യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാതെ ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ചോദ്യം: യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുമോ?

ഉത്തരം: ഒരു ദൈവമുണ്ട് (1 കൊരിന്ത്യർ 8:6), അതിനാൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ട്. മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടു “പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ്” (റോമർ 6:23). എന്നാൽ കർത്താവ് തന്റെ അനന്തമായ കാരുണ്യത്താൽ മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാൻ യേശുവിന്റെ കുരിശിലെ യാഗത്തിലൂടെ  ഒരു വീണ്ടെടുപ്പിനുള്ള മാർഗം ആസൂത്രണം ചെയ്തു (ഉല്പത്തി 3:15). “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16). “അവനെ കൈക്കൊണ്ടു അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കൾ ആകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു” (യോഹന്നാൻ 1:12) എന്നതാണ് നല്ല വാർത്ത.

ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്വർഗ്ഗവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു

സ്വർഗ്ഗവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധമാണ് ക്രിസ്തു. അവന്റെ അവതാരവും മരണവും നിമിത്തം “പുതിയതും ജീവനുള്ളതുമായ ഒരു വഴി” നമുക്കായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (എബ്രാ. 10:20). തന്റെ യാഗ മരണത്താൽ, ക്രിസ്തു മനുഷ്യനും ദൈവത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഏക നിയമപരമായ മധ്യസ്ഥനായിത്തീർന്നു “ദൈവം ഒരുവനല്ലോ; ദൈവത്തിന്നും മനുഷ്യർക്കും മദ്ധ്യസ്ഥനും ഒരുവൻ” (1 തിമോ. 2:5).

നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ ക്രിസ്തു

യോഹന്നാൻ പ്രവാചകൻ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ദർശനം കണ്ടു, മനുഷ്യർക്കുവേണ്ടിയുള്ള അവന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് യേശുവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള 24 മൂപ്പന്മാരെയും നാല് സൃഷ്ടികളെയും ദർശനം വിവരിക്കുന്നു: “നീ (യേശു) യോഗ്യനാണ് … കാരണം നിങ്ങൾ അറുക്കപെട്ടു, എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഭാഷകളിൽ നിന്നും ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ജനതകളിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ രക്തത്താൽ ഞങ്ങളെ ദൈവത്തിലേക്ക് വീണ്ടെടുത്തു” (വെളിപാട് 5:1-13).

“[T]മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷ ഇല്ല; നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നല്കപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവും ഇല്ല” (പ്രവൃത്തികൾ 4:12). യേശു പ്രഖ്യാപിച്ചു: “ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു. എന്നിലൂടെയല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നില്ല” (യോഹന്നാൻ 14:6). കൺഫ്യൂഷ്യസിനോ, ബുദ്ധനോ, മുഹമ്മദിനോ, ഗാന്ധിക്കോ, കൃഷ്ണനോ പോലെ ഭൂമിയിലെ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്കും ഈ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയില്ല.

യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു

അതിനാൽ, ഇപ്പോൾ, “ദൈവം എല്ലായിടത്തും എല്ലാ മനുഷ്യരോടും അനുതപിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു, കാരണം അവൻ നിയമിച്ച മനുഷ്യൻ [യേശു] മുഖേന ലോകത്തെ നീതിയിൽ വിധിക്കാൻ ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ചതിലൂടെ അവൻ എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്” (അപ്പ. 17:30-31). ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിലൂടെ എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും തന്റെ പ്രതിച്ഛായയിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുത്താനും സ്വർഗത്തിനായി ഒരുങ്ങാനും പ്രാപ്തരാക്കുന്നു എന്ന സുവിശേഷം ഇതാ (2 തിമോത്തി 1:9).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Comment