യിസ്ഹാക്കിന്റെയും റിബെക്കായുടെയും വിവാഹ കഥ എന്തായിരുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


റിബെക്കാ“അവൾ അവനോടു: നാഹോരിന്നു മിൽക്കാ പ്രസവിച്ച മകനായ ബെഥൂവേലിന്റെ മകൾ ആകുന്നു,” (ഉല്പത്തി 24:24). ഇതിനർത്ഥം റിബേക്ക അബ്രഹാമിന്റെ ഒരു മരുമകളും ഇസഹാക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ബന്ധുവുമായിരുന്നു എന്നാണ്.

അബ്രഹാം കനാൻ ദേശത്താണ് താമസിച്ചിരുന്നത്, എന്നാൽ ആ ദേശത്തുനിന്ന് തന്റെ മകൻ ഇസഹാക്കിന് ഭാര്യയെ എടുക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അതിനാൽ അവൻ തന്റെ ദാസനായ എലീയേസറിനോട് സത്യം ചെയ്യിച്ചു, തന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ ദേശത്തേക്ക് നാഹോർ നഗരത്തിലേക്ക് ഒരു ഭാര്യയെ കണ്ടെത്തും (വി. ഉല്പത്തി 24: 2-4).

അങ്ങനെ, എലീയേസർ ആ നഗരത്തിൽ വന്ന് ഒരു കിണറ്റിനരികെ ഇരുന്നു ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു: എന്റെ യജമാനനായ അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവമായ യഹോവേ, ഈ ദിവസം എനിക്ക് വിജയം നൽകുകയും എന്റെ യജമാനനായ അബ്രഹാമിനോട് ദയ കാണിക്കുകയും ചെയ്യേണമേ. ഇതാ, ഞാൻ കിണറ്റിനരികെ നില്ക്കുന്നു; നഗരത്തിലെ പുരുഷന്മാരുടെ പുത്രിമാർ വെള്ളം കോരാൻ വരുന്നു. ഇനി ഞാൻ കുടിക്കാൻ നിന്റെ കുടം ഇറക്കിത്തരേണമേ എന്ന് ഞാൻ പറയുകയും ‘കുടിക്കുക, നിന്റെ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും ഞാൻ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കാം’ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന യുവതി ആകട്ടെ, അവൾ നിനക്കുള്ളവളായിരിക്കട്ടെ. നിന്റെ ദാസനായ യിസ്ഹാക്കിന് വേണ്ടി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നീ എന്റെ യജമാനനോട് ദയ കാണിച്ചുവെന്ന് ഇതിലൂടെ ഞാൻ അറിയും” (ഉല്പത്തി 24:12-14).

എലീയേസർ തന്റെ പ്രാർത്ഥന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, റബേക്കാ എന്നു പേരുള്ള അതിസുന്ദരിയായ ഒരു കന്യക വന്നു, അവൻ അവളോട് കുടിക്കാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ അവനു കൊടുക്കുകയും അവന്റെ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും വെള്ളം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവൻ അവളോട് അവളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പേര് ചോദിച്ചു, അവൾ മിൽക്കയുടെ മകനായ ബെത്തുവേലിന്റെ മകളാണെന്ന് അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു (വാക്യം 24).

കർത്താവ് തന്റെ അടയാളം നൽകുകയും തന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്തുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അവൻ മുട്ടുകുത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു: എന്റെ യജമാനനായ അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ, അവൻ എന്റെ യജമാനനോടുള്ള തന്റെ കരുണയും സത്യവും ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഞാനോ, വഴിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, യഹോവ എന്നെ എന്റെ യജമാനന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് നയിച്ചു” (വാക്യം 27).

റെബേക്കയുടെ കുടുംബം എലീയേസറിനെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു, അവൻ അവരോട് മുഴുവൻ കഥയും പറഞ്ഞു, ഐസക്കിന് അവരുടെ മകളെ ഭാര്യയായി നൽകാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചു. ലാബാനും ബെഥൂവേലും അവനോടു ഇതു യഹോവയിങ്കൽനിന്നു വരുന്നു; ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് നല്ലതോ ചീത്തയോ സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതാ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ റെബേക്ക; അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോക; യഹോവ അരുളിച്ചെയ്തതുപോലെ അവൾ നിന്റെ യജമാനന്റെ മകന്റെ ഭാര്യയായിരിക്കട്ടെ” (വാക്യം 50,51).

അതിനാൽ, അബ്രഹാമിന്റെ ദാസൻ റബേക്കയ്ക്കും അവളുടെ കുടുംബത്തിനും തന്റെ യജമാനനിൽ നിന്ന് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി, അവൻ റിബേക്കയെയും അവളുടെ വേലക്കാരികളെയും തന്റെ ദേശത്തേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോയി. യിസ്ഹാക്ക് “റിബെക്കയെ പരിഗ്രഹിച്ചു, അവൾ അവന്റെ ഭാര്യയായി, അവൻ അവളെ സ്നേഹിച്ചു. അങ്ങനെ, അമ്മയുടെ മരണശേഷം ഐസക്ക് ആശ്വസിച്ചു” (വാക്യം 67).

ഐസക്കിന്റെയും റബേക്കയുടെയും വിവാഹം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പരിപാലനത്തെ കാണിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയും വിശ്വാസവും ദൈവഹിതത്തിന് കീഴടങ്ങലും വഴി ക്രമീകരിച്ച ഒരു തികഞ്ഞ വിവാഹമായിരുന്നു അത്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.