യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയ യഥാർത്ഥത്തിൽ കന്യകയായിരുന്നോ?

BibleAsk Malayalam

BibleAsk-നെ ബന്ധപ്പെട്ടതിന് നന്ദി

ആധുനിക ബൈബിൾ സന്ദേഹവാദികൾ കന്യകയുടെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം അർഹതയില്ലാത്തതായി തള്ളിക്കളയുന്നു. എന്നാൽ തിരുവെഴുത്തുകൾ അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. മത്തായിയുടെയും ലൂക്കൊസിന്റെയും സുവിശേഷങ്ങൾ:

(1) യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചതെന്ന് ഇരുവരും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു (മത്താ. 1:18, 20; ലൂക്കോസ് 1:35).

(2) മറിയ ജോസഫിന്റെ പുത്രനാകാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കുമെന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു (മത്താ. 1:21) എന്നാൽ ദൈവപുത്രൻ (ലൂക്കാ 1:35).

(3) യേശുവിനെ പ്രസവിക്കുന്നതുവരെ മറിയ കന്യകയായി തുടർന്നുവെന്ന് അവർ പറയുന്നു (മത്താ. 1:25).

(4) മറിയ തന്റെ കന്യകാത്വം ദൂതനോട് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി അവർ പറയുന്നു (ലൂക്കാ 1:34).

മത്തായിയും ലൂക്കോസും, ദൈവിക മാർഗനിർദേശത്തിൻ കീഴിൽ എഴുതിയതുപോലെ എഴുതിയത്, അത് സത്യമല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കന്യകയുടെ ജനന കഥയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുമായിരുന്നില്ല. യേശുവിന്റെ ജനനത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള നിഗൂഢമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നിമിത്തം യഹൂദ നേതാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് യേശുവിനെ പരിഹസിച്ചതെന്നും കഥ ആവർത്തിച്ച് പരിഹസിക്കാൻ വിമർശകർക്ക് അവസരം നൽകുകയാണെന്നും അവർക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു.

കന്യകയുടെ അത്ഭുതം യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തിയായിരുന്നു, “അതിനാൽ, കർത്താവ് തന്നെ നിനക്കു ഒരു അടയാളം നൽകും: ഇതാ, കന്യക ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും, അവന് ഇമ്മാനുവൽ എന്ന് പേരിടും” (അദ്ധ്യായം 7:14). ഇമ്മാനുവൽ എന്നാൽ “ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ” എന്നാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മാർഗനിർദേശപ്രകാരം, മത്തായി യേശുവിന്റെ ദിവ്യത്വത്തിലേക്കുള്ള ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അടയാളമായി ക്രിസ്തു മിശിഹായോടുള്ള യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചനം ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ഈ കുട്ടി ദൈവികവും മാനുഷികവുമായ സ്വഭാവങ്ങളുടെ ഐക്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കും. ഇമ്മാനുവൽ അടയാളം ക്രിസ്തുവിന്റെ ദിവ്യത്വത്തിനും ഉത്ഭവത്തിനും സാക്ഷ്യം വഹിക്കും.

സുവിശേഷം മാത്രമല്ല, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദിവ്യത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൗലോസിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളും കന്യകയുടെ ജനനവുമായി പൂർണ്ണമായും പൊരുത്തപ്പെടുന്നതായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു (ഫിലി. 2:6-8; കൊലോ.1:16; എബ്രാ. 1:1-9; മുതലായവ.).

ദൈവപുത്രന്റെ അവതാരമാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന്റെ മൂലക്കല്ല്. കന്യകയുടെ ജനനം കൂടാതെ യഥാർത്ഥ അവതാരം ഉണ്ടാകില്ല, അവതാരവും കന്യക ജനനവും കൂടാതെ ബൈബിൾ ഒരു ഇതിഹാസമായി മാറുന്നു

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: