യൂദാസ് ചെയ്‌തത്‌ കണ്ട് എല്ലാവരും കർത്താവിന്റെ അത്താഴത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതല്ലേ?

Author: BibleAsk Malayalam


കർത്താവിന്റെ അത്താഴം

“എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെത്താൻ ശോധന ചെയ്യട്ടെ, അങ്ങനെ അവൻ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രത്തിലെ കുടിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. എന്തെന്നാൽ, യോഗ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തെ വിവേചിച്ചറിയാതെ സ്വയം ന്യായവിധി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.”

1 കൊരിന്ത്യർ 11:28, 29

യൂദാസ് മോഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ പോകുകയാണെന്നും അറിയാമായിരുന്നിട്ടും കർത്താവിന്റെ അത്താഴത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യേശു യൂദാസിനെ അനുവദിച്ചത് താത്പര്യമുണർത്തുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ അത്താഴം കഴിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് യൂദാസ് സ്വയം പരിശോധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഒരുപക്ഷേ അവൻ തന്റെ ഭയാനകമായ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് അനുതപിക്കുകയും തന്റെ ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.

പൗലോസ് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്ന കൊരിന്ത്യരിൽ ചിലർ ഒരു സാധാരണ ഭക്ഷണവും കർത്താവിന്റെ അത്താഴ ചടങ്ങും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അവരുടെ പതിവ് ഭക്ഷണവും ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ മാറ്റിവെച്ച ഭക്ഷണവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും അവർ കണ്ടില്ല. അതിനാൽ, വിശ്വാസികൾ ഈ ആചാരത്തെ ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമായി മാത്രം കണക്കാക്കരുത്, പകരം പാപം ദൈവത്തിന് എന്ത് നഷ്ടമുണ്ടാക്കി, മനുഷ്യൻ രക്ഷകനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നതിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി കണക്കാക്കണം.

അതിനാൽ, കർത്താവിന്റെ അത്താഴത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, വിശ്വാസി ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ അനുഭവം പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അവലോകനം ചെയ്യുകയും ഈ ഓർഡിനൻസിലെ പങ്കാളിത്തം നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം.

വാക്കുകൾ, ചിന്തകൾ, പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയും ക്രിസ്തീയ നടപ്പിൽ തടസ്സമായേക്കാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിക്കണം (2 കൊരിന്ത്യർ 13:5; ഗലാത്യർ 6:4). ആത്മപരിശോധനയും ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിന് വിരുദ്ധമായ പാപം ഉപേക്ഷിക്കലും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് (ലൂക്കാ 9:23; 1 കൊരിന്ത്യർ 15:31). കർത്താവിന്റെ അത്താഴത്തിൽ ന്യായരഹിതമായ പങ്കാളിത്തം മൂലം ഒരാൾ ദൈവത്തിന്റെ അപ്രീതിക്ക് വിധേയമാകുന്നു.

തുടർന്ന്, കർത്താവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തെ സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തുകയും എല്ലാ പാപങ്ങളിലും അനുതപിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട രക്ഷകൻ തന്നോട് ചെയ്ത എല്ലാത്തിനും സന്തോഷത്തോടെ നന്ദിയോടെ വിശ്വാസിക്ക് കർത്താവിന്റെ തിരു മേശയെ സമീപിക്കാം.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment