യേശുവിന്റെ ജനനം ഡിസംബർ 25-ന് ആഘോഷിക്കണോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


യേശുവിന്റെ ജനനം ഡിസംബർ 25-ന് ആഘോഷിക്കണോ?
യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തീയതി ബൈബിളിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ ജന്മദിനം ഒരു വിശുദ്ധ ദിനമായി ആചരിക്കാനോ ആഘോഷിക്കാനോ ഒരു കൽപ്പനയും ഇല്ല. ഇത് ഒരു പൊതു അവധി ആയിരിക്കാമെങ്കിലും, അത് ബൈബിൾ വിശുദ്ധ ദിനമല്ല.

ഡിസംബർ 25 സൂര്യദേവന്റെ കുഞ്ഞായ തമ്മൂസിന്റെ ജനനത്തിനായുള്ള ഒരു പുരാതന അവധിക്കാലമായിരുന്നു. പിന്നീട്, ക്രിസ്തുമതത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്തവർക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ദിവസമായി കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി AD 336-ൽ ഡിസംബർ 25 നിശ്ചയിച്ചു.

ഇന്ന്, നല്ലവരും സത്യസന്ധവുമായ മനസ്സാക്ഷിയുള്ള ചില ആളുകൾക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തെ ഒരു പുറജാതീയ അവധിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താനുള്ള ആ ആശയത്തോട് അത്ര താത്പര്യമില്ല. എന്നാൽ “ക്രിസ്മസ്” ആഘോഷിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ, നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കാൻ ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചുവെന്ന വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നതിന്റെ ആത്മീയ നേട്ടം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. അങ്ങനെ തോന്നുന്നവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചും അവന്റെ അനന്തമായ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാനും അനുസ്മരിക്കാനും വർഷത്തിൽ കുറച്ച് സമയം മാറ്റിവെക്കണം.

യേശുവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക

ഡിസംബർ 25-ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ഓർക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് കരുതാത്തവരുണ്ട്. അത്തരക്കാർക്ക്, ക്രിസ്തുമസിന്റെ മതേതര പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നതിനുപകരം ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിന്റെ രക്ഷാകരമായ അർത്ഥത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ഭൗതിക വിഭവങ്ങൾ ദരിദ്രരും ആവസ്യമുള്ളവരുമായി പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്നത് യോഗ്യമായ വെല്ലുവിളിയാണ്.

ദരിദ്രരെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു: “അപ്പോൾ രാജാവ് തന്റെ വലത്തുഭാഗത്തുള്ളവരോട് പറയും: ‘എന്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരേ, വരുവിൻ, ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശമാക്കുക: എനിക്ക് വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി. എനിക്കു ദാഹിച്ചു, നീ എനിക്ക് കുടിപ്പാൻ തന്നു; ഞാൻ അപരിചിതനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ചേർത്തു; ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു; ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ സന്ദർശിച്ചു; ഞാൻ ജയിലിലായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു.

“അപ്പോൾ നീതിമാന്മാർ അവനോട് ഉത്തരം പറയും: കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് അങ്ങയെ വിശക്കുന്നവനായി കണ്ടു ഭക്ഷണം തന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ദാഹിച്ച് നിനക്കു കുടിക്കാൻ തന്നു? എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ നിന്നെ അപരിചിതനായി കാണുകയും അകത്തു കൊണ്ടുപോവുകയോ നഗ്നനായിരുന്നപ്പോൾ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചത് ? അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് അങ്ങയെ രോഗിയായി കണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവിടെ അടുക്കൽ വന്നത്?’ രാജാവ് അവരോട് ഉത്തരം പറയും: ‘തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, എന്റെ ഏറ്റവും എളിയ ഈ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ എനിക്കാണ് അത് ചെയ്തത്’ (മത്തായി 25:34-40).

എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യുക

അതുകൊണ്ട്, ക്രിസ്തുമസിന്റെ ജനനം ആചരിക്കുന്നത് ക്രിസ്മസിലോ വർഷത്തിലെ മറ്റേതെങ്കിലും ദിവസത്തിലോ ആകട്ടെ, എല്ലാം കർത്താവ് ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യട്ടെ. പൗലോസ് പഠിപ്പിച്ചു, “ദിവസം ആചരിക്കുന്നവൻ അത് കർത്താവിന് ആചരിക്കുന്നു” (റോമർ 14:6). വിശ്വാസിയുടെ മുഴുവൻ അസ്തിത്വത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം “തനിക്കുവേണ്ടി” ജീവിക്കുകയല്ല, സ്വന്തം പദ്ധതികൾക്കും സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും ജീവിക്കുക എന്നല്ല, മറിച്ച് “കർത്താവിനായിട്ട് ജീവിക്കുക” (2 കൊരിന്ത്യർ 5:14, 15).

ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മുഴുവൻ ജീവിതവും, അതിന്റെ അവസാന സമയം വരെ, കർത്താവിന്റേതാണ് (റോമർ 14:8). എന്തെന്നാൽ, ന്യായവിധിയിൽ, അവൻ തന്നെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തോട് കണക്ക് പറയണം (വാക്യം 12). അതിനാൽ, വിശ്വാസി “ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിനു മുമ്പിൽ” നിൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം. (വാക്യം 10)

“നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്തും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യുക” (1 കൊരിന്ത്യർ 10:31) എന്ന് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു. ദൈവിക നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ജീവിക്കുകയും അവന്റെ ബഹുമാനം ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് വിശ്വാസിയുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനുള്ള അവന്റെ സന്നദ്ധതയിൽ നിന്നുമാണ് ഈ പ്രേരണ ഉണ്ടാകുന്നത് (യോഹന്നാൻ 14:15; 1 യോഹന്നാൻ 5:3). അവന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ദൈവരാജ്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കണം.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.