യാഗമായി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഐസക്കിന് എത്ര വയസ്സായിരുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


ഐസക്കിനെ യാഗമായി അർപ്പിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ പ്രായം ബൈബിളിൽ പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ യാഗസമയത്ത് അവൻ ഒരു ബാലനല്ല, മറിച്ച് ഒരു യുവാവായിരുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്ന ചില സൂചനകൾ തിരുവെഴുത്തുകൾ നൽകുന്നു.

പിതാവിന് 99 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ മകൻ ഗർഭം ധരിച്ചു, സാറയ്ക്ക് 90 വയസ്സായിരുന്നു, ഇസ്മായേലിന് 13 വയസ്സായിരുന്നു (ഉൽപത്തി 17:1, 17, 25). കുട്ടി മുലകുടി മാറിയപ്പോൾ (2-5 വർഷം) ഹാഗാറിനെയും ഇസ്മായേലിനെയും അബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും അബ്രഹാമും അബിമെലെക്കും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടി നടക്കുകയും ചെയ്തു (ഉല്പത്തി 21). ഉല്പത്തി 21:34 പറയുന്നു, “അബ്രഹാം ഫെലിസ്ത്യരുടെ ദേശത്ത് അനേകം ദിവസം താമസിച്ചു.” ഈ വാക്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ആൺകുട്ടിയെ ഒരു യുവാവായി വളരാൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് അനേകം വർഷങ്ങൾ (ബൈബിളിൽ ഒരു ദിവസം പലപ്പോഴും ഒരു വർഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു” എന്നാണ്.

ഉല്പത്തി 22:1-ൽ പറയുന്നത് “ഇതിനു ശേഷം ദൈവം അബ്രഹാമിനെ പരീക്ഷിച്ചു” എന്നാണ്. ഐസക്കിന്റെ യാഗത്തിനുശേഷം ഹാരാനിലെ അബ്രഹാമിന്റെ ബന്ധുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത വന്നു, തുടർന്ന് സാറ 127-ആം വയസ്സിൽ ഐസക്കിന് 37 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മരിച്ചു (ഉല്പത്തി 23:1). അതിനാൽ, 21-ഉം 22-ഉം അധ്യായങ്ങൾ നടക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് മുലകുടി മാറുന്നത് മുതൽ സാറയുടെ മരണം വരെ 35 വർഷക്കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു.

കൂടാതെ, ഉല്പത്തി 22: 5, 12-ൽ അബ്രഹാമിന്റെ മകനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച “കുട്ടി” എന്ന വാക്ക് ഐസക്ക് ഒരു ചെറുപ്പമായിരുന്നെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ജോസഫിനെ പതിനേഴാം വയസ്സിൽ ഒരു ബാലൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു (ഉൽപത്തി 37:2). കൂടാതെ, വലിയ യാഗത്തിന് ആവശ്യമായ വിറകുകൾ വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യുവാവായിരുന്നിരിക്കണം ഐസക്ക് (ഉല്പത്തി 22: 6) കാരണം അബ്രഹാം തന്റെ ദാസന്മാരെ മലയുടെ ചുവട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് വഴിപാട്‌ നടത്തേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക്   മകനോടൊപ്പം തനിച്ച് പോയി എന്ന് നമ്മോട് പറയപ്പെടുന്നു. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് വിറകുകെട്ട് ചുമക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇക്കാരണങ്ങളാൽ, ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ഐസക്കിന്റെ പ്രായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്:

ജോസീഫസ് എഴുതി: “ഇപ്പോൾ ഐസക്കിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു” (1.13.2).

ല്യൂപോൾഡ് എഴുതി: “അയാൾ ഈ സമയം ഏകദേശം പതിനെട്ടും ഇരുപതും വയസ്സിൽ എത്തിയിരിക്കാം” (1942, 1:625).

ആദം ക്ലാർക്ക് എഴുതി: “[എനിക്ക്] ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു” (1:140, emp. in orig.).

ജാമിസൺ, ഫൗസെറ്റ്, ബ്രൗൺ എന്നിവർ ഐസക്കിന് “അന്ന് ഇരുപത് വയസ്സിനു മുകളിലായിരുന്നു” എന്ന് എഴുതി (n.d., പേജ് 29).

“ഈ മകൻ ഒരു യുവാവായി വളർന്നു” (1976, 1:248) എന്ന് കെയ്ലും ഡെലിറ്റ്ഷും എഴുതി.

മോറിസ് പറഞ്ഞു, “ഐസക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ‘യുവാവ്’ ആയിരിക്കണം” (1976, പേജ് 373).

കർട്ടിസ് മാനർ എഴുതി, “ഒരു മലഞ്ചെരുവിൽ ഒരു ലോഡ് വിറക് ചുമക്കാൻ മതിയായ ശക്തിയും ചടുലതയും ഉള്ള ഒരു യുവാവായിരുന്നു ഐസക്ക്” (1994, പേജ് 103).

ഐസക്ക് ദൈവത്തിന്റെയും പിതാവിന്റെയും ഇഷ്ടത്തിന് കീഴടങ്ങി. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതപുത്രനായ മിശിഹായുടെ ഒരു മാതൃകയായിരുന്നു; മനുഷ്യരോടുള്ള വലിയ സ്നേഹത്താൽ ദൈവം അവനെ അവരുടെ പാപങ്ങൾക്കുള്ള വഴിപാടും ബലിയുമായി നൽകി (യോഹന്നാൻ 3:16).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Comment