക്കുകയും പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ജീവിതം. അവൻ “ശുദ്ധനും” “നീതിയുള്ളവനും” (1 യോഹന്നാൻ 3: 3; 2: 1), “പാപം ചെയ്യാത്തവനും അവന്റെ വായിൽ വഞ്ചന കാണാത്തവനും” (1 പത്രോസ് 2:22). അവൻ “ഊനവും കളങ്കവുമില്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞാടായിരുന്നു” (1 പത്രോസ് 1:19), “പാപം അറിയാത്തവനും ആയിരുന്നു” (2 കൊരിന്ത്യർ 5:21).
  5. യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കാതെ, “ഇസ്രായേലിന് മാനസാന്തരവും പാപമോചനവും നൽകാൻ രാജകുമാരനും രക്ഷകനും” ഉണ്ടാകില്ല (പ്രവൃത്തികൾ 5:31).
  6. യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുവേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കാൻ അവനു കഴിയുമായിരുന്നില്ല. “അതിനാൽ തന്നിലൂടെ ദൈവത്തിങ്കലേക്കു വരുന്നവരെ പരമാവധി രക്ഷിക്കാനും അവനു കഴിയും, കാരണം അവർക്കുവേണ്ടി മാധ്യസ്ഥ്യം വഹിക്കാൻ അവൻ എപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നു” (ഹെബ്രായർ 7:25).
  7. യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം ഇല്ലെങ്കിൽ, അവന്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല. “മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിൽ തന്റെ ദൂതന്മാരുമായി വരും, അപ്പോൾ അവൻ ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം നൽകും” (മത്തായി 16:27). ലോകത്തെ വിധിക്കാൻ അവൻ വരും. “കാരണം, അവൻ നിയമിച്ച മനുഷ്യൻ മുഖേന ലോകത്തെ നീതിയോടെ വിധിക്കാൻ അവൻ ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ചതിലൂടെ അവൻ എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്” (പ്രവൃത്തികൾ 17:31).


വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ ( Bible Answers) പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.