യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ്?

Total
0
Shares

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) العربية (അറബിക്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

ആരാണ് യേശുക്രിസ്തു?

പുരാതന കാലത്ത് ഏറ്റവും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതും ചരിത്രപരമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായ വ്യക്തിയാണ് നസ്രത്തിലെ യേശു. നസ്രത്തിലെ യേശുവിന്റെ ചരിത്രപരമായ തെളിവുകൾ ബൈബിളിലും മതേതര സ്രോതസ്സുകളിലും കാണാം.

എല്ലാ പ്രധാന മതങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നത് യേശു ഒരു പ്രവാചകനോ, ദൈവഭക്തനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഗുരുവൊ   ആണെന്നാണ്. എന്നിരുന്നാലും, തർക്കവിഷയം അവന്റെ     ദിവ്യത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ്  . എന്നാൽ താൻ ആരാണെന്നതിനെക്കുറിച്ച് യേശു ആളുകളെ ഇരുട്ടിൽ വിട്ടിട്ടില്ല.

അവന്റെ ദിവ്യത്വത്തിന്റെ തെളിവുകൾ നിഷേധിക്കാനാവാത്തതാണ്. ഇവ ചുരുക്കമായി സംഗ്രഹിക്കാം:

(1) അവൻ പാപരഹിതമായ ജീവിതം നയിച്ചു (എബ്രാ. 4:15). യേശു പാപം ചെയ്യാതെ ജീവിച്ചിരുന്ന മറ്റ് ഏതൊരു  മനുഷ്യനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ് (1 പത്രോസ് 2:22). അവന്റെ ശത്രുക്കൾ പോലും അതിനു സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു (മത്തായി 27:54).

(2) അവൻ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ (യോഹന്നാൻ 5:20; 14:11). എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും സുഖപ്പെടുത്തുക (ലൂക്കാ 5:15-26), ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക (ലൂക്കാ 9:12-17), പ്രകൃതിയുടെ മേൽ അധികാരം (ലൂക്കാ 8:22-25), ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുക (ലൂക്കാ 4:33-37) എന്നീ അമാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ യേശു ചെയ്തു. മരിച്ചവരെ ഉയിർപ്പിക്കുക (മർക്കോസ് 5:21-43; യോഹന്നാൻ 11:38-44). യേശു പറഞ്ഞു, ” എന്റെ പിതാവ് ചെയ്യുന്നതു ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിശ്വസിക്കരുത്. എന്നാൽ ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, പിതാവ് എന്നിലും ഞാൻ പിതാവിലും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നതിനും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുക” (യോഹന്നാൻ 10:24-38).

(3) അവൻ നിവർത്തിച്ച പ്രവചനങ്ങൾ (ലൂക്കോസ് 24:26, 27, 44; യോഹന്നാൻ 5:39). ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് 270-ലധികം ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുണ്ട്. ഈ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം വിസ്മയകരമായ കൃത്യതയോടെ നിവൃത്തിയേറി. അവന്റെ ജന്മസ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ജനന സമയം എന്നിങ്ങനെയുള്ള   പലതിൻമേലും  യേശുവിന് യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ഇതിൽ 16 എണ്ണം പോലും ആകസ്മികമായി ഒരു മനുഷ്യൻ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള സാധ്യത 10^45 ൽ 1 ആണ്.  https://bibleask.org/how-do-we-know-that-jesus-christ-is-the-messiah-that-the-ot-prophecies-predicted/പ്രവചനങ്ങൾ പ്രവചിച്ച മിശിഹായാണ് യേശുക്രിസ്തു എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം/

(4)-മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള അവന്റെ പുനരുത്ഥാനം (മത്തായി 27:53). താൻ മരിക്കുമെന്നും മൂന്നാം ദിവസം ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നും യേശു തന്റെ ശുശ്രൂഷയിലുടനീളം പ്രവചിച്ചു (മത്തായി 20:19; മർക്കോസ് 8:31). അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിനുശേഷം, അവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലർക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, അവർ ആ വസ്തുതയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു (ലൂക്കാ 24:13-47).

(5) അവൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ (യോഹന്നാൻ 7:46; 14:10; മത്താ. 7:29). അവന്റെ വചനത്തിന് ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാനും ആളുകളെ പാപികളിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധന്മാരാക്കി മാറ്റാനുമുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു.

പിതാവായ ദൈവം യേശുവിന്റെ ദൈവത്വത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.

എന്നാൽ പുത്രനെക്കുറിച്ച് അവൻ പറയുന്നു: ദൈവമേ, നിന്റെ സിംഹാസനം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും, നീതി നിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ചെങ്കോലായിരിക്കും. “ആധിപത്യം അവന്റെ തോളിൽ ഇരിക്കും; അവന്നു അത്ഭുതമന്ത്രി, വീരനാം ദൈവം, നിത്യപിതാവു, സമാധാന പ്രഭു എന്നു പേർ വിളിക്കപ്പെടും” (ഏശയ്യാ 9:6).

യേശു തന്റെ ദിവ്യത്വത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.

യേശു വ്യക്തമായും അനിഷേധ്യമായും താൻ ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. “ഞാനും പിതാവും ഒന്നാണ്” (യോഹന്നാൻ 10:30). യേശു ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു, യഹൂദന്മാർ അവന്റെ വാക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ തങ്ങളുടെ ന്യായം വിശദീകരിച്ചു, “‘ഇവയിലൊന്നിനും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കല്ലെറിയുന്നില്ല,’ യഹൂദന്മാർ മറുപടി പറഞ്ഞു, ‘ദൈവദൂഷണത്തിന്, വെറും മനുഷ്യനായ നിങ്ങൾ ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നതിനാൽ’ (യോഹന്നാൻ 10:33). യേശു കൂട്ടിച്ചേർത്തു, ” “ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: അബ്രാഹാം ജനിച്ചതിന്നു മുമ്പേ ഞാൻ ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു.”(യോഹന്നാൻ 8:59). “ഞാൻ” എന്ന പദം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പഴയനിയമ നാമമാണ് (പുറപ്പാട് 3:14).

അപ്പോസ്തലന്മാർ യേശുവിന്റെ ദൈവത്വത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.

 

യോഹന്നാൻ എഴുതി, “വചനം ദൈവമായിരുന്നു” (യോഹന്നാൻ 1:1), “വചനം മാംസമായി” (യോഹന്നാൻ 1:14).

തോമസ് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു, “എന്റെ കർത്താവേ, എന്റെ ദൈവമേ” (യോഹന്നാൻ 20:28). യേശു ആ പദവി നിഷേധിച്ചില്ല.

“…നമ്മുടെ വലിയ ദൈവവും രക്ഷകനുമായ യേശുക്രിസ്തു” (തീത്തോസ് 2:13) എന്ന് പൗലോസ് അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

പത്രോസ് യേശുവിനെക്കുറിച്ച് എഴുതി, “…നമ്മുടെ ദൈവവും രക്ഷകനുമായ യേശുക്രിസ്തു” (2 പത്രോസ് 1:1).

ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ യേശു ദൈവമാകണം

അവസാനമായി, യേശു ദൈവമല്ലെങ്കിൽ, ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾക്കുള്ള വില നൽകാൻ അവന്റെ മരണം മതിയാകുമായിരുന്നില്ല (1 യോഹന്നാൻ 2:2). കാരണം, തികഞ്ഞ സ്രഷ്ടാവിന് മാത്രമേ തന്റെ സൃഷ്ടികളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ (റോമർ 5:8; 2 കൊരിന്ത്യർ 5:21). മനുഷ്യരാശിയുടെ പാപങ്ങൾക്കു പകരം കൊടുക്കാൻ യേശു ദൈവമാകണം (യോഹന്നാൻ 14:6).

യേശുവിന്റെ പാപരഹിതമായ ജീവിതം, അമാനുഷിക പ്രവൃത്തികൾ, അത്ഭുതങ്ങൾ, മിശിഹൈക (മിശിഹായെ സംബന്ധിച്ചുള്ള)  പ്രവചനങ്ങൾ, മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനം, അവന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച വാക്കുകൾ, ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും സാക്ഷ്യം എന്നിവ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, അവൻ തീർച്ചയായും ദൈവപുത്രനാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം – ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവ്‌ . ലോകം. ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയും ഇതുവരെ ദൈവത്വം അവകാശപ്പെടുകയോ തന്റെ അവകാശവാദങ്ങളെ ഇത്രയും തികഞ്ഞ ജീവിതത്തിലൂടെയും അമാനുഷിക പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല.

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) العربية (അറബിക്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

Subscribe to our Weekly Updates:

Get our latest answers straight to your inbox when you subscribe here.

You May Also Like

ശബത്തിൽ ധാന്യം പറിക്കാൻ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അനുവദിച്ചു, അത് അവൻ പഴയനിയമ ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നില്ലേ?

Table of Contents മർക്കോസ് 2:23-28നിയമ ലംഘനമല്ലയേശു നിയമം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു.മനുഷ്യരുടെ  പാരമ്പര്യങ്ങൾ.യഥാർത്ഥ അനുസരണം.യേശുവും ശബ്ബത്തും. This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) العربية (അറബിക്) हिन्दी (ഹിന്ദി)മർക്കോസ് 2:23-28 യേശുവും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ശബത്തിൽ ധാന്യം പറിക്കുന്ന…

മൽക്കീസേദക്കിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചരിത്രരേഖയുണ്ടോ?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) العربية (അറബിക്) हिन्दी (ഹിന്ദി)മെൽക്കിസെഡെക് ഉല്പത്തി പുസ്‌തകത്തിൽ മെൽക്കീസേദെക്കിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു: (ശാലേംരാജാവായ മൽക്കീസേദെക്ക് അപ്പവും വീഞ്ഞുംകൊണ്ടുവന്നു; അവൻ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതനായിരുന്നു. അവൻ അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു: സ്വർഗ്ഗത്തിന്നും…