യേശുക്രിസ്തു പാതി മനുഷ്യനും പാതി ദൈവവും ആയിരുന്നോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ക്രിസ്തു – ദൈവവും മനുഷ്യനും

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച്, വാക്കിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ അവൻ ദൈവികനാണെന്നും അവൻ “പാപമൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല” എന്നതൊഴിച്ചാൽ അവനും മനുഷ്യനാണെന്നും ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു (2 കൊരി. 5:21). ബൈബിൾ ഈ സത്യം ആവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു (ലൂക്കോസ് 1:35; റോമ. 1:3; 8:3; ഗലാ. 4:4; 1 തിമൊ. 3:16; എബ്രാ. 1:2, 8; 2:14-18; 10 :5; 1 യോഹന്നാൻ 1:2; മുതലായവ).

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവിക സ്വഭാവവും മനുഷ്യപ്രകൃതിയും ഒരു വ്യക്തിയിൽ ലയിച്ചു. ദിവ്യത്വം മനുഷ്യപ്രകൃതി ധരിച്ചിരുന്നത്, ഒന്നിന് വേണ്ടി മറ്റൊന്ന് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളും അടുത്തും അഭേദ്യമായും ഒന്നായിത്തീർന്നു, എന്നിട്ടും ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തമായി നിലകൊള്ളുന്നു (യോഹന്നാൻ 1:1-3, 14; മർക്കോസ് 16:6; എബ്രാ. 2:14-17). എന്നിരുന്നാലും, ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ അവന് പാപം ചെയ്യാമായിരുന്നു, പക്ഷേ അവൻ ചെയ്തില്ല. അവൻ “നമ്മെപ്പോലെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, എന്നിട്ടും പാപം കൂടാതെ” (എബ്രാ. 4:15).

പിതാവിന് തുല്യനായ പുത്രൻ

ദൈവത്തിന്റെ സുപ്രധാന സവിശേഷതകളും ഗുണങ്ങളും ദൈവവുമായി ഏകനായി നിലനിന്നിരുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പോൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. “ദൈവത്തിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കെ, ദൈവത്തിന് തുല്യമായത് കവർച്ചയായി കണക്കാക്കിയില്ല” (ഫിലി. 2:6). ഇത് ക്രിസ്തുവിനെ പിതാവുമായുള്ള സമത്വത്തിൽ ഇരുത്തുന്നു, കൂടാതെ മറ്റെല്ലാ അധികാരികൾക്കും മീതെ അവനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. “എന്തെന്നാൽ, ദൈവത്തിൻറെ എല്ലാ പൂർണ്ണതയും ശാരീരികമായി അവനിൽ വസിക്കുന്നു” (കൊലോസ്യർ 2:9). അങ്ങനെ, ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെയും ഗുണങ്ങളുടെയും ആകെത്തുക ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്നു.

ക്രിസ്തു തന്നെത്തന്നെ ശൂന്യമാക്കി

എന്നിരുന്നാലും, മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി ക്രിസ്തു അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. അവൻ തന്റെ സ്വർഗ്ഗീയ പദവികളിൽ നിന്ന് സ്വയം എടുത്തുകളയുകയും മനുഷ്യരുടെ ജീവിതമണ്ഡലം അതിജീവിക്കുകയും ചെയ്തു, ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ പോലും, പിതാവിന്റെ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്താനും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടാനും പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കാനും യേശുക്രിസ്തു നമ്മിൽ ഒരാളായിത്തീർന്നു (എബ്രാ. 2:14-17). പിതാവിനോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന നിത്യവചനം (യോഹന്നാൻ 1:1) ഇമ്മാനുവൽ ആയിത്തീർന്നു, “ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ” (മത്താ. 1:23).

“ദാസരൂപം എടുത്തു മനുഷ്യസാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നേ, അനുസരണമുള്ളവനായിത്തീർന്നു” (ഫിലിപ്പിയർ 2:7,8).

അവതാരത്തിന്റെ രഹസ്യം

പുത്രനായ ദൈവത്തിന്റെ അവതാരം ആളുകൾക്ക് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രഹസ്യമാണ്. പൗലോസ് എഴുതി, “തർക്കങ്ങളില്ലാതെ ദൈവഭക്തിയുടെ രഹസ്യം വലുതാണ്: ദൈവം ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു” (kjv )1 തിമോത്തി 3:16). ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ തിന്മയുടെ ശക്തികൾക്കെതിരായ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ വിജയം തുടർച്ചയായുള്ള വിസ്മയത്തിനും കൃതജ്ഞതയ്ക്കും കാരണമാകുകയും അനന്തമായ യുഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള എല്ലാ പ്രതീക്ഷകൾക്കും അടിത്തറയിടുകയും ചെയ്യും.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment