യേശുവിനെ കുന്തംകൊണ്ട് കുത്തിയപ്പോൾ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തവും വെള്ളവും വന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

Table of Contents ഗെത്ത്ശെമനയിൽ രക്തം വിയർക്കൽ ചാട്ടവാറടി മുൾക്കിരീടം ഹൈപ്പോവോളമിക് ഷോക്ക് (പമ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഹൃദയം) കൈകാലുകളിലെ നഖങ്ങൾ പെരികാർഡിയൽ, പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ ( ദ്രാവകത്തിന്റെ അസാധാരണമായ ശേഖരണം) യേശു അനുഭവിച്ച യാതനകളുടെ … യേശുവിനെ കുന്തംകൊണ്ട് കുത്തിയപ്പോൾ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തവും വെള്ളവും വന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? വായന തുടരുക