യെഹെസ്‌കേൽ 12:12-ലെ പ്രവചനം നടന്നോ?

Author: BibleAsk Malayalam


യെഹെസ്‌കേൽ 12:12-ന്റെ പ്രവചനം

പ്രവചനം പറയുന്നു: “അവരുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രഭു ഇരുട്ടത്തു തോളിൽ ചുമടുമായി പുറപ്പെടും; അതു പുറത്തു കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിന്നു അവർ മതിൽ കുത്തിത്തുരക്കും; കണ്ണുകൊണ്ടു നിലം കാണാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അവൻ മുഖം മൂടും. ഞാൻ എന്റെ വല അവന്റെമേൽ വീശും; അവൻ എന്റെ കണിയിൽ അകപ്പെടും; ഞാൻ അവനെ കല്ദയരുടെ ദേശത്തു ബാബേലിൽ കൊണ്ടുപോകും; എങ്കിലും അവൻ അതിനെ കാണാതെ അവിടെവെച്ചു മരിക്കും അവന്റെ ചുറ്റുമുള്ള സഹായക്കാരെ ഒക്കെയും അവന്റെ പടക്കൂട്ടങ്ങളെ ഒക്കെയും ഞാൻ നാലു ദിക്കിലേക്കും ചിതറിച്ചുകളയും അവരുടെ പിന്നാലെ വാളൂരുകയും ചെയ്യും” (അദ്ധ്യായം 12:12-14).

പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തി

ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. സിദെക്കീയാവ് രാജാവിനെ ബാബിലോണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുംമുമ്പ് അവന്റെ കണ്ണുകൾ പൊട്ടിച്ചിട്ടു . അതുകൊണ്ട് അവൻ കൽദായരുടെ ദേശം കണ്ടില്ല. അടിമത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യിരെമ്യാവിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ വിശ്വസിക്കാൻ സിദെക്കീയാവ് ചായ്‌വുള്ളവനായിരുന്നു എന്ന അപ്പോക്രിഫൽ കഥ മഹാനായ ചരിത്രകാരൻ ജോസീഫസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശകർ പ്രവാചകന്റെ ഉപദേശം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു.

സിദെക്കീയാവ് കൽദായരുടെ നാട് കാണരുതെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന യെഹെസ്‌കേലിന്റെ പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത യെരൂശലേമിൽ എത്തിയപ്പോൾ, രാജാവ് രണ്ട് പ്രവചനങ്ങളും പരസ്പര വിരുദ്ധമാണെന്ന് നിഗമനം ചെയ്തു, അതിനാൽ അവ രണ്ടും അവിശ്വസിച്ചു (പുരാതനങ്ങൾ x. 7. 2).

രാജാവിനെ പിടികൂടിയതിന്റെ ഫലമായി സൈന്യത്തിലെ ശേഷിച്ചവർ ചിതറിപ്പോയി.ഇതു അതിജീവിച്ചവർ, തങ്ങളുടെ തോൽവിയുടെ കഥ പറയുമ്പോൾ, തങ്ങളുടെ പരാജയത്തിന് കാരണം ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ബലഹീനതയല്ല, മറിച്ച് അതിന്റെ ദൈവകൽപിതം നിറവേറ്റുന്നതിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ പരാജയമാണെന്ന് വിജാതീയരെ അറിയിക്കും. ദൈവം തന്റെ മക്കളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ആളുകൾ അവനെതിരെ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ തീരുമാനങ്ങളുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ അവർ കൊയ്യുന്നു.

ഇസ്രായേലുമായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടി

ദൈവം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ഇസ്രായേൽ പരാജയപ്പെട്ടു. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവരുടെ അനുസരണത്തിന് വ്യവസ്ഥാപിതമായിരുന്നു. അവൻ പറഞ്ഞു: “ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്കു നീ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു, ഞാൻ ഇന്നു നിന്നോടു ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവന്റെ സകലകല്പനകളും പ്രമാണിച്ചു നടന്നാൽ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ ഭൂമിയിലുള്ള സർവ്വജാതികൾക്കും മീതെ ഉന്നതമാക്കും ” (ആവർത്തനം 28:1). ദൈവത്തിന്റെ കൈകൾ ഇപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം നൽകുകയല്ലാതെ ദൈവത്തിനു മറ്റ് മാർഗമില്ല.

അന്ത്യ കാലത്തേക്ക് ഇത്‌ എങ്ങിനെ യോജിക്കുന്നു

യെരൂശലേം നിവാസികൾ ദൈവത്തിന്റെ അപായ മുന്നറിയിപ്പുകളെ പരിഹസിക്കുന്നതായി ചിത്രീകരിച്ചു. അവരുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, “ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ശിക്ഷാവിധി തൽക്ഷണം നടക്കായ്കകൊണ്ടു മനുഷ്യർ ദോഷം ചെയ്‌വാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നു. ” ദുഷ്ടന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ ദീർഘക്ഷമയെയും സഹനത്തെയും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന പൊതുരീതിയെ അവരുടെ അശ്രദ്ധ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു (;; തെസ്സലൊനീക്യർ 5:3).സഭാപ്രസംഗി 8:11; ആമോസ് 6:3; മത്തായി 24:48; 1)

ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെക്കുറിച്ച് അന്ത്യകാല പരിഹാസികൾ സമാനമായ പ്രതികരണം നൽകുന്നു, “അവന്റെ വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദത്തം എവിടെ? സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതലുള്ളതുപോലെ എല്ലാം തുടരുന്നു” ((2 പത്രോസ് 3:4) ). എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയില്ല. “ദർശനത്തിന്നു ഒരു അവധി വെച്ചിരിക്കുന്നു; അതു സമാപ്തിയിലേക്കു ബദ്ധപ്പെടുന്നു; സമയം തെറ്റുകയുമില്ല; അതു വൈകിയാലും അതിന്നായി കാത്തിരിക്ക; അതു വരും നിശ്ചയം; താമസിക്കയുമില്ല ”(ഹബക്കൂക്ക് 2:3)

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment