യേശുവിനും മറിയത്തിനും നമ്മുടെ ഭക്തി നൽകാമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


കർത്താവ് കൽപിച്ചു: “നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണശക്തിയോടും പൂർണ്ണമനസ്സോടുംകൂടെ സ്നേഹിക്കുക” (ലൂക്കാ 10:27). ആവർത്തനപുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഉദ്ധരണിയാണിത്. 6:5 (ലൂക്കോസ് 11:13). ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതും സൂചിപ്പിക്കുന്നതുമായ അർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ഭക്തി അർപ്പിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ മുഴുവൻ അസ്തിത്വവും, സ്നേഹവും, ജീവിതവും, ശക്തികളും, ബുദ്ധിയും അവനു സമർപ്പിക്കുക എന്നതാണ്.

ദൈവം തന്റെ കൈകൊണ്ട് പത്തു കൽപ്പനകൾ രണ്ടുതവണ കല്ലിൽ എഴുതി. ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “ഞാൻ അല്ലാതെ നിനക്കു വേറെ ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത്” (പുറപ്പാട് 20:3). ഏക സത്യദൈവമായതിനാൽ, താൻ മാത്രം ആരാധിക്കപ്പെടണമെന്ന് കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി അവനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ദൈവം നമ്മോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വാത്സല്യങ്ങളിൽ അവനെ ഒന്നാമതെത്തിക്കാനും നമ്മുടെ ഭക്തി അവനു നൽകാനും മലമുകളിലെ പ്രഭാഷണത്തിലെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനയ്‌ക്കൊപ്പം പോകുന്നു (മത്താ. 6:33).

കാണാത്ത ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് സാധാരണയായി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, മാത്രമല്ല മനുഷ്യരിലോ ഈ ലോകത്തിലെ വസ്തുക്കളിലോ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (മത്താ. 6:19-34; 1 യോഹന്നാൻ 2:15-17). എന്നാൽ ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ഭക്തി മാത്രം നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ അവനോട് പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെയുള്ള വിധേയത്വവും ഭക്തിയും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യരിലുള്ള ആശ്രയം നമ്മെ അപകടത്തിലാക്കുന്നു (സങ്കീർത്തനം 146:3; ജെറമിയ 17:5).

മറിയത്തെപ്പോലെയുള്ള ഒരു കേവലമനുഷ്യന് നമ്മുടെ ഭക്തി നൽകുകയും എല്ലാറ്റിനെയും സൃഷ്ടിച്ചവനെ മറക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ (2 കൊരി. 4:18) നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുകയും ക്രൂശിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്‍തപ്പോൾ നാം ആദ്യത്തെ കൽപ്പനയുടെ പൊരുളിനെ ലംഘിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ. 3:16). ഇതിലും വലിയ സ്നേഹമില്ല (യോഹന്നാൻ 15:13).

ആത്യന്തികമായി, ഭാഗിക്കപ്പെട്ട ഹൃദയത്തിന്റെ ആരാധനയും സേവനവും ദൈവം നിരസിക്കുന്നു (പുറ. 34:12-15; ആവർത്തനം. 4:23, 24; 6:14, 15; യോശുവ 24:15, 19, 20). “രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല” (മത്താ. 6:24) എന്ന് യേശു തന്നെ പറഞ്ഞു.

ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥമായി “അറിയുന്ന”വൻ അവന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കും, കാരണം ദൈവത്തിൻറെ “സ്നേഹം” അവനിൽ “തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു” (1 യോഹന്നാൻ 2:4-6; മത്താ. 5:48). ദൈവത്തെ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കുക എന്നത് അവന്റെ നിയമത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് (റോമ. 13:10 കൂടാതെ റോമ. 8:3,4). ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക! ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്നേഹം ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയാൽ സാധ്യമായതാണ് (യോഹന്നാൻ 14:15; 15:9, 10).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments