യേശുവിനെ തള്ളിക്കളയാൻ ദൈവം പരീശന്മാരെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നോ (യോഹന്നാൻ 12:37-40)?

Author: BibleAsk Malayalam


യോഹന്നാൻ 12:37-40

യോഹന്നാൻ 12:37-40 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ ചിലർ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു, യേശുവിനെ തള്ളിക്കളയാൻ ദൈവം പരീശന്മാരെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചു എന്നാണ്. നമുക്ക് വാക്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം:

“അവർ കാൺകെ അവൻ ഇത്ര വളരെ അടയാളങ്ങളെ ചെയ്തിട്ടും അവർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല., യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ വചനം നിവൃത്തിയാകാൻ വേണ്ടി, അവൻ അരുളിച്ചെയ്തത്: ‘“കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചതു ആർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു? കർത്താവിന്റെ ഭുജം ആർക്കു വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?”’ അവർക്കു വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; അതിന്റെ കാരണം യെശയ്യാവു വേറെ ഒരേടത്തു പറയുന്നതു: “അവർ കണ്ണുകൊണ്ടു കാണുകയോ ഹൃദയംകൊണ്ടു ഗ്രഹിക്കയോ മനം തിരികയോ താൻ അവരെ സൗഖ്യമാക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു അവരുടെ കണ്ണു അവൻ കുരുടാക്കി ഹൃദയം തടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു”

യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചനം, ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവ് എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുമെന്നതിന്റെ ഒരു പ്രവചനം മാത്രമായിരുന്നു (യെശയ്യാവ് 53:1). പ്രവചനങ്ങൾ അവ നിറവേറ്റുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ കഥാപാത്രങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നില്ല. പുരുഷന്മാർ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു (മത്തായി 1:22). ദൈവിക മുന്നറിവുകളും ദൈവിക മുൻനിശ്ചയവും ഒരു തരത്തിലും മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല.

ദൈവം ആളുകളെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുന്നില്ല

ചില മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കപ്പെടാനും മറ്റു ചിലരെ നഷ്ടപ്പെടാനും ദൈവം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു ബൈബിളെഴുത്തുകാരനും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നില്ല. ആളുകൾ എന്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിയുന്നത് അത് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. രക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സൗജന്യ ഇച്ഛാശക്തിയും കർത്താവ് നൽകുന്നു. എല്ലാം അറിയുന്ന ദൈവത്തിന് നാം എന്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് അറിയാം. നമ്മുടെ ജീവിതം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

“അവൻ സകലമനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിപ്പാനും സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു. ” (1 തിമോത്തി 2:4) എന്ന വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ വ്യക്തമാണ്. അവൻ “ആരും നശിച്ചുപോകാതെ എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ അവൻ ഇച്ഛിച്ചു” (2 പത്രോസ് 3:9). ദൈവം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, “ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതുപോലെ, ദുഷ്ടന്റെ മരണത്തിൽ അല്ല, ദുഷ്ടൻ തന്റെ വഴി വിട്ടുതിരിഞ്ഞു ജീവിക്കുന്നതിൽ അത്രേ എനിക്കു ഇഷ്ടമുള്ളതെന്നു” (യെഹെസ്കേൽ 33:11). കൂടാതെ “ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ ജീവജലം സൗജന്യമായി വാങ്ങട്ടെ” (വെളിപാട് 22:17).

കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: “സകലഭൂസീമാവാസികളുമായുള്ളോരേ, എങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞു രക്ഷപ്പെടുവിൻ; ഞാനല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവവും ഇല്ലല്ലോ” (യെശയ്യാവ് 45:22). “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16). ക്രിസ്തു തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, “അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും ആയുള്ളോരേ, എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും” (മത്തായി 11:28).

മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക: https://bibleask.org/do-we-have-the-freedom-of-choice-or-are-we-born-in-set-destinies-that -നമുക്ക് നിയന്ത്രണമില്ല/

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment