യുക്തിയുടെ ആവശ്യകതയെ വിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കുമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


യുക്തിയുടെയും മതിയായ തെളിവുകളുടെയും അഭാവത്തിൽ പ്രയോഗിക്കേണ്ട അന്ധമായ വിശ്വാസമല്ല യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത (എബ്രായർ 11:1) കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ബോധ്യമാണ് വിശ്വാസം എങ്കിലും, അത് ദൈവവചനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വസ്തുതാപരമായ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ട ഒരു ബോധ്യമാണ്. വിശ്വാസം, “ആകയാൽ വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്താലും വരുന്നു. ” (റോമർ 10:17).

സാമുവൽ പ്രവാചകൻ ഇസ്രായേല്യരോട് പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ നിൽക്കൂ, ഞാൻ കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ നിങ്ങളോട് വാദിക്കാം” (1 സാമുവൽ 12:7). അതുപോലെ, യെശയ്യാവ് എഴുതി: “‘വരുവിൻ, നമുക്കു തമ്മിൽ വാദിക്കാം എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു; നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കടുഞ്ചുവപ്പായിരുന്നാലും ഹിമംപോലെ വെളുക്കും; രക്താംബരംപോലെ ചുവപ്പായിരുന്നാലും പഞ്ഞിപോലെ ആയിത്തീരും’” (ഏശയ്യാ 1:18). ഏലിയാവിന്റേയും ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെയും കഥയിലും ഇതുതന്നെയാണ് കാണുന്നത്. ആളുകൾ ബാലിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിന് പകരം വെച്ചു, “യാഗപീഠത്തിന് ചുറ്റും ചാടി”, “ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു,” “അവരുടെ പതിവുപോലെ, കത്തികളും കുന്തുകളും കൊണ്ട് തങ്ങളെത്തന്നെ വെട്ടി, രക്തം അവരുടെമേൽ ചൊരിയുന്നതുവരെ” (1 രാജാക്കന്മാർ 18:26, 28)-അതെല്ലാം അവരുടെ ദൈവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രതികരണവുമില്ലാതെയാണ്. മറുവശത്ത്, ഏലിയാവിന് ദൈവവചനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ യുക്തിസഹമായ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു (1 രാജാക്കന്മാർ 18:36). ഏലിയാവിന്റെ യുക്തിസഹമായ വിശ്വാസം നിമിത്തം ദൈവം പ്രതികരിക്കുകയും തന്റെ അമാനുഷിക ശക്തികളെ എല്ലാ ഇസ്രായേലിന്റെയും ദൃഷ്ടിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

താൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് യേശു പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ആളുകൾ അത് അന്ധമായി അംഗീകരിക്കുമെന്ന് അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അവൻ തന്റെ ദൈവത്വത്തിന്റെ തെളിവ് നൽകി. അവയിൽ അവന്റെ പിതാവിന്റെ സാക്ഷ്യം (യോഹന്നാൻ 5:36; യോഹന്നാൻ 1:32-33; മത്തായി 3:16-17), നിവൃത്തിയേറിയ മിശിഹൈക പ്രവചനങ്ങൾ (യോഹന്നാൻ 5:39), അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ (യോഹന്നാൻ 5:36) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രകൃതി, രോഗങ്ങൾ, ഭൂതങ്ങൾ, മരണം എന്നിവയ്‌ക്ക് മേലുള്ള യേശുവിന്റെ ശക്തി അവൻ സ്വർഗത്തിൽനിന്നാണ് വന്നതെന്ന് തെളിയിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു, “ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിശ്വസിക്കേണ്ടാ; ചെയ്യുന്നു എങ്കിലോ എന്നെ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാലും പിതാവു എന്നിലും ഞാൻ പിതാവിലും എന്നു നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു അറിയേണ്ടതിന്നു പ്രവൃത്തിയെ വിശ്വസിപ്പിൻ ” (യോഹന്നാൻ 10:37-38). അവൻ മിശിഹായാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

ഒരുപക്ഷേ, യേശു തന്റെ ദൈവത്വത്തിന് അവതരിപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് അവന്റെ അമാനുഷിക പുനരുത്ഥാനമായിരുന്നു. യേശുവിനെ “ദൈവപുത്രനായി… മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനത്താൽ” പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. യേശു “തന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് ശേഷം തന്നെത്തന്നെ ജീവനുള്ളവനായി അനേകം തെളിവുകളാൽ അവതരിപ്പിച്ചു” (റോമർ 1:4). അവൻ 500-ലധികം ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, 1 കൊരിന്ത്യർ 15: 5-8-ൽ പൗലോസ് സ്ഥിരീകരിച്ചതുപോലെ, വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാം. സുവിശേഷ രചയിതാക്കളായ മത്തായി, മർക്കോസ്, ലൂക്കോസ്, യോഹന്നാൻ എന്നിവർ തങ്ങളുടെ സുവിശേഷങ്ങൾ യേശു മിശിഹായാണെന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ചു, “യേശു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചേക്കാം” (യോഹന്നാൻ 20:30-31).

നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment