യേശുവിന്റെ ഗർഭധാരണത്തിൽ മറിയയുടെ ഏത് ശാരീരിക ഭാഗം പങ്കെടുത്തു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


 

ചോദ്യം: യേശുവിന്റെ ഗർഭധാരണത്തിൽ മറിയത്തിന്റെ ഏത് ശാരീരിക ഭാഗമാണ് പങ്കെടുത്തത്? അവളുടെ മുട്ട ഉപയോഗിച്ചിരുന്നോ?

ഉത്തരം: യേശുവിനെ ഗർഭം ധരിച്ചപ്പോൾ മറിയ കന്യകയായിരുന്നുവെന്നും അത് “പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ” (മത്തായി 1:18) ആയിരുന്നുവെന്നും ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു. മിശിഹായുടെ വരവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രവചനം പൂർത്തീകരിക്കാനായിരുന്നു ഇത്, “അതുകൊണ്ടു കർത്താവു തന്നേ നിങ്ങൾക്കു ഒരു അടയാളം തരും: കന്യക ഗർഭിണിയായി ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും; അവന്നു ഇമ്മാനൂവേൽ എന്നു പേർ വിളിക്കും” (യെശയ്യാവ് 7: 14).

ലൂക്കോസ് 1:35-ൽ കുറച്ചുകൂടി വിശദാംശങ്ങളുണ്ട്, “അതിന്നു ദൂതൻ: പരിശുദ്ധാത്മാവു നിന്റെമേൽ വരും; അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെമേൽ നിഴലിടും; ആകയാൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധപ്രജ ദൈവപുത്രൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടും.” “വചനം മാംസമായിത്തീർന്നു” (യോഹന്നാൻ 1:14), മറിയത്തിന്റെ പുത്രനെ “ദൈവപുത്രൻ” (ലൂക്കോസ് 1:35) എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കർതൃത്വത്തിലൂടെയാണ്.

ബൈബിളിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനപ്പുറം വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഊഹിക്കൽ ആയിരിക്കും, അതിനാൽ, ഇനിപ്പറയുന്നവ വെറും അനുമാനമായിരിക്കും: യേശുവിനെ ജനിപ്പിക്കാൻ ദൈവം അത്ഭുതകരമായി മറിയയുടെ മുട്ട ഉപയോഗിച്ചു, അങ്ങനെ അവനു മനുഷ്യനായി ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സഹോദരനാകുന്നതിനും നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി, ജനനം മുതൽ മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട് (മത്തായി 8:17).

പാപം ഒഴികെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും യേശു നമ്മെപ്പോലെയാണ് (എബ്രായർ 2:17; 4:15). അവൻ ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു (ലൂക്കാ 2:7), വളർന്നു (ലൂക്കോസ് 2:40, 52), ക്ലേശിച്ചു (യോഹന്നാൻ 4:6), ദാഹിച്ചു (യോഹന്നാൻ 19:28), വിശന്നു (മത്തായി 4:2). അവൻ ശാരീരികമായി ദുർബലനായി (മത്തായി 4:11; ലൂക്കോസ് 23:26) മരിച്ചു (ലൂക്കാ 23:46). അവൻ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യശരീരത്തോടെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു (ലൂക്കാ 24:39; യോഹന്നാൻ 20:20, 27).

നമ്മുടെ പരിമിതമായ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ദൈവം ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു. അതുപോലെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിലെ അത്ഭുതവും അങ്ങനെയാണ്. സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നതുവരെ വിശ്വാസത്തോടെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത്തരം വിശദാംശങ്ങളും നിലവിലെ നിഗൂഢതകളും വെളിപ്പെടുന്നതുവരെ തൃപ്‌തരായിരിക്കുക.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.