യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവങ്ങൾ നടന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തിൽ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും സംഭവിച്ചു. അവ ഇതാ:

1-പെട്ടെന്നുള്ള ഇരുട്ട് ഭൂമിയെ മൂടി.

“ആറാം മണിക്കൂർ മുതൽ ഒമ്പതാം മണിക്കൂർ വരെ ദേശത്തുടനീളം അന്ധകാരം വീണു” (മത്താ. 27:45 മർക്കോസ് 15:33-34; ലൂക്കോസ് 23:44-47).

ഉച്ചസമയത്ത് ഇരുട്ടുണ്ടായപ്പോൾ യേശു ഇതിനകം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുരിശിൽ പാടുപെട്ടു. അതൊരു സ്വാഭാവിക പ്രതിഭാസമായിരുന്നില്ല. പെസഹാ ആഴ്ചയിലെ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രന്റെ സമയമായതിനാൽ ഇത് സൂര്യഗ്രഹണമായിരുന്നില്ല. ഉച്ച മുതൽ 3 മണി വരെ ഭൂമി മുഴുവൻ മൂടിയ മൂന്ന് മണിക്കൂർ അമാനുഷിക ഇരുട്ടായിരുന്നു അത്. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ ചുമക്കുമ്പോൾ യേശുവിന് ആത്മാവിന്റെ അങ്ങേയറ്റം വേദനയും പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത ശാരീരിക വേദനയും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആഴത്തിലുള്ള വേർപിരിയലും അനുഭവിച്ച ഘട്ടമാണിത്. അവസാനം അവൻ നിലവിളിച്ചു: “എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത്?” (മത്തായി 27:46). യേശു ദൈവക്രോധം കുടിച്ചു. നഷ്‌ടപ്പെട്ട ഒരു പാപി അനുഭവിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവിനു തോന്നി. “തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ അവൻ തന്നെ വഹിച്ചു, നമ്മുടെ പീഡ അവൻ വഹിച്ചു; എന്നിട്ടും ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിച്ചും അടിച്ചും ദണ്ഡിപ്പിച്ചുമിരിക്കുന്നു എന്നു വിചാരിച്ചു(യെശയ്യാവ് 53:4-6). എന്തെന്നാൽ, “അവൻ [ദൈവം] പാപം അറിയാത്ത അവനെ [യേശുക്രിസ്തുവിനെ] നമുക്കുവേണ്ടി പാപമാക്കി, നാം അവനിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതി ആകേണ്ടതിന്” (2 കൊരിന്ത്യർ 5:21).

2- ദൈവാലയത്തിന്റെ തിരസ്സീല മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കീറി.

യേശു ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു, അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചു. അപ്പോൾ ദേവാലയത്തിന്റെ തിരശ്ശീല മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് രണ്ടായി കീറി” (മർക്കോസ് 15:37, 38; മത്താ. 27:51; ലൂക്കോസ് 23:44-45).

വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തു നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന തിരസ്സീല മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കീറി (പുറ. 26: 31-33; 2 ദിന. 3:14) അത് മനുഷ്യ കൈകളാൽ നിവർത്തിച്ചതല്ലെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം മഹാപുരോഹിതന് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു, വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അതിനാൽ, യേശുവിന്റെ മരണസമയത്ത് തിരസ്സീല കീറുന്നതും അതിന്റെ ഫലമായി വിശുദ്ധ സ്ഥലം തുറന്നുകാട്ടുന്നതും, മാതൃകയായ സേവനം അവസാനിച്ചു എന്നതിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ സൂചനയായിരുന്നു – നിഴൽ പ്രതിരൂപത്തെ കണ്ടുമുട്ടി. എല്ലാ മനുഷ്യരെയും രക്ഷിക്കാൻ വന്ന് അവന്റെ രക്തം ചൊരിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച മൊസൈക്ക് നിയമങ്ങൾ ഇനി ആവശ്യമില്ല. “അതിക്രമങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിന്റെ അഗ്രചർമ്മത്തിലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും അവൻ, അവനോടുകൂടെ ജീവിപ്പിച്ചു; അതിക്രമങ്ങൾ ഒക്കെയും നമ്മോടു ക്ഷമിച്ചു ചട്ടങ്ങളാൽ നമുക്കു വിരോധവും പ്രതികൂലവുമായിരുന്ന കയ്യെഴുത്തു മായിച്ചു ക്രൂശിൽ തറെച്ചു നടുവിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു”(കൊലോസ്യർ 2:13,14). ഇന്ന്, യേശു സ്വർഗ്ഗീയ ആലയത്തിൽ നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനായി സേവിക്കുന്നു (എബ്രായർ 2:17 & 4:14).

3-യേശുവിന്റെ മരണ നിമിഷത്തിൽ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി.

“യേശു പിന്നെയും ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു പ്രാണനെ വിട്ടു. ഭൂമി കുലുങ്ങി പാറകൾ പിളർന്നു” (മത്തായി 27:50-51). ഭൂകമ്പത്തിന്റെ അമാനുഷിക പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തമായ പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു.

4-കല്ലറകൾ തുറക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് വിശുദ്ധന്മാർ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു.

“അതാ… ശവകുടീരങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ടു, ഉറങ്ങിപ്പോയ വിശുദ്ധരുടെ പല ശരീരങ്ങളും ഉയർത്തപ്പെട്ടു; അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിനുശേഷം അവർ ശവകുടീരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്ന് വിശുദ്ധ നഗരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അനേകർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു” (മത്താ. 27:51-53).

ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണസമയത്ത് ഭൂമിയുടെ ശക്തമായ കുലുക്കം ശവക്കുഴികൾ തുറന്നു, ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ വിശുദ്ധന്മാർ യേശു ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതുവരെ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റില്ല (മത്താ. 27:53). പിശാച് മരണത്തിൽ ബന്ദികളാക്കിയ ചില തടവുകാരെ രക്ഷകൻ അവനോടൊപ്പം ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്നത് എത്ര ഉചിതമാണ്.

5- ജീവിതത്തിന്റെ പരിവർത്തനം.

“ശതാധിപനും യേശുവിനെ കാവൽ നിന്നിരുന്നവരും ഭൂകമ്പവും സംഭവിച്ചതൊക്കെയും കണ്ടപ്പോൾ അവർ ഭയപ്പെട്ടു: തീർച്ചയായും അവൻ ദൈവപുത്രൻ തന്നെ!” (മത്താ. 27:54).

“സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം ഇതിലുമില്ല” (യോഹന്നാൻ 15:13) കുരിശിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ വിസ്മയകരമായ സാക്ഷ്യമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിവർത്തനം.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.