യെഹെസ്‌കേലിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഒഫാനിമുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


യെഹെസ്‌കേലിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഓഫാനിം

ഓഫാനിം എന്നത് “ചക്രങ്ങൾ” എന്നതിന്റെ പഴയ എബ്രായ പദമാണ്. ഏകവചനം ഓഫൻ ആണ്. ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒഫാനിം എന്ന വാക്ക് യെഹെസ്‌കേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് ചക്രങ്ങളിൽ (ഓഫാനിം) സ്ഥാപിക്കുകയും നാല് മാലാഖമാർ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

” ഞാൻ ജീവികളെ നോക്കിയപ്പോൾ നിലത്തു ജീവികളുടെ അരികെ നാലു മുഖത്തിന്നും നേരെ ഓരോ ചക്രം കണ്ടു.
ചക്രങ്ങളുടെ കാഴ്ചയും പണിയും പുഷ്പരാഗത്തിന്റെ കാഴ്ചപോലെ ആയിരുന്നു; അവെക്കു നാലിന്നും ഒരു ഭാഷ തന്നേ ആയിരുന്നു; അവയുടെ കാഴ്ചയും പണിയും ചക്രത്തിൽകൂടി മറ്റൊരു ചക്രം ഉള്ളതുപോലെ ആയിരുന്നു.
അവെക്കു നാലുഭാഗത്തേക്കും പോകാം; തിരിവാൻ ആവശ്യമില്ല.
അവയുടെ വട്ടു പൊക്കമേറിയതും ഭയങ്കരവും ആയിരുന്നു; നാലിന്റെയും വട്ടുകൾക്കു ചുറ്റും അടുത്തടുത്തു കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു.
ജീവികൾ പോകുമ്പോൾ ചക്രങ്ങളും അവയിലൂടെ കടന്നുപോയി; ജീവകൾ ഭൂമിയിൽനിന്നു പൊങ്ങുമ്പോൾ ചക്രങ്ങളും പൊങ്ങും.
ആത്മാവിന്നു പോകേണ്ടിയ ഇടത്തൊക്കെയും അവ പോകും; ജീവികളുടെ ആത്മാവു ചക്രങ്ങളിൽ ആയിരുന്നതുകൊണ്ടു ചക്രങ്ങൾ അവയോടുകൂടെ പൊങ്ങും.
ജീവികളുടെ ആത്മാവു ചക്രങ്ങളിൽ ആയിരുന്നതുകൊണ്ടു, അവ പോകുമ്പോൾ ഇവയും പോകും; അവ നില്ക്കുമ്പോൾ ഇവയും നില്ക്കും; അവ ഭൂമിയിൽനിന്നു പൊങ്ങുമ്പോൾ ചക്രങ്ങളും അവയോടുകൂടെ പൊങ്ങും. (യെഹെസ്കേൽ 1:15-21)

” അവയുടെ കാഴ്ചയോ നാലിന്നും ഒരു ഭാഷ ആയിരുന്നു; ചക്രത്തിൽകൂടി മറ്റൊരു ചക്രം ഉള്ളതുപോലെ തന്നേ.
അവെക്കു നാലു ഭാഗത്തേക്കും പോകാം; തിരിവാൻ ആവശ്യമില്ലാതെ തലനോക്കുന്ന ഇടത്തേക്കു അതിന്റെ പിന്നാലെ അവ പോകും; പോകുമ്പോൾ തിരികയുമില്ല.
അവയുടെ ദേഹത്തിൽ എങ്ങും മുതുകിലും കയ്യിലും ചിറകിലും ചക്രത്തിലും, നാലിന്നും ഉള്ള ചക്രത്തിൽ തന്നേ, ചുറ്റും അടുത്തടുത്തു കണ്ണു ഉണ്ടായിരുന്നു.
ചക്രങ്ങൾക്കോ, ഞാൻ കേൾക്കെ ചുഴലികൾ എന്നു പേർവിളിച്ചു” (യെഹെസ്കേൽ 10:9-13).

ചക്രങ്ങളും മാലാഖമാരും

ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് തിരിയാതെ തന്നെ ഏത് ദിശയിലേക്കും നീങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചക്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ (ഓഫാനിം) ചക്രങ്ങളുണ്ട്. “കെരൂബുകൾ” എന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിശയിലും നാല് മുഖങ്ങളുണ്ട്, അവയ്ക്ക് തിരിയാതെ തന്നെ നീങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഈ നാല് ജീവജാലങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ, ചക്രങ്ങൾ ഭൂമിയെ സ്പർശിക്കുന്നതും കെരൂബുകൾ മേഘത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതും പ്രവാചകൻ കണ്ടു (യെഹെസ്കേൽ 1:4, 5).

അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രവചനമല്ല

ഒരു ദൃഷ്ടാന്തപരമായ പ്രവചനത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ദർശനം നൽകിയ അതേ ആത്മാവിനെ അനുവദിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തിടത്ത്, ബൈബിൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അർത്ഥം ഊഹിക്കാൻ വിട്ടു. ഒരു ഉപമയെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കരുത്, അതുപോലെ പ്രതീകാത്മക പ്രവചനം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കരുത്. ഉപമകൾ പോലെ, ദർശനത്തിന്റെ പൊതുവായ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നും ദൈവത്തിന്റെ സത്യത്തെ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ദർശനത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം വശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും നാം കാണണം.

ജീവജാലങ്ങൾ സ്വർഗീയ ജീവികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ദൈവസേവനത്തിൽ നാല് തലകളും നാല് ചിറകുകളുമുള്ള ജീവികൾ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമല്ല. ഈ പ്രാവചനിക ദർശനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത രൂപങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗീയ സന്ദേശവാഹകരുടെ വ്യത്യസ്ത ദൈവിക കർത്തവ്യങ്ങളിലും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലും പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ മാത്രമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ദർശനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം

ആവർത്തിച്ചുള്ള ശത്രു ആക്രമണങ്ങളാൽ അവരുടെ ഭൂരിഭാഗം മനുഷ്യർ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അവരിൽ പലരും ശത്രുവിന്റെ തടവുകാരായിരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സമയത്ത് യഹൂദർക്ക് പ്രത്യാശ നൽകാനുള്ള സന്ദേശമായി ഈ പ്രവാചക ദർശനം മനസ്സിലാക്കണം. പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ ആളുകൾക്ക്, ദൈവം നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നി. ശത്രുവിന്റെ നാശം ദൈവം ഇനി അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന മട്ടിൽ അവർ കണ്ടു. മൊത്തത്തിലുള്ള ചിത്രം കാണുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു, ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്റെ ദൈവിക ഹിതം കൊണ്ടുവരാൻ ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിയെ എങ്ങനെ മറികടക്കുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Comment