യേശുവിന്റെ ചില പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


ബൈബിളിലെ യേശുവിന്റെ പേരുകൾ

യേശു എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം “രക്ഷകൻ” എന്നാണ്. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയും ദൗത്യത്തെയും കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രാഹ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മറ്റു പല പേരുകളും തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ഉണ്ട്. യേശുവിന്റെ 200-ഓളം പേരുകളും സ്ഥാനപ്പേരുകളും ഉണ്ട്. ഈ പേരുകളിൽ ചിലത് ഇതാ:

 1. കാര്യസ്ഥൻ –1 യോഹന്നാൻ 2:1
 2. ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് – യോഹന്നാൻ 1:29
 3. പുനരുത്ഥാനവും ജീവിനും – യോഹന്നാൻ 11:25
 4. ഇടയനും ആത്മാക്കളുടെ അദ്ധ്യക്ഷനും – 1 പത്രോസ് 2:25
 5. ന്യായാധിപൻ–പ്രവൃത്തികൾ 10:42
 6. പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കർത്താവ് – 1 തിമോത്തി 6:15
 7. ദുഃഖങ്ങളുടെ മനുഷ്യൻ- യെശയ്യാവ് 53:3
 8. സഭയുടെ തലവൻ-എഫെസ്യർ 5:23
 9. യജമാനൻ –മത്തായി 8:19
 10. വിശ്വസ്‌തവും സത്യവുമായ സാക്ഷി–വെളിപാട് 3:14
 11. പാറ –1 കൊരിന്ത്യർ 10:4
 12. മഹാപുരോഹിതൻ-എബ്രായർ 6:20
 13. വാതിൽ-യോഹന്നാൻ 10:9
 14. ജീവജലം–യോഹന്നാൻ 4:10
 15. ജീവന്റെ അപ്പം-യോഹന്നാൻ 6:35
 16. ഷാരോണിന്റെ താമര – ഉത്തമഗീതം 2:1
 17. ഒന്നാമനും ഒടുക്കത്തവനും -വെളിപാട് 22:13
 18. യഥാർത്ഥ മുന്തിരിവള്ളി-യോഹന്നാൻ 15:1
 19. മിശിഹാ–ദാനിയേൽ 9:25
 20. റബ്ബീ–യോഹന്നാൻ 3:2
 21. വിശുദ്ധൻ-മർക്കോസ് 1:24
 22. മധ്യസ്ഥൻ–1 തിമോത്തി 2:5
 23. പ്രിയപ്പെട്ടവൻ -എഫെസ്യർ 1:6
 24. ശാഖ-യെശയ്യാവ് 11:1
 25. ആശാരി–മർക്കോസ് 6:13
 26. നല്ല ഇടയൻ – യോഹന്നാൻ 10:11
 27. ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം – യോഹന്നാൻ 8:12
 28. അദൃശ്യനായവന്റെ പ്രതിമയും–കൊലോസ്യർ 1:15
 29. വചനം-യോഹന്നാൻ 1:1
 30. മുഖ്യ മൂലക്കല്ല് -എഫെസ്യർ 2:20
 31. രക്ഷകൻ-യോഹന്നാൻ 4:42
 32. സേവകൻ–മത്തായി 12:18
 33. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ രചയിതാവും പൂർത്തീകരണവും–എബ്രായർ 12:2
 34. സർവ്വശക്തൻ-വെളിപാട് 1:8
 35. നിത്യപിതാവ് -യെശയ്യാവ് 9:6
 36. ശീലോ-ഉൽപത്തി 49:10
 37. യഹൂദ ഗോത്രത്തിന്റെ സിംഹം-വെളിപാട് 5:5
 38. ഞാൻ-യോഹന്നാൻ 8:58
 39. രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവ് – 1 തിമോത്തി 6:15
 40. സമാധാനത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ-യെശയ്യാവ് 9:6
 41. മണവാളൻ–മത്തായി 9:15
 42. ഏകജാതൻ-യോഹന്നാൻ 3:16
 43. അത്ഭുതം, ഉപദേഷ്ടാവ്-യെശയ്യാവ് 9:6
 44. ഇമ്മാനുവൽ-മത്തായി 1:23
 45. മനുഷ്യപുത്രൻ-മത്തായി 20:28
 46. ദൈവപുത്രൻ – മർക്കോസ് 1:1
 47. പകൽ വെളിച്ചം -ലൂക്കോസ് 1:78
 48. ആമേൻ-വെളിപാട് 3:14
 49. ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതും-വെളിപാട് 1:17
 50. യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് – മർക്കോസ് 15:26
 51. പ്രവാചകൻ-മത്തായി 21:11
 52. വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ–ഇയ്യോബ് 19:25
 53. നങ്കൂരം-എബ്രായർ 6:19
 54. ദാവീദിന്റെ വേര് -വെളിപാട് 5:5
 55. ശുഭ്രമായ ഉദയനക്ഷത്രം -വെളിപാട് 22:16
 56. വഴി, സത്യം, ജീവിതം-യോഹന്നാൻ 14:6

ഈ പേരുകൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സൗന്ദര്യം കാണിക്കുന്നു. ദൈവത്തിലേക്കുള്ള ഏക പാത അവനാണെന്നും നിത്യജീവന്റെ ഏക സത്യവും ഉറവിടവുമാണെന്നും അവ കാണിക്കുന്നു. നമുക്ക് പകരം മരണശിക്ഷ ഏൽക്കാനും യേശു സ്വയം ബലിയർപ്പിച്ചു (യോഹന്നാൻ 3:16). അവൻ ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കാൻ അവൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു (ഫിലിപ്പിയർ 4:13). അവന്റെ കൃപയാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ സ്വഭാവം വളർത്തിയെടുക്കാൻ അവൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു (എബ്രായർ 13:21). യേശു നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനാണ്, നമ്മെ ദൈവവുമായി അനുരഞ്ജിപ്പിക്കുകയും ദൈവത്തെയും അവന്റെ വഴികളെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (എബ്രായർ 4:14-16).

രാജാധിരാജാവും കർത്താധികർത്താവുമായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്നതും എന്നേക്കും സമാധാനവും എല്ലാവർക്കും രക്ഷയും നൽകുന്ന ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ യേശുവാണ് എന്ന് (വെളിപാട് 19:11-16). പ്രവൃത്തികൾ 2:21 പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, “എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും”; “ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ മറ്റൊരു നാമവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അതിലൂടെ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടണം” (പ്രവൃത്തികൾ 4:12).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment