യെഹെസ്‌കേൽ 1-ലെ ദർശനത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


യെഹെസ്‌കേലിന്റെ ദർശനം 1

നാല് ജീവികൾ, നാല് ചക്രങ്ങൾ, ആകാശം, സിംഹാസനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള യെഹെസ്കേൽ ഒന്നിലെ ദർശനം പഴയനിയമ ദർശനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അവ്യക്തമായതാണെന്നു കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

പ്രവാചകൻ തന്റെ ദർശനത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാത്തതിനാലും തിരുവെഴുത്തുകൾ മറ്റൊരിടത്തു യെഹെസ്‌കേൽ കണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം നേരിട്ട് പ്രസ്താവിക്കാത്തതിനാലും, ചിഹ്നങ്ങളുടെ പ്രത്യേക അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയൂ. ഒരു ഉപമയെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കേണ്ടതില്ല. പ്രതീകാത്മക പ്രവചനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇതു സത്യമാണ്. ഉപമകളുടെ കാര്യത്തിലെന്നപോലെ, ദർശനത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നും ദൈവിക സത്യം നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ചിത്രപരമായ അവതരണത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്താണെന്നും പഠിക്കണം.

നാല് ജീവികളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, അത് പ്രതീകാത്മക പ്രവചനത്തിലൂടെ എന്ന് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, യഥാർത്ഥമായതിനെയല്ല എന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പലപ്പോഴും, ഒരു പ്രാവചനിക നാടകത്തിലെ അഭിനേതാക്കൾക്ക് അവർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ജീവികളിൽ നിന്നോ ചലനങ്ങളിൽ നിന്നോ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രൂപമുണ്ട്.

ജീവികൾ സ്വർഗീയ ജീവികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ദൈവശുസ്രൂക്ഷയിൽ നാല് തലകളും നാല് ചിറകുകളുമുള്ള ജീവികൾ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ പ്രാവചനാപരമായ അവതരണത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത രൂപങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗീയ സന്ദേശവാഹകരുടെ ഉദ്യോഗ സ്ഥാനങ്ങളിലും കഴിവുകളിലും പൊരുത്തപ്പെടുത്തലിലും ഉള്ള ഒരു പ്രതീകമായിരുന്നു. ഈ ജീവികളുടെ വേഗത പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അവ അവരുടെ വിവിധ ദൗത്യങ്ങളെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും അതിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ജീവികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവരുടെ ചലനങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ നടത്തിപ്പിനോട് യോജിക്കുന്നു.

ഈ ദർശനത്തിൽ, യഹൂദരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും തുടർച്ചയായ അധിനിവേശങ്ങളിലൂടെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും നിവാസികളിൽ പലരും ഒരു വിദേശരാജ്യത്ത് ബന്ദികളാകുകയും ചെയ്ത ഒരു നിമിഷത്തിൽ അവർക്ക് ധൈര്യം നൽകാനാണ് ദൈവം ലക്ഷ്യമിട്ടത്. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഈ ആളുകൾക്ക്, ദൈവത്തിന് മേലാൽ നിയന്ത്രണമില്ലെന്ന് തോന്നി. ദൈവത്തിന്റെ കരം തീർച്ചയായും അവന്റെ നല്ല ഹിതം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാണുന്നതിൽ ആളുകൾ പരാജയപ്പെട്ടു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment